Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 04.06.14- PS 37/14Plan for utvikling av Moeparken

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2014/4171 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 04.06.2014 37/14
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

  1. Verdal kommunestyre slutter seg til den framlagte planen for utvikling av Moeparken.
  2. Verdal kommunestyre vedtar å omdisponere 500.000 kroner av de bevilgede investeringsmidler for 2014 fra Havfrua til Moeparken.
     

Vedlegg
Utviklingsplan for Moeparken 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Følgende ble vedtatt av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av budsjettet for Verdal kommune for 2014:
«16. Moeparken.
Rådmannen legger fram en helhetlig utviklingsplan for Moeparken innen 1.juni 2014. Planen inneholder bl. a. utvikling av lekeareal, paviljong, isflate mv.»

I tillegg finnes det et vedtak fra behandlingen av budsjettet for 2013:
«Rådmannen bes legge fram en sak til politisk behandling med sikte på å tilrettelegge nedre del av Moeparken for økt bruk og aktivitet blant barn og unge.»

Med bakgrunn i disse vedtakene ble det nedsatt av rådmannen arbeidsgruppe bestående av:

  • Marthe Veie, trainee ISK, landskapsarkitekt
  • Lisa Marie Jacobsen, frisklivssentralen
  • Ingvild Aasen, kulturtjenesten
  • Oddvar Govasmark, teknisk drift
     

Arbeidsgruppen ble bedt om å se på hvilke tiltak som kan iverksettes i Moeparken for å kunne bidra til et bedre nærmiljøtilbud når det gjelder fysisk aktivitet og sosiale møteplasser i Verdal sentrum. Spesielt ble det bedt om at gruppa hadde fokus på tiltak som også vil bidra til bedre folkehelse i kommunen.

Videre ble det bedt om at det ble sett på hvordan foreslåtte tiltak kan prioriteres og gjennomføres.

Arbeidsgruppen ble også bedt om å beregne et grovt kostnadsestimat for de foreslåtte tiltak.

Arbeidsgruppen leverte sitt forslag til utviklingsplan den 27. mai. Planen følger saken som vedlegg.

Vurdering:
Den utarbeidede utviklingsplanen for Moeparken danner etter rådmannen sitt syn et godt utgangspunkt for en spennende utvikling av det aktuelle området.

De samlede tiltak er kostnadsberegnet til ca. 1,6 mill. kroner. Samtidig er det poengtert at flere av tiltakene kan gjøres i egenregi med egne mannskaper og maskiner. Videre er det også framhevet at det kan være mulig å oppnå ekstern finansiering på enkelte av de foreslått tiltakene.

Videre skisserer arbeidsgruppen en plan for gjennomføring av tiltak, med enkelte tiltak som kan iverksettes straks og videre gjennomføres tiltakene i en trinnvis utvikling.

Rådmannen ønsker at enkelte av de foreslåtte tiltak i Moeparken kunne vært iverksatt allerede inneværende år. Samtidig er det viktig at den totale investeringsrammen ikke økes i 2014.

I investeringsbudsjett for 2014 er det avsatt 0,5 mill. kroner til videreføring av opprustningen av Havfrua. Kommunen er nå inne i en fase hvor lokalisering av småbåthavn er aktualisert i forbindelse med utbygging av djupvasskai. Før lokalisering av småbåthavna er avklart bør det etter rådmannens syn avventes å bruke investeringsmidler i området.

Ordinære mindre vedlikeholdsarbeider bør prioriteres på Havfrua inneværende år.

Rådmannen vil derfor foreslå at disse midlene flyttes over til utvikling av Moeparken i 2014.

Videre vil rådmannen påpeke viktigheten av at det vil bli jobbet for å muliggjøre størst mulig ekstern finansiering av de foreslåtte tiltakene i planen for Moeparken. 
 


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 30.05.2014 12:24
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS