Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.10.14- PS 59/14 Utredning omsorgsboliger for demente

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2011/5094 - /F17

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 15.10.2014 59/14
Formannskapet    
Kommunstyret    

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret i Verdal tar Utredningsrapporten: Omsorgsboliger for personer med demens til etterretning, og legger denne til grunn for videre arbeid med tjenesteutviklingen for målgruppen. 
 

Vedlegg:
Utredningsrapport: Omsorgsboliger for personer med demens 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Kommunestyret besluttet i sak PS 085/13:
Punkt 21. Omsorgsboliger for demente
I flere budsjett er boliger for demente nevnt under tiltak det ikke er funnet rom for, til tross for stadig flere demente i kommunen. Det er bl.a. sagt at flere demente på våre institusjoner har behov for et bedre tilrettelagt tilbud og derved frigjøre plasser til de som trenger tradisjonelle sykehjemsplasser. Kommunestyret mener derfor at det er helt nødvendig å starte planlegging av egne boliger i bofellesskap for denne gruppen. Planlegging av bofellesskap for demente skal starte i 2014 og etablering av nye omsorgsboliger forutsettes tatt med i neste økonomiplan.

Kommunestyrets vedtak er fulgt opp av helselederteamet i helse-, omsorg- og velferd, og utredningsarbeidet ble avgrenset til å vurdere omgjøring av trygghetsboligene ved Ørmelen Bo- og helsetun (ØBH) og/eller bokollektivet i Vuku som egnede omsorgsboliger for målgruppen, istedenfor å bygge nytt.
Arbeidsgruppen anbefaler at trygghetsboligene på ØBH omdefineres fra trygghetsplasser med heldøgns tjenester til tilrettelagt bofellesskap for personer med demens med heldøgns tjenester. Begrunnelsen for at trygghetsboligene ved ØBH velges, er at tilrettelagte bofellesskap for personer med demens, krever personell som har høy kompetanse på demensdiagnoser og miljøbehandling. ØBH har bygd denne kompetansen over år, og nærheten bidrar til bedre samordning av kompetanseutvikling og kvalitetssikring i oppbygging av tilbudet til målgruppen. Bokollektivet i Vuku videreføres som det er i dag.

Verdal kommune har per i dag ikke tilrettelagte boenheter i bofellesskap med heldøgns tjenester for målgruppen personer med demens. Berger-skalaen deler utviklingen av en demenssykdom i seks trinn på bakgrunn av personens funksjonsevne i løpet av en 10 – 12 års utvikling:

Graf som viser Berge-skalaen for utviklingen av en demenssykdom

I Verdal er det gjort et anslag på at 8-10 personer som per i dag har vedtak om langtidsopphold ved ØBH, kunne flyttet over til dette omsorgsnivået.

Trygghetsboligene er bygd i to etasjer, og omtales som G-bygget og H-bygget. Leilighetene er store, og kunne med fordel for mange i målgruppen vært noe mindre i areal. Det er livsløpsstandard på leilighetene. Arbeidsgruppen mener at ulempene veier opp for ulempene. Langt på veg er leilighetene i tråd med Husbankens og veilederen "Rom for trygghet og omsorg" sine kriterier for utforming av omsorgsboliger og sykehjem. Omgivelsene og det sosiale miljøet har stor betydning for personer med demens. Avgrensede arealer med vandremuligheter, er grunnleggende prinsipper. Eksisterende sansehage ved ØBH kan knyttes til trygghetsboligen. I tillegg er det mulig å knytte sammen institusjonsdelen med trygghetsboligen, for eksempel ved å bygge en tunnel/glassoverbygg.

Trygghetsboligen på ØBH har 18 plasser til sammen (G-bygget har 10 plasser og H-bygget har 8 plasser). Fire tiltak anbefales gjennomført i løpet av 10 år. I denne perioden vil Verdal kommune få en økning på 55 personer med demenssykdom.

En omdefinering foreslås imidlertid gjennomført i to trinn:

Trinn 1: G- bygget (10 boenheter i 2 etasjer) foreslås gjennomført i løpet av 2015.
På lang sikt vurderes det som hensiktsmessig å omdefinere bruken av hele trygghetsboligen til nevnte målgruppe, både G og H bygget. Det vil ikke være behov for store bygningsmessige endringer, det vil imidlertid være behov for å avklare bruken av mellom bygningen, deriblant trapperom og heis. Bygget har ikke eget personalrom, men dette anses ikke nødvendig da de ansatte kan benytte kantina på ØBH ved avvikling av pauser. G- bygget har ikke vaktrom, faglige begrunnelser tilsier at dette ikke er nødvendig. I stedet foreslås det etablert en arbeidsstasjon med mobile pc'er. H- bygget har et lite vaktrom.

Trinn 2: H bygget (8 boenheter i 2 etasjer) foreslås gjennomført innen 2018.

Trinn 3: 1.etasje ved ØBH (omtalt som sykepost fra og med 1994) omdefineres til tilrettelagt enhet for personer med demens. Foreslås gjennomført innen 2021. Det anbefales noen ombygninger; tilrettelegge for 2 mindre enheter (poster) på hver ende av avdelingen, med ei stue imellom (tidligere dobbeltrom). Omgjøringene vil føre til at antall pasientrom i 1. etasje reduseres med 3 plasser. I tillegg foreslås det å flytte kjøkken ved ØBH til Verdal bo- og helsetun (VBH). Nåværende kjøkken kan bygges om til en forsterket institusjonsenhet for yngre personer med demens. Behov anslås til 3 plasser + felles stue.

Trinn 4: Post for alvorlig syke flyttes fra ØBH til VBH, og etableres i tilknytning til øyeblikkelig hjelpsenger i 2.etasje. Lokalitetene som frigjøres på ØBH vil i framtida brukes til avlastningsplasser til personer med demens. Parallelt med denne endringen på ØBH, foreslås det at post Heimtun ved VBH avvikles som tilrettelagt post for 10 personer med demens, og omdefinere plassene til korttidsplasser i sykehjem. Dette foreslås gjennomført innen 2025.

Det anbefales å vurdere om man skal søke Husbanken om virkemidler ved de omgjøringer som er foreslått, og evt tiltak knyttet til velferdsteknologiske løsninger. Plattformen som er installert forbindelse med implementering av velferdsteknologi på Verdal bo- og helsetun kan også benyttes i forhold til velferdsteknologiske tiltak i dette bygget.

Kostnadsnøkkel ved oppgradering eller nybygg:

  • Nybygg (glassbygg som knytter sammen): kr 30 000 pr kvadrat
  • Oppgradering eksisterende lokaliteter: kr 15 000- 17 000 pr kvadrat
     

Komplett dørstyring og trygghetsalarm (som VBH) ca kr. 25 000 pr. dør), erfaringer fra VBH må tas med i den videre vurderingen. Man kan også se for seg å ta i bruk enklere velferdsteknologiske løsninger uten ny dørstyring. CareIP, den nye generasjonen av trygghetsalarm kommunen har valgt å benytte har tilleggsfunksjoner som døralarm, fallalarm mm.

Bemanningsbehov:
Fysiske endringer som er skissert kan bidra til større fleksibilitet i forhold til samordning av personell ressurser inne og ute.
For å kunne gi et forsvarlig tilbud knyttet til behov for praktisk bistand og hjemmesykepleie, er det behov for fast grunnbemanning, som over tid vil gi økt ressursbruk sett opp mot dagens ordninger:

Bofellesskap G (10): 1 ansatt oppe og 1 ansatt nede + en ansatt som bistår begge etasjer etter behov, til sammen 3 ansatte pr. vakt (3:10, dag og aften, samt helg). 1 nattvakt.

Bofellesskap H (8): 1 ansatte oppe og 1 ansatt nede+ en ansatt som bistår begge etasjer etter behov, til sammen 3 ansatte pr. vakt (3:8, dag og aften, samt helg). Felles nattvakt med bofellesskap G (1:16)

* Fremtidig bemanningsfaktor er ikke omregnet i nye årsverk.

I tillegg må det avsettes tid til alminnelig rengjøring og en del sørvis tjenester. Strukturer og system som muliggjør at andre omsorgsressurser i samfunnet, eks frivilligheten bør vurderes, slik at oppgavene utføres av disse.

Videre anbefaler arbeidsgruppen at det bør vurderes om det kan være hensiktsmessig å legge til rette for et tilbud om full forpleining.

Vurdering:
Rådmannen vurderer at den skisserte planen bofellesskap for personer med demens med heldøgns tjenester, er en god løsning for målgruppen. Forslaget som foreligger er framtidsretta, og viser på en god måte at etablering av bofellesskap for personer med demens med heldøgns tjenester berører andre deler av driftsorganisasjonen i helse- og omsorgssektoren. Å se løsninger på tvers, er viktig for å ivareta en ei bærekraftig samfunnsøkonomisk utvikling innen helsetjenestene. Den foreslåtte løsningen går av den grunn lenger enn det kommunestyret fattet vedtak om i sak PS 085/13 punkt 21. Rådmannen vurderer dette som riktig, slik at et større bilde av helheten ligger til grunn når Kommunestyret skal ta sin beslutning.

Forslagets tidshorisont er realistisk med tanke på framtidas behov målgruppen har.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.10.2014 11:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS