Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 20.08.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 20.08.2014
Tid            : 09:00 - 11:50
Til stede   : 8 representanter. Repr. Dagny Kolberg Okkenhaug møtte kl 0930, under behandlinga av sak 41/14. Til stede: 9 representanter. Repr. Trude Holm ble erklært inhabil under sak 42/14. Til stede: 8 representanter.

Merknader til saklista fra SP v/Pål Sverre Fikse:
Utdrag fra gjeldende reglement for komiteene i Verdal kommune:

«Komité Mennesker og Livskvalitet får et helhetlig ansvar for den økonomiske drifta i kommunen og skal legge fram forslag for formannskap/kommunestyre til eventuelle endringer i rammevilkårene for virksomhetsområdene hvis behov»

Verdal Senterparti presiserer at de budsjettjusteringer som nå legges fram til politisk behandling i Formannskapet sak 59/14 og Kommunestyret sak 68/14 skulle, i tråd med gjeldende reglement, blitt lagt fram til behandling i komitè mennesker og livskvalitet.

  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 40/14 Godkjenning av møteprotokoll 04.06.2014 Protokoll
PS 41/14 Orienteringer Saksframlegg Protokoll
PS 42/14 Tilstandsrapport grunnskolen 2013 Saksframlegg Protokoll
PS 43/14 Utredning av friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole Saksframlegg Protokoll
PS 44/14 Samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og konfliktrådet: Ungdomsoppfølging - ungdomsstraff Saksframlegg Protokoll
PS 45/14 Vuku brannbilforening - søknad om bolystmidler til restaurering av brannbil Saksframlegg Protokoll
PS 46/14 Søknad om støtte til gårdsmusikal 2014 - Sommer i Tyrol Saksframlegg Protokoll
PS 47/14 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 20.08.2014
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Nei  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Anita Karslen  SV Medlem Nei  
Trude Holm SP Vara Ja Møtte for Anita Karslen
Brita Kleven Thorsvik V Vara Ja Møtte for Tore Landstad
Dagny Kolberg Okkenhaug KRF Vara Ja Møtte for Torill Elverum

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Anne Kari Haugdal Kommunalsjef helse og velferd  
Inger Storstad  Møtesekr./Kons.  

 

PS 040/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.08.2014

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 4. juni 2014 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 4. juni 2014 godkjennes.

 

PS 041/14 Orienteringer  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.08.2014

BEHANDLING: 
Det ble orientert om:

  • Oppvekstprogrammet v/Anne Haugskott-Bjugan.
  • NAV v/Ola Sagbakken og Joar H. Aksnes: Det offentliges krav om aktivitet for å motta sosialhjelp – nytt krav fra staten som realiseres i løpet av høsten 2014/vinteren 2015
  • Kommunedelplanene – framdriften i arbeidet med de ulike planene /komm.sjef helse og velferd, Anne Kari Haugdal, og kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem. I tillegg informerte virksomhetsleder kultur, Ingvild Aasen, spesielt om status for kommunedelplan kultur.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Saken tas til orientering. 

 
   

PS 042/14 Tilstandsrapport grunnskolen 2013  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.08.2014

BEHANDLING:
Repr. Trude Holm meldte seg inhabil, jfr. Kommunelovens § 40.3. Hun er saksbehandler på saken og har tilrettelagt grunnlaget for avgjørelse. Ved votering ble Trude Holm enstemmig erklært inhabil.
Til stede: 8 representanter.

Virksomhetsleder skole, John Olav Larsen, redegjorde for enkelte deler i rapporten.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2013 tas til orientering.

  

PS 043/14 Utredning av friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.08.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Kommunestyret tar den framlagte utredning om friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole til orientering.

  

PS 044/14 Samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og konfliktrådet: Ungdomsoppfølging - ungdomsstraff   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.08.2014

BEHANDLING:
SLT-koordinator Anette B. Dalheim redegjorde kort for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Verdal kommune inngår samarbeidsavtale med Konfliktrådet i Nord-Trøndelag om ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.

  

PS 045/14 Vuku brannbilforening - søknad om bolystmidler til restaurering av brannbil   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.08.2014

BEHANDLING:
SP v/Pål Sverre Fikse fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Ordningen med bolystmidler avvikles ut året. Resterende midler brukes for å avhjelpe den økonomiske situasjonen i kommunen. Komitéen ber formannskapet prioritere midlene opp mot de budsjettjusteringer som rådmannen har foreslått.

AP v/Lennart Johansson fremmet følgende forslag:
Sak 45/14 utsettes.

Det ble først votert over utsettelsesforslaget fra Lennart Johansson.
Forslaget fikk 3 stemmer. 6 stemte mot.

Det ble så votert over forslaget fra SP v/Pål Sverre Fikse.
6 stemte for forslaget. 3 stemte mot.

VEDTAK: 
Ordningen med bolystmidler avvikles ut året. Resterende midler brukes for å avhjelpe den økonomiske situasjonen i kommunen. Komitéen ber formannskapet prioritere midlene opp mot de budsjettjusteringer som rådmannen har foreslått.

  

PS 046/14 Søknad om støtte til gårdsmusikal 2014 - Sommer i Tyrol   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.08.2014

BEHANDLING:
Rådmannen trakk saken. Jfr. vedtak i sak 45/14.
 

   

PS 047/14 Andre sakerTil toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.08.2014

BEHANDLING
Ingen saker.
 
   
 Til toppen av siden

Publisert: 30.05.2014 11:00 Sist endret: 09.11.2020 09:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS