Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.10.14- PS 58/14 Samlet gjennom av miljøterapeut- og miljøarbeidertilbudet i Verdal kommune

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2014/7348 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 15.10.2014 58/14
Formannskapet    
Kommunstyret    

 

Rådmannens innstilling:

  1. Kommunestyret tar utredningen til etterretning.
  2. Tiltak og ressursbruk videre vurderes i økonomiplan 2015 – 18 på lik linje med andre prioriteringsutfordringer. 
     

Vedlegg:
Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I kommunestyret sak 068/14 foreslo rådmannen å ta bort stillingen som miljøterapeut på helsestasjonen som et ledd i å få årets budsjett til å gå i balanse. Stillingen er opprettet som et lavterskel forebyggingstiltak og er ikke en lovpålagt oppgave for helsestasjonen. Kommunestyret vedtok følgende verbalforslag:
Rådmannen bes ta en samlet gjennomgang av miljøterapeut- og miljøarbeidertilbudet i Verdal kommune. Miljøarbeiderstillingen ved helsestasjonen opprettholdes i påvente av utredningen.

Kommunestyrets vedtak er fulgt opp med ei kartlegging av hvilke miljøarbeidere og miljøterapeuter som er ansatt per 01.10.2014. Det er bo- og dagtilbudtjenesten i helse, omsorg og velferd som har miljøarbeidere og miljøterapeuter ansatt. Kartleggingen er avgrenset til 3 enheter i dette virksomhetsområdet, og er tilstrekkelig for å vise mangfoldet i miljøarbeider/miljøterapeuttjenestene.

Oversikten viser at kommunen i disse enhetene har ca. 28 årsverk fordelt på 44 personer. Disse personene og årsverkene fordeler seg slik:

I oppvekst er det 9,5 årsverk fordelt på 12 personer. Av disse er det 6 ansatt i ROS (1 på helsestasjon, 3 i barnevernet og 2 på boligkontoret) og 6 ansatt i skole.

Miljøterapeutene som er ansatt i barnevernet, følger opp enkeltvedtak fattet av barneverntjenesten og kan for eksempel være miljøterapeutiske tiltak for ivaretakelse av barn i hjemmet. På boligkontoret følger miljøterapeutene opp enkeltvedtak som kan dreie seg om booppfølging og boveiledning. Helsestasjonen bruker miljøterapeutstillingen som et ledd i tidlig intervensjonstiltak når familier har behov for ekstra hjelp og støtte i en periode. Det fattes ikke enkeltvedtak på disse tiltakene.

I skolene er miljøterapeutene ansatt som et ledd i et systemretta tverrfaglig og forebyggende tiltak for å styrke lærings- og oppvekstmiljøet for barn og unge. Miljøterapeutene er et supplement til den kompetansen (lærere, adjunkter og fagarbeidere) som er i skolene, og bidrar med til å forsterke det psykososiale miljøet særlig for elever som har fysisk, psykisk eller sosial utfordringer. Av de 6 miljøterapeutene som er ansatt i skolene, er 4 ansatt i miljøteamet ved ungdomsskolene og 2 er ansatt på barneskoler.

I helse, omsorg og velferd er det 18,3 årsverk fordelt på 32 personer. Av disse er 29 ansatt i botiltak for funksjonshemmede, og de resterende i rustjenesten.

I botiltakene for funksjonshemmede er det en blanding av miljøarbeidere og miljøterapeuter. Arbeidsoppgavene de har, er å bistå brukerne med dagliglivets gjøremål etter vedtak om tildelte helse- og omsorgstjenester ut fra den enkeltes funksjonsnivå og behov.

I rustjenesten er miljøarbeidet knyttet til dagaktiviteter som et ledd i rehabiliteringsarbeidet for målgruppen. Miljøarbeidet er i all hovedsak systemretta, og det fattes ikke enkeltvedtak om tjenester.

Ingen av de systemretta forebyggende og tidlig intervensjonstiltakene er evaluert.

Vurdering:
Miljøarbeider- og miljøterapeutstillingene vi har i Verdal kommune, spenner over et vidt arbeidsfelt. De tjenester som tildeles på individnivå etter helse- og omsorgstjenesteloven, skal utmåles ut fra den enkeltes behov og funksjonsnivå, og det skal fattes vedtak. I dag har vi varierende praksis på om dette gjøres.

Miljøarbeider- og miljøterapeuttjenester som utøves som et forebyggende tiltak for grupper av befolkningen skal begrunnes i formålene i det lovverket som regulerer virksomhetsområde den miljøterapeut/ miljøarbeider er ansatt i. Ulike lover regulerer dette som helse- og omsorgstjenesteloven, lov om sosiale tjenester i NAV, folkehelseloven, grunnskoleloven og/eller barnevernloven har. For eksempel er miljøarbeiderstillingene i skolene et forebyggende systemrettet tiltak, og er begrunnet i opplæringslovens §9a (Elevenes psykososiale miljø). DA skal det ikke fattes enkeltvedtak.

Miljøarbeiderne i barnevernet, boligkontoret og helsestasjonen gis i all hovedsak på individnivå, og skal i prinsippet tildeles som et enkeltvedtak. Denne endringen kom med Samhandlingsreformen og nytt lovverk i helse- og omsorg.

Hvilken effekt tiltakene miljøterapeutstillingen på helsestasjonen har, i og med at vi ikke har evaluert virkningen av tiltakene. Som det er gjort rede for, er ingen av våre forebyggende og tidlig intervensjonstiltak evaluert. Kravet fra statlige myndigheter er at vi skal iverksette forebyggende og tidlig intervensjonstiltak som er kunnskapsbasert. Verdal kommune har behov for å ha en gjennomgang av alle forebyggende og tidlig intervensjonstiltak slik at vi får kunnskap om hva som virker for hvem, og hvordan innsatsene best kan samordnes.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.10.2014 11:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS