Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 20.08.14- PS 43/14 Utredning av friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2012/2743 -/

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 20.08.2014 43/14
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar den framlagte utredning om friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole til orientering.

Vedlegg
Utredning av friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole, datert 29. juli 2014.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 85/13 Økonomiplan 2014-2017/ Budsjett 2014:

«Pkt. 18. Friidrettsanlegg.
Det legges inn 5 millioner kroner i investeringsbudsjettet i økonomiplanen i 2017 til kommunal andel: friidrettsanlegg ved Verdal Videregående skole. Det nedsettes ei arbeidsgruppe som skal legge fram sak vedrørende realisering av anlegget til politisk behandling senest 15.08.14. Det tas sikte på å realisere anlegget så hurtig som mulig. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.»

Komite Mennesker og Livskvalitet oppnevnte arbeidsgruppe for arbeidet i sak 11/14:

«For å utrede sak om friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole oppnevnes det ei arbeidsgruppe bestående av:

 • To representanter fra Verdal friidrettsklubb
 • En representant fra Verdal Idrettsråd
 • Bård Kotheim, Teknisk drift
 • Berit Hakkebo, Utviklingsstaben Innherred samkommune
 • Ingvild Aasen, Kulturtjenesten
 • En representant fra Verdal videregående skole.
 • Politisk representant: Varaordfører.
   

Arbeidsgruppa har hatt fire møter og har valgt å utrede tre alternativer for friidrettsanlegg:

 • Kretsstandard: 400 m løpebane med 6 baner hele veien rundt. Kast og hoppmuligheter. Kan avholde kretsstevner.
 • Nasjonal standard: 400 m løpebane med 6 baner hele veien rundt. Kast og hoppmuligheter. Med tribune, lysanlegg og større målhus. Kan avholdes norgesmesterskap.
 • Treningsstandard: 400 m løpebane med 4 baner rundt og 6 sprintbaner (på ene langsiden). Kast- og hoppmuligheter. Lite egnet til å avholde stevner.
   

Arbeidsgruppa har konkludert med følgende:

De 5 mill. kroner som er avsatt i Økonomiplan for 2017 som kommunal andel friidrettsanlegg, jfr. k.sak 85/13 Økonomiplan 2014-2017/Budsjett 2014, er ikke tilstrekkelig for å oppnå et anlegg som utnytter områdets potensiale for allsidig aktivitet. Det gjelder friidrett, fotball, skøyter og uorganisert aktivitet, spesielt med tanke på Reinsholm som mangler leke-/aktivitetsområde.

Om det skal bygges et anlegg ved Verdal videregående skole anbefales det å bygge et anlegg med kretsstandard. Da det allerede er et friidrettsanlegg med status som regionanlegg på Levanger, er det ikke aktuelt med et slikt anlegg i Verdal.

Det er viktig å se saken i sammenheng med revidering av Anleggsplan for aktivitet, idrett og leik som skal behandles i november 2014. Den må også ses i sammenheng med at det skal legges nytt kunstgrasdekke på sentralidrettsanlegget, da dette er et alternativ til friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole.

Det vises for øvrig til vedlagt utredning for ytterligere detaljer. 

Vurdering: 
Som det framgår av utredningen vil kostnadene ved et friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole langt overstige de midlene som er avsatt i Økonomiplan for perioden 2014-2017. Utredningen vil derfor ikke kunne danne et fullverdig beslutningsgrunnlag på nåværende tidspunkt, men rådmannen mener det er riktig at kommunestyret får kunnskapen utredningen gir nå ved første høve.

Det vil etter rådmannens syn være riktig at dette tiltaket ses i sammenheng med revidering av «Anleggsplan for aktivitet, idrett og leik», som det også konkluderes med av arbeidsgruppa selv, og at en eventuell beslutning om realisering knyttes til behandlingen av kommende budsjett/økonomiplan. Eventuelle alternative lokasjoner er heller ikke utredet med samme grundighet.

Med denne bakgrunn legges derfor saken fram for politiske organ til orientering.
 


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.08.2014 13:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS