Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 21.05.14- PS 30/14 "MANGFOLD OG FORDYPNING, rammeplan for kulturskolen", til høring

Saksbehandler : Sven-Øyvind Bern

Arkivref : 2014/3815 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 21.05.2014 30/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Komité for mennesker og livskvalitet slutter seg til vedlagte høringssvar og ber om at dette blir sendt Norsk kulturskoleråd.

Vedlegg

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Referat fra personalmøtet den 6. mai 2014. 

Saksopplysninger:
I 2003 utarbeidet Norsk kulturskoleråd en rammeplan for kulturskolen: På vei til mangfold. Denne rammeplanen hadde skolenes Læreplan fra 1997 (L97) som bakteppe. Landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 2012 (Strategi 2020) ba om at det ble satt ned ei gruppe for å lage en ny rammeplan. Denne nye rammeplanen bygger bl.a. på Kunnskapsløftet 2006, Kulturløftene fra 05 og 09, Kulturutredningen 2014 og St.meld. 20 (2012-2013) – På rett vei.

Det er de to første kapitlene som er til høring. Disse tar for seg kulturskolens samfunnsoppdrag og prinsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet. Kapitlene er generelle og går ikke inn i fagenes innhold eller undervisningsform.

En av de mest vesentlige endringene som er foreslått i kapittel 1, er inndeling i tre undervisningsprogram: et grunnprogram, et kjerneprogram og et fordypningsprogram. Målsettingene er å

 • utvikle generelle kunst- og kulturfaglige ferdigheter,
 •  utvikle faglige ferdigheter i et kunstfag som kan kvalifisere for videregående utdanning og
 • videreutvikle utøvende og teoretiske ferdigheter som kan kvalifisere til videregående- og høyere utdanning.
   

Disse tre programmene og målsettingene har forskjellige metoder og forskjellige opptaks­kriterier. Det er den enkelte kulturskole som organiserer tilbudene og sammensetningen av utdanningsprogrammene. Men rammeutkastet peker på at alle kulturskoler skal gi tilbud innen alle tre program. Dette kan gjøres av kulturskolen alene eller av kulturskolen i samarbeid med andre kulturskoler.

Videre peker kapittel 1 på den kulturelle grunnmuren og hvordan grunnskolen og kulturskolen har forskjellige roller i denne.

I kapittel 2 pekes det på skoleeiers og skoleleders ansvar og det foreslås også at det stilles kompetanse­krav for tilsetting i kulturskolen. Samarbeid om elevenes læring deles i to: Kulturskolens plikt til å samarbeide med skoleverket, lag og foreninger og også at Kunnskapsløftet 06 appellerer grunnskolen til å samarbeide med kulturskolen. Den andre delen av samarbeidet som nevnes, foregår mellom kulturskole og hjem.

Kapittel 2.1 pålegger kulturskolen å lage lokale læreplaner for alle fag og emner kulturskolen tilbyr. I kapittel 2.2 gis det retningslinjer for opplæringen, bl.a. ved at det fastsettes et verdigrunnlag for kulturskolen. Blant de andre underpunktene i kapittel 2.2. defineres kunnskap og læring og det anbefales at kulturskolen skal hente inspirasjon fra vurdering i skoleverket. Videre nevnes enkelte viktige faktorer for kvalitet i kulturskolen og lærerrollen og profesjonen.

Kapittel 2.1.1 har tittelen «Kommunens ansvar som skoleeier». Det er fire punkter som i korthet uttrykker følgende:

 • Skoleeier har ansvar for at skolens tilbud er i tråd med nasjonale føringer.
 • Skoleeier har ansvar for at skolen har høyt kvalifiserte lærere.
 • Skoleeier har ansvar for at skolen har lokaler som er tilpasset den undervisningen som gis, og bør sikre alle like muligheter for deltagelse i kulturskolens tilbud (moderasjoner, friplasser).
 • Skoleeier har ansvar for drift og for at skolen har et system for kvalitetssikring av opplæringen.
   

Kulturskolen hadde høringsutkastet som sak på personalmøtet den 6. mai. De to første påstandene i Høringsmalen ble drøftet. Det var enighet om tre punkter som svar på det første spørsmålet og et punkt som svar på det andre spørsmålet.

 1. Innføring av tre undervisningsprogram kan bidra til å bedre kvaliteten på kulturskoletilbudet lokalt.
  - Det ble diskutert om uttrykket «kjerne» kunne virke diskriminerende i forhold til «grunn» og «fordypning», men personalmøtet kunne ikke se noe slikt.
  - Det er satt opp aldersbestemte målgrupper for de tre programmene. Etter en kort diskusjon landet personalmøtet på at dette måtte tolkes som rådgivende og ikke noen aldersbegrensning.
  - Innføring av tre program føles riktig.
   
 2. Innføringen av de tre programmene lar seg løse innenfor eksisterende økonomiske ressurser.
  - Det lar seg ikke løse innen dagens rammer uten at det vil få konsekvenser for den ordinære undervisningen vår (kjerneprogrammet).
   

Vurdering:
Utkastet til rammeplan for kulturskolen er et velkomment bidrag til å utvikle kulturskolen i retning av et enhetlig skoleslag. Det legger ingen begrensninger i hvilke disipliner den lokale kulturskolen skal undervise, men pålegger skolen å lage lokale læreplaner.

Det kommer også et pålegg om å ha tre forskjellige undervisningsprogram, noe som vil få konsekvenser for Verdal kulturskoles tilbud. Det er positivt at kulturskolen blir pålagt å gi et åpnere og enklere tilbud enn den såkalte kjernevirksomheten. Samtidig gis elever som har ønske om det, mulighet til en viss fordypning. Begge deler vil gi noen konsekvenser for antall elevplass ved kulturskolen, dersom ikke kulturskolens rammer økes. Disse konsekvensene er nærmest ubetydelige.

Verdal kommune som skoleeier, får med rammeplanen pålegg om en aktiv rolle. Men skoleeieren Verdal kommune er allerede ganske bevisst dette.

I korthet vil høringssvaret støtte opp om rammeplanutvalgets arbeid og det utkastet som er resultatet av dette. Dette framkommer i vedlagte Høringssvar. 
 


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 22.05.2014 13:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS