Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 17.09.14- PS 51/14 Tilbygg til Arken - 1721/19/72 - Øysteins gate 1

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2014/4388 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité plan og samfunn 16.09.2014 60/14
Komité mennesker og livskvalitet 17.09.2014 51/14
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

Gjennomføring av kommunestyret beslutning i PS 85/13 vedtas:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner en investeringsramme på kr. 1.000.000,- inkludert mva for tilbygg til forsamlingslokalet på Arken.
 2. Investeringen finansieres på følgende måte:
  Bruk av ubundet kapitalfond kr. 800.000,-
  Momskompensasjon kr. 200.000,-
 3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige endringer. 
   

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Tilbud på byggematerialer, ventilasjonsanlegg og fundament.
 • Opprinnelig kalkyle
 • Brev fra Pensjonistlaget med tilsagn om pengegave og dugnadsarbeider.
 • Referat fra to prosjekteringsmøter/brukergruppemøter
   

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Saken fremmes som følge av kommunestyrets vedtak i sak PS 85/13. Om Arken står det i vedtaket: I flere budsjettvedtak har kommunestyret bedt administrasjonen utrede bruk av Arken. Dette er fortsatt ikke i havn. Uavhengig av en utredning som ser på helheten i bygget, mener kommunestyret at det må gjennomføres en utbygging av storsalen i samarbeid med Pensjonistforeningen. Slik utbygging skal starte opp/gjennomføres i løpet av 2014. Det vises til kommunestyrevedtak i sak 118/12 pkt 15.

Prosjektgruppen:
Prosjektgruppe/arbeidsgruppe består av:
Fra brukersiden/Pensjonistforeningen: Alf Stiklestad, Anne Nordskag og Lars Morten Lersveen
Fra kommunen: Mona Kleive Stene og Oddvar Govasmark
I tillegg er Norconsult v/ Trond Hamland med i prosjektgruppen som innleid prosjekteringsleder.

Det er holdt to møter i gruppen, i siste møte ble tegninger framlagt og gruppen har gitt sitt samtykke til valgte løsning.

Foreslått utbygging:
Den foreslåtte utbyggingen gjelder tilbygg i forsamlingslokalets lengde i retning mot Nordgata med et gulvareal på ca 50 m2. Eksisterende yttervegg (gavl) er foreslått revet. I tillegg er det inkludert nytt ventilasjonsanlegg for hele salen samt et enkelt brannvarslingsanlegg. Det er ikke planlagt noen arbeider for oppgradering av eksisterende bygg hverken for branntekniske forhold eller for universell utforming/tilgjengelighet.

Plansituasjon:
Tomta er regulert til byggeområde for boliger i kommunedelplanen for Verdal By. En utbygging vil derfor kreve at det søkes, og innvilges, dispensasjon fra kommunedelplanen vedrørende formål.

Vurdering:
Forholdet til eksisterende bygning:
Med unntak for ventilasjonsanlegg og et enkelt brannvarslingsanlegg er det ikke lagt inn forbedringer/kostnader for oppgradering av eksisterende bygg. Det vil blant annet si ingen oppgradering av forhold med hensyn på brannsikkerhet eller tilgjengelighet. Eksisterende ventilasjon er kun et uttrekk som sannsynligvis var beregnet for kjøkkenet. Det anses derfor som uforsvarlig å utvide arealet, og dermed antall personer som lokalet beregnes for, uten å sørge for rimelig ventilasjon. Tilbud på nytt balansert ventilasjonsanlegg er priset til kr. 98.500,-. I tillegg kommer elektriske arbeider og noe tømrerarbeider.

Det pågår et arbeid med å dokumentere brannsikkerheten i bygget etter gjennomført branntilsyn. Det vil ikke være overaskende om slik dokumentasjon vil medføre krav om endringer og forbedringer. Det presiseres at det ikke er tatt med noen arbeider eller kostnader for slike endringer i kostnadsoverslaget. Det presiseres i tillegg at det kan stilles slike krav i prosessen fra bygningsmyndighetens side. Det samme gjelder for universell utforming. Eventuelle krav kan medføre betydelige kostnadsøkninger.

Kostnadsoverslag/økonomi:
Ved arbeider på eldre bygg tilsier våre erfaringer at kostnadene ofte blir større enn det overslagene viser, dette selv om det er lagt inn poster med marginer/reserver. Noe av årsaken kan være at prosjektet ikke er detaljprosjektert på det tidspunktet som kostnadsoverslaget foreligger og at eksisterende bygningsmasse har en lavere standard enn forventet. Samlet kostnad uten merverdiavgift (mva) er beregnet til kr. 728.560,-

Hovedpostene er beregnet slik (priser uten mva):

 • Felleskostnader (rigg, drift, HMS, forsikringer, administrasjon mm) kr.   47.500,-
 • Bygningsarbeidene samlet er beregnet til                                            kr. 120.614,-
 • VVS-installasjoner                                                                               kr. 118.698,-
 • Elkraft                                                                                                  kr.    80.388,-
 • Tele og automatisering                                                                         kr.    30.400,-
 • Utendørs                                                                                               kr.      5.000,-
 • Generelle kostnader (prosjektering, byggeledelse, gebyrer mm)         kr. 145.960,-
 • Reserve, marginer, prisstigning                                                            kr. 180.000,-
   
 • Sum                                                                                                      kr. 728.560,-
   

Samarbeid med Pensjonistforeningen og Pensjonistforeningens ytelser:
Samarbeidet med Pensjonistforeningen er sentralt i prosjektet. Foreningen er ikke bare brukere av lokalet, men den vil også yte større bidrag til byggingen, både med arbeidsinnsats og pengebidrag. Foreningen har varslet at de vil ta på seg alle utførende byggearbeider med unntak for VVS-arbeidene (ventilasjonsanlegg), el-installasjoner og betongarbeider. De har innhentet priser for VVS- og betongarbeidene samt for byggematerialer. I tillegg til ytelser som nevnt over vil pensjonistlaget gi kr 70.000,- i kontanter til prosjektet.

Gjennomføring:
For å benytte egeninnsats fra Pensjonistforeningen foreslås det at utbyggingen skjer i egen regi. Det vil si at kommunen søker ansvarsrett for utførelse med unntak for tekniske fag. I tillegg bør kommunen være hovedbedrift med hensyn på HMS og gjennomføre byggeledelsen selv.

Framdrift:
Framdriften er naturligvis avhengig av dugnadsarbeidene. Framdrift med byggestart i uke 43, tett bygg til jul og ferdigstillelse ca 1. mars 2015 kan være realistisk. Imidlertid må byggetid tilpasses dugnadsarbeidet og kort byggetid bør derfor ikke være avgjørende i dette prosjektet.

Rådmannen viser til kommunestyrets vedtak i sak PS 85/13, hvor det blant annet står

«... Uavhengig av en utredning som ser på helheten i bygget, mener kommunestyret at det må gjennomføres en utbygging av storsalen i samarbeid med Pensjonistforeningen. Slik utbygging skal starte opp/gjennomføres i løpet av 2014....»

Med denne bakgrunnen gjør ikke rådmannen ytterligere kapasitetsvurderinger og alternativbetraktninger i denne saken. Den betraktes som en gjennomføringsbeslutning på vedtak i kommunestyret i PS 85/13   

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.09.2014 13:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS