Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 20.08.14- PS 42/14 Tilstandsrapport grunnskolen 2013

Saksbehandler : Trude Holm

Arkivref : 2014/5745 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 20.08.2014 42/14
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2013 tas til orientering.
 

Vedlegg
Tilstandsrapport for grunnskolene 2013

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Med dette legges "Tilstandsrapport for grunnskolene 2013" fram.
I Opplæringsloven er det fastsatt at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det som viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Rapporten baseres på tallene for Verdal fra 2013.

Tilstandsrapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) at det skal være mulig å tilpasse arbeidet med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier.

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld. nr. 31 (2007-2008) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. Direktoratet hadde store tekniske problemer med å få lagt ut resultatene fra elevundersøkelsene 2013 denne gangen. Derfor blir saken «Tilstandsrapport for grunnskolene 2013» lagt fram noe senere i år enn foregående år.

Det følger av Ot.prp. nr. 55 (2008-2009), at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. I St.meld. nr.16 (2006-2007) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund.

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, samt lokale indikatorer, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger som kan være taushetsbelagte etter forvaltningsloven § 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Disse opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller personopplysningslovens bestemmelser.

Tilstandsrapporten for 2013 omhandler:

Fakta om grunnskolen, Læringsmiljø, Resultater og System for oppfølging.

Tidlig og samordnet innsats er en grunnleggende satsing i kommunen, og skal gjennomsyre arbeidet i oppvekstsektoren. Arbeid med læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter og spesialundervisning har fått stor plass i rapporten. Det er et mål å arbeide bredt og godt mot hele elevgruppen tidlig i opplæringsløpet, slik at andelen elever som får behov for spesialundervisning blir minst mulig, og andelen elever som blir rustet til å mestre grunnskole og videregående skole – og videre utdanning og yrkesliv – blir høyest mulig. Vi har kunnskaper om at et godt læringsmiljø har positiv effekt på læringsresultatene. Rapporten forteller om en bred og gjennomgående satsing på tiltak for å bedre læringsmiljøet i skolene i kommunen.

Vi vet at når kvaliteten på den ordinære undervisningen er god, minsker behovet for spesialundervisning. Vi har derfor vektlagt arbeid med de grunnleggende ferdighetene, i første omgang lesing. Det er en hovedutfordring at en relativt høy andel av elevene går ut av grunnskolen med så svake grunnleggende ferdigheter at de får problemer med å ta videre utdanning.

Hovedsatsingene for skolene i Verdal er SOL og DUÅ- satsingen. Vi mener at vi over tid vil vinne gevinster gjennom disse satsingsområdene som gjør at flere barn og unge i Verdal fremstår som trygge og ansvarsfulle barn/unge, og at behovet for spesialundervisning vil reduseres.

SOL – Systematisk Observasjon av Lesing gjennomføres ved alle skolene våre. Vi har et klart mål om at leseferdighetene i alle fag skal økes vesentlig i årene fremover. Skoleåret 2013-14 er alle SOL-informatørene ferdig skolert, og sprer nå sin kunnskap ut på sin enhet.

De utrolige årene- DUÅ (en forebyggings- og behandlingstilnærming for barn i alderen 0 – 12 år) innføres og følges opp ved alle barnehager og barneskoler. Foreldrekurs kjøres vår og høst.

SOL og DUÅ er langsiktige satsinger i Verdal.

Andre satsingsområder i 2013 har vært:

 • Arbeidslivsfag (Vuku)
 • Valgfag (ungdomsskolene)
 • Bedre læringsmiljø og klasseledelse (Vuku oppvekstsenter)
 • Alternativ skole. (Vinne)
 • Ny GIV - økt kunnskap om prinsipper for god opplæring
 • Midt Norsk realfag- og teknologisenter.
 • Skolemåltid – ungdomsskolene.
 • LIKT. IKT- satsing for å bedre de grunnleggende IKT- kunnskapene.
 • Trivselsprogram
 • MOT
   

Resultater fra elevundersøkelsen, nasjonale prøver og eksamen er lagt frem i rapporten.
Elevundersøkelse ga mye positiv tilbakemeldingen og resultatene på de nasjonale prøvene var i 2013 jevnt over gode for Verdal kommune sin del. De vil naturlig nok variere noe fra år til år.

Når det gjelder eksamenskarakterer i engelsk skriftlig og muntlig har vi nådd vårt mål. Vi ligger på høyde med det nasjonale nivået i matematikk standpunkt. I norsk hovedmål standpunkt ligger vi over det nasjonale nivået. I norsk og matematikk skriftlig har vi forventninger om bedre resultat framover.

Vi har god tro på langvarig satsing på læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter vil føre til kollektiv mestring og bedre læring for alle elever.

Grunnskolepoeng, samt overgang fra grunnskole til videregående opplæring, er også fremlagt. Vi kan glede oss over at når det gjelder grunnskolepoeng har resultatet bedret seg for hvert år. Nå ligger vi på samme resultat som landsgjennomsnittet og over gjennomsnittet i Nord-Trøndelag fylke.

Verdal sin visjon er LIVSKVALITET OG VEKST.
Visjonen skal være et fyrtårn som alle kan strekke seg mot, og den skal være en positiv veiviser også for arbeidet i skolen.
Barnetallet synker, og dermed minker også rammeoverføringene fra staten. Dette gir økt press på driften og mulighetene for rasjonell drift innenfor dagens struktur. Mange barn har behov for spissede tiltak i skole, barnehage, SFO og kommunes øvrige hjelpeapparat. Dette skaper økt trykk på grunnressursene. Skolen kjenner på at det utfordrende å innfri forventninger når det økonomiske handlingsrommet strammes til.

Det er et omfattende arbeid som gjennomføres i skolene. Rapporten kan ikke omfatte alt, men gir et relativt omfattende bilde av tilstanden i grunnskolen i Verdal og være et grunnlag for videre arbeid og gode diskusjoner. 


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.08.2014 13:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS