Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.10.14- PS 57/14 Høring kommunedelplan helse, omsorg og velferd

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2014/7339 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 15.10.2014 57/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Komite for mennesker og livskvalitet tar planen til orientering og legger planen ut til offentlig ettersyn i henhold til §11.4 i Plan- og bygningsloven

Vedlegg:
Kommunedelplan helse, omsorg og velferd: "Følk ska bli hjølpin" 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Planprogram. 

Saksopplysninger:
I Planstrategien for 2013-2016 ble det besluttet å revidere Kommuneplanens samfunnsdel i 2014. Planen er felles med Levanger kommune. Samtidig ble det besluttet å utarbeide kommunedelplan helse, omsorg og velferd.

Arbeidet med kommunedelplanen bygger på arbeid som ble igangsatt i 2011 i forbindelse med omorganiseringsprosessene av helse, omsorg og velferd. Temaplanene pleie- og omsorgsplan, boligsosialt arbeid, ruspolitisk handlingsplan ligger til grunn for arbeidet. De statlige føringene som ligger i Samhandlingsreformen, ny folkehelselov, Stortingsmelding 29/2013: Morgendagens omsorg, NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg, Kompetanseløftet 2015, HelseOmsorg 21 viser framtiden helse, omsorg og velferdstjenestene nasjonalt, regionalt og lokalt står overfor. Kommunedelplanen bygger på dette kunnskapsgrunnlaget. I tillegg har arbeidet med kommunedelplanen helse, omsorg og velferd hatt samarbeid med kultur og oppvekst sine arbeidsprosesser med kommunedelplanene, for å sikre samordning og helhet for ønsket samfunnsutvikling i Verdal kommune.

Kommunedelplanen viser dagens status, hvilke trender og utviklingstrekk vi står overfor og hvilke utfordringer vi har fram mot 2030, før mål og strategier for ønsket utvikling i helse-, omsorg- og velferdsområdet beskrives.

Vurdering:
Rådmannen vurderer at kommunedelplan helse, omsorg og velferd: "Følk ska bli hjølpin", har behov for å legges ut på offentlig høring, slik at planen kan justeres med tanke på de tilbakemeldinger som gis.

Kommunedelplan helse, omsorg og velferd sine mål og strategier viser framtidas behov for endringer innen fagfeltet med tanke på forebygging for å begrense behovet for helse, omsorg og velferdstjenester, og å utvikle tjenestekvaliteten slik at den enkelte får muligheten til større grad av mestring. I tillegg har Verdal kommune mål om å bli en foregangskommune innen velferdsteknologi og utvikle nye former for samvirke mellom det offentlige og lokalsamfunnet.

Etter rådmannens vurdering angir planen en retning som gir et godt grunnlag for ei tjenesteutvikling som vil være til nytte for kommunen når det gjelder kapasitet, kvalitet og kompetanse fram i tid.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.02.2021 13:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS