Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 21.05.14- PS 31/14 Ruspolitisk handlingsplan - revidering

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2014/2170 - /F64

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 21.05.2014 31/14
Formannskapet 22.05.2014  
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar ruspolitisk handlingsplan til orientering.

Vedlegg
Ruspolitisk handlingsplan – revidert – m/beskrivelser av tiltak.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Ruspolitisk handlingsplan er en temaplan som skal sikre at kommunestyrets strategiske føringer for samfunnsutviklingen legges til grunn ved prioritering av innsats på rusområdet. Temaplanen rus er en del av beslutningsgrunnlaget for kommunedelplan helse og omsorg og oppvekst som er under utarbeidelse.

Kommunestyret vedtok i sak 44/12 "Vilkår knyttet til alkoholbevillinger og salgs- og skjenketider for bevillingsperioden 2012 – 2016" jf alkohollovens bestemmelser. Dette vedtaket regulerer de strukturelle virkemidlene vi rår over når det gjelder å forebygge rusproblemer.

Utover gjeldende alkoholpolitikk i Verdal, er ruspolitisk handlingsplan en tydeliggjøring av de faglige prioriteringer kommunen har i årene framover, for å sikre at de strategier for samfunnsutviklingen nås. Planen legger til grunn bruker- og mestringsperspektivet som det bærende prinsipp i rusarbeidet enten det gjelder forebygging eller rehabilitering.

Planen er oppdatert i forhold til ny helse- og omsorgstjenestelov, og daglig drift i tjenestene utøver sine oppgaver innenfor rammene av ny lovgivning. Fagområdet er en del av samarbeidsavtalen kommunen har inngått med Helse Nord-Trøndelag HF (HNT), hvor formålet er å konkretisere oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommunen og HNT, samt å etablere gode samarbeidsrutiner slik at brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. Det er særlig tjenesteavtale 2 "Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengene helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester" det samarbeides mest om for rustjenesten sin del.

Regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014, er midlene til på rusfeltet øremerket for å sikre kommunenes måloppnåelse av opptrappingsplanen 2012 og gjennomføring av samhandlingsreformen.

Planprosessen har hatt en tverrfaglig innretning hvor prosjektarbeidet med utredning av rusenhet har lagt et grunnlag for planen slik den foreligger i dag. Komite for Mennesker og livskvalitet har gitt innspill i planprosessen, og planen er samordnet med boligsosial handlingsplan for å sikre helheten.

Målbilde 2030 beskriver ei samfunnsutvikling som er i samsvar med planstrategien. Målgruppene innsatsen rettes mot i perioden 2014 – 2017 er:

 • Gravide og blivende fedre
 • Familier med barn i alderen 0-15 år
 • Familier med barn i alderen 16-23 år
 • Voksne med rusmiddelproblematikk
   

Prioriterte vegvalg i perioden er:

 1. Forebygging: alkoholpolitikken og barne- og familieperspektivet
 2. Rehabilitering: boliger og aktivitet
 3. Samhandling og kompetanseheving
   

Handlingsplanen beskriver effektmål og målindikatorer for hvert enkelt vegvalg, og driftstiltak beskriver hvordan det skal realiseres. Flest tiltak skal løses som ordinære driftstiltak. Det er søkt om øremerkede midler i 2014 for styrking av 1,5 årsverk i rustjenesten, styrking av miljøteam med 4,3 årsverk og styrking av NAV sitt arbeid med økonomisk oppfølging brukere med 0,5 årsverk. Søknadene er under behandling av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, og det forventes svar i løpet av juni.

Vurdering:
Rådmannen vurderer at det er riktig å legge fram temaplanen ruspolitisk handlingsplan for kommunestyret som en orienteringssak. Temaplanen svarer på kommunestyrets strategiske føringer for samfunnsutviklingen og har prioriteringer for utviklingen i fagfeltet som er et viktig bidrag for å nå ønsket samfunnsutvikling. I styringssystemet ligger denne type planlegging for gjennomføring av politiske retningsbestemmelser til rådmannen, men det er riktig at kommunestyret er godt kjent med planen.

Temaplanen er i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Nytt lovverk og samhandlingsreformen gir utfordringer for fagfeltet, særlig når det gjelder samhandling, koordinering og tverrfaglig samarbeid internt og eksternt. Samarbeidsavtalen med HNT er viktig et virkemiddel i denne sammenheng. De prioriteringer som er knyttet til samhandling og kompetanseheving i temaplanen, er en viktig forutsetning for å kunne samordne innsatsen til det beste for de målgrupper innsatsen skal nå, både internt og eksternt.

Det forebyggende arbeidet knyttet til barn og familier, er i samsvar med kommunens forebyggende innsats overfor målgruppen. Temaplanen konkretiserer hvordan den tverretatlige og tverrfaglige innsatsen må gjennomføres, og det er etter rådmannens vurdering i samsvar med målet om at folk skal mestre eget liv.

Bolig og aktivitet er ei forutsetning for rehabilitering, og rusavdelingen er avhengig å samordne egen ressursinnsats med øvrige virksomhetsområder for å nå målene som er satt. Temaplanen følger opp kommunestyrets budsjettvedtak om å søke øremerkede tilskuddsmidler. Vi er avhengig av å få innvilget søknadene for å kunne realiseres temaplanens tiltak som krever nye ressurser. Øvrige tiltak skal løses innen eksisterende rammer.. 
 


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.05.2014 07:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS