Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.10.14- PS 56/14 Høring kommunedelplan oppvekst

Saksbehandler : Frode Kvittem

Arkivref : 2014/7342 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 15.10.2014 56/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Komite for mennesker og livskvalitet tar planen til orientering og legger planen ut til offentlig ettersyn i henhold til §11.4 i Plan- og bygningsloven

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Planprogram. 

Saksopplysninger:
I Planstrategien for 2013-2016 ble det besluttet å revidere Kommuneplanens samfunnsdel i 2014. Planen er felles med Levanger kommune. Samtidig ble det besluttet å utarbeide kommunedelplan oppvekst.

Arbeidet med denne planen bygger på arbeid som ble igangsatt i 2009/2010 da vår daværende «Strategiplan for oppvekstsektoren» ble avsluttet. I tillegg har kommunen utarbeidet et helhetlig planverk for oppvekstsektoren som også må koordineres med de statlige føringene som har kommet som en følge av flere Stortingsmeldinger, den kunnskapen som vi får gjennom nasjonale rapporteringssystem, Utdanningsspeilet, ulike undersøkelser (bl.a. Ungdata) og våre egne tilstandsrapporter. Kommunedelplanen bygger på dette kunnskapsgrunnlaget.
Kommunedelplanen viser hvilke utfordringer vi har, målbilde, mål og strategier og to satsingsområder for oppvekstsektoren.
Kommunedelplan oppvekst er en overordnet plan som har til hensikt å peke på noen strategiske føringer som skal prege oppvekstsektoren i årene som kommer. For å operasjonalisere målene og strategiene (som omtales i planen) i hele oppvekstsektoren vil det utarbeides 3 temaplaner (skole, barnehage og hjelpetjenester), og i dem vil det komme mer konkrete delmål og tiltak. Disse vil utarbeides i 2015.
I arbeidet med kommunedelplan oppvekst har det vært et tett samarbeid med kultur og helse, omsorg og velferd sine arbeidsprosesser med kommunedelplanene, for å sikre samordning og helhet for ønsket samfunnsutvikling i Verdal kommune.

Vurdering:
Kommunedelplanen sine mål og strategier viser hvordan noen langsiktige strategiske satsinger skal bidra til å forme fagfeltets tjenester slik at de blir helhetlige, koordinerte kunnskapsbaserte og framtidsrettede. I tillegg er det viktig at Verdal kommune skal ha livskraftige lokalmiljøer hvor innbyggerne opplever trygghet, tilhørighet og mulighet for utfoldelse

Etter rådmannens vurdering angir planen en retning som gir et godt grunnlag for ei tjenesteutvikling som vil være til nytte for kommunen når det gjelder kapasitet, kvalitet og kompetanse.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.02.2021 13:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS