Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 04.06.14- PS 36/14 Reviderte retningslinjer for bolystmidlene

Saksbehandler : Øystein Kvistad

Arkivref : 2014/1008 - /D35

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 04.06.2014 36/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Komité Mennesker og livskvalitet fastsetter søknadsregime og tildelingskriterier for bolystmidler slik disse fremgår av saksframlegget.

Vedlegg
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I økonomiplan 2012-2015 ble det satt av midler fra fond for å møte gode tiltak og prosesser.

Hensikten med midlene var å ha litt økonomisk handlekraft for å møte de gode initiativer, som ikke var planlagt, men som vi vet vil komme gjennom året. Det var derfor ikke lagt opp til søknadskriterier eller søknadstidspunkter, for å ha mest mulig fleksibilitet og fortløpende handlingsrom. Kommunestyret vedtok i sitt budsjettvedtak for 2012 at komité Mennesker og livskvalitet skulle ha disposisjonsfullmakten over «fondet».

Gjeldende retningslinjer for bolystmidler ble vedtatt av komitéen 13.02.2013. I komitémøtet den 19.03.14 ble det etter forslag fra Venstre, fattet enstemmig vedtak om å ta en full gjennomgang av tildelingskriteriene basert på de erfaringer som politikere og administrasjon har gjort etter ett års drift. Vedtaket ble fulgt opp med en felles drøfting mellom administrasjon og komité 21.05.14.

Med denne bakgrunn har komitéen bedt om å få framlagt forslag til reviderte retningslinjer for søknadsregime og prioriteringer. Disse fremgår i sin helhet under «vurderinger» i saken.

Vurdering: 
Bakgrunn og mål

 • Et viktig mål for Verdal kommune er å skape et attraktivt lokalsamfunn. Bolystmidlene er et virkemiddel som skal bidra til at kommunen blir enda mer attraktiv å bo i og flytte til.
 • Foruten å støtte opp om lokale prosjekter som kan fremme Verdal kommunes attraktivitet, er det et delmål for kommunen å samle inn og formidle kunnskap fra de ulike prosjektene om hva som påvirker valg av bosted.
   

Hvem kan søke?

 • Alle aktører, enkeltpersoner, virksomheter, lag og foreninger med konkrete prosjekter som kan bidra til bolyst, kan søke om tilskudd fra bolystmidlene.
   

Hva kan det søkes om støtte til?

 • En rekke faktorer – og kombinasjoner av faktorer – gjør at folk får lyst til å bo eller flytte til et sted. Under er en liste med eksempel på temaer som kan være aktuelle å støtte. Listen er ikke uttømmende:
  - Stedsutvikling
  - Inkludering av innflyttere
  - Kulturbasert sted- og næringsutvikling
  - Tilrettelegging av aktiviteter/anlegg for spesielle grupper
  - Utviklingsprosjekter rettet mot ungdom
  - Omdømmearbeid, herunder f.eks. bok-/filmproduksjoner
  - Forskjønningstiltak/utsmykking
  - Etablering av nye møteplasser
  - Prosjekter som skaper stolthet og identitetsfølelse
  - Trivselstiltak
   
 • Det understrekes at bolystmidlene prioriterer gjennomføring av hovedprosjekter, ikke forprosjekter. Prosjekter med fokus på nyskaping og samfunnsnytte vil bli prioritert.
   

Hva kan det ikke søkes støtte til?

 • Gjennomføring av enkeltstående konferanser/seminarer.
 • Faste driftskostnader i virksomhet/organisasjon/forening, eller aktivitet som faller inn under det man kan si er dens normalaktivitet.
 • Forprosjekter.
 • Kunstnerisk virksomhet som ikke er en del av et større bolystprosjekt.
   

Kriterier for tildeling

 • Kommunale bolystmidler er en delfinansieringsordning.
 • Av prosjektets samlede kostnader, kan bolystmidlene maksimalt dekke inntil:
  - 80 % av kostnadene når prosjektets totalramme er i intervallet...kr. 10.000 – 20.000
  - 70 % av kostnadene når prosjektets totalramme er i intervallet...kr. 20.001 – 35.000
  - 60 % av kostnadene når prosjektets totalramme er i intervallet...kr. 35.001 – 50.000
  - 50 % av kostnadene når prosjektets totalramme er større enn...kr. 50.001
 • Søker må sannsynliggjøre fullfinansiering, inkludert tilfredsstillende egenkapital. Egeninnsats (timer) kan i noen tilfeller godkjennes som egenkapital.
 • Prosjekter prioriteres bare dersom de vurderes å kunne bidra til måloppnåelse, dvs. økt bolyst.
 • Det er et krav at støtten skal være utløsende. Normalt er støtten utløsende når:
  - prosjektet ikke vil bli gjennomført uten støtte
  - omfanget av prosjektet vil være mindre uten støtte, eller
  - prosjektet kan gjennomføres raskere med støtte
 • I tråd med vanlig praksis for offentlig støtte, kan ikke et prosjekt tildeles støtte hvis det er påbegynt før søknad om bolystmidler er mottatt av Verdal kommune. Dette for at mulige tilleggsfinansieringskilder, som f.eks. tippemidler/midler til nærmiljøanlegg o.l., kan utnyttes der dette er mulig.
 • Søkere som mottar støtte gjennom bolystmidlene må dokumentere påløpte kostnader gjennom avsluttende prosjektregnskap. Sluttrapport med prosjektregnskap skal forelegges komité Mennesker og livskvalitet til orientering.
   

Hvem deler ut midlene?

 • Det er komité Mennesker og livskvalitet som tildeler bolystmidlene. Rådmannen har ansvar for at innkomne søknader legges fram som forberedte saker for komiteen.
   

Når er søknadsfristen?

 • Det legges opp til løpende saksbehandlingØ Alle søkere vil få bekreftelse på at søknaden er mottatt
   

Er søknaden offentlig?
All skriftlig korrespondanse med kommunen er i utgangspunktet offentlig. Unntak for dette er hjemlet i Offentlighetsloven.

Hvordan gå fram for å søke?

Søknad sendes til :

Verdal kommune
Johannes Bruns gt 2.
7650 Verdal

Opplys om følgende:

 1. Hvor fant du informasjonen om støtteordningen?
 2. Hva søker du om støtte til?
 3. Hvor mye søker du om (støttebeløp)?
 4. Redegjør for dine/din organisasjons kvalifikasjoner og bakgrunn
 5. Begrunn hvorfor ditt prosjekt bør støttes
 6. Hva skal du bruke støtten til og hvordan?
 7. Andre finansieringskilder som skal matche bolystmidlene (min 50%)?
 8. Avslutt med din motivasjon for å motta og bruke støtteordningen
 9. Legg ved alle relevante papirer
   

 
   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 30.05.2014 12:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS