Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.10.14- PS 60/14 MOT

Saksbehandler : Frode Kvittem

Arkivref : 2011/9711 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 15.10.2014 60/14
Formannskapet    

 

Rådmannens innstilling:
Formannskapet tar utredningen til etterretning.
MOT som virkemiddel må sees sammen med de øvrige tiltak iverksatt fra 2002 i forbindelse med arbeid med økonomiplan 2015-18. 
 

Vedlegg:
Årsrapport 2013 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I Kommunestyrets møte 25. august, PS 68/14 vedtok kommunestyret blant annet:

Avtalen med MOT og informatørstilling opprettholdes.
Formannskapet ønsker at rådmannen kommer med en grundig vurdering av behovet for MOT-informatørstilling fram for budsjettbehandlingen 2014.

Verdal har vært MOT- kommune fra 1.5.2002. Ny og utvidet avtale om Lokalsamfunn med MOT ble underskrevet den 21.11.2011 av ordfører, rådmann og daværende MOT-leder.

MOT er et skoleprogram primært rettet mot ungdom, men MOT skal også være synlig i lokale nettverk og på ungdommenes fritidsarenaer.

Pr. i dag er det 146 kommuner som har inngått tilsvarende avtaler med MOT.

MOT er en organisasjon som ønsker å:

Bevisstgjøre ungdom til å velge slik at de mestrer livet sitt Styrke ungdom til å ta vare på seg selv og hverandre Jobbe holdningsskapende med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter

Verdal har nå 5 informatører fordelt på de to ungdomskolene våre. De er frikjøpt fra sine jobber for å utføre MOT-arbeid (9-15% frikjøp per informatør). Informatørene er ansvarlig for å gjennomføre MOT sitt program med 3 besøk i året på hvert trinn (8.-10. trinn). Her gir informatørene ungdommene innblikk i temaer som trygghet, tilhørighet, positivt fokus, livsstil, drømmer, verdighet og integritet, modige forbilder, respekt og framtidstro.

Informatørene informerer om MOT til lærerne ved ungdomsskolene, i foreldreutvalgene og på storforeldremøtene på alle trinn.

I tillegg til MOT- programmet for 8.-10. trinn gjennomfører informatørene et eget opplegg, «Ungdom med MOT –UMM», for noen 9.-klassinger ved de to ungdomsskolene (ca. 25 stk.). Disse elevene blir skolert til å stå fram som aktive MOT-ungdommer og besøker alle sjuendeklasser i kommunen. UMM skal være positive rollemodeller for andre ungdommer.

Verdal videregående skole har også en MOT-informatør, og hun inviteres til møter for å få til samarbeid.

Diverse arrangement:

 • 1.skoledag – UMM er synlig i skolen og det deles ut MOT-utstyr til alle elever.
 • I september avholdes «Ildsjelsamling» der alle informatørene og MOT-ledere i hele landet samles.
 • I oktober får de nye Ungdommer Med MOT (UMM) skolering
 • Dignity Day -16.okt. – denne dagen markeres på skolene.
 • "MOT til å glede dagen" 24.nov. Denne dagen har ungdommen spesielt fokus på å spre glede på ulikt vis på skolen og evt. andre steder.
 • Statement 16.mai- MOT er medarrangør
 • 17.mai – MOT-ungdom går først i barnetoget for å synliggjøre verdiene til MOT
 • Hvert fjerde år arrangerer MOT en «Mestringsreise» – og i mars 2014 fikk ungdom fra Verdal delta i dette konseptet som skal bidra til å bygge selvtillit.
 • Hvert tredje år får kommunen besøk av MOT-turne.
   

Økonomi:
Total årlig kostnad er kr. 380 000,-. Midlene disponeres til frikjøp av informatørene, årlig avgift til MOT samt midler til skolering av ungdommene, kompensasjon til skyss, materiell etc. og kompetanseutvikling.

Mot er et av flere virkemiddel som brukes opp mot ungdom i Verdal kommune. I tillegg til MOT har vi også følgende:

 • Miljøteam (tidligere basisteam) ved begge ungdomsskolene.
 • Ungdomskontakten
 • Kinokjeller'n
 • Satsingen «Bedre læringsmiljø»
 • De utrolige årene
   

Miljøteam
Teamet har våren-14 bestått av:

Miljøteam ungdomsskole

 • Leder miljøteam – 100% stilling
 • Miljøterapeut – 100% stilling
   

Verdalsøra ungdomsskole

 • Miljøterapeut – 79% stilling
 • Sosiallærer
 • Helsesøster
   

Vuku oppvekstsenter

 • Miljøterapeut – 50% stilling
 • Helsesøster
   

Antall saker:

Det er utfordrende å anslå nøyaktig hvor mange saker miljøteamet jobber med i løpet av et år. Etter at Familia ble tatt i bruk som notatverktøy har det blitt enklere å få en oversikt: Tall fra Familia viser:

 • Verdalsøra ungdomsskole: 82 aktive saker (66 høsten-13).
 • Vuku oppvekstsenter: 24 aktive saker (20 høsten-13)
   

I tillegg til elever som blir registrert i Familia drøftes det daglig enkeltelever og enkeltsituasjoner, og det medfører at det reelle tallene nok er høyere.

Aktiviteter miljøteamet har vært med på:
Det meste av skolenes aktivitetsdager som for eksempel MOT, Tine-stafett, hospitering, skidager, Grundercamp, vårball, DKS, SMIL, elevkvelder osv.
I tillegg har de vært med på aktivitetsdager, leirskole, bli kjent dager mm sammen med 7. trinnselever i kommunen og bidrar opp mot elevråd, trivselsledere og har et generelt fokus på positive aktiviteter for ungdomsskoleelever. Miljøteamet bidrar også sterkt i forbindelse med gjennomføring av Statement 16. mai.

Egne aktiviteter for miljøteamet:

 • Svømmegruppe hver onsdag og oppfølging av enkeltelever hver mandag. I tillegg har de bidratt opp mot fredagsaktiviteten "Svett i lag".
 • Forebyggingsmøter på 7.trinn.
 • "Amigos gringos", guttegruppa som er et motsvar til "Sisters".
 • I vinterferien ble det arrangert busstur til Åre for over 50 ungdommer.
 • Kinomaraton natt til 1. mai for ca. 120 ungdommer.
 • Sommertur 2014. Tur til Galdhøpiggen (13 ungdommer) og ridetur på Hjerkinn (14 ungdommer)
   

Økonomi:
Total årlig kostnad er ca kr. 1 600 000

Ungdomskontakten
Ungdomskontakten har i 2014 bestått av 200 % stilling:

 • Vernepleier, daglig leder – 100% stilling.
 • Sosionom – 100% stilling
   

Ungdomskontakten skal være en støtte og veiledningsbase for ungdommen basert på frivillighet, lett tilgjengelighet og oppsøkende virksomhet.
Hovedmålet for Ungdomskontaktens arbeid er å oppsøke ungdom som trenger støtte og hjelp, men som ikke eller i utilstrekkelig grad nås av andre deler av hjelpeapparatet. Intensjonen er å etablere kontakt på et tidligst mulig tidspunkt, og motivere dem for alternativ virksomhet, hjelp eller behandling.

UNGDOMSKONTAKTEN i Verdal kommune:

 • Jobber primært med ungdom mellom 12 -20 år.
 • Har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13.
 • Er en gratis tjeneste.
 • Trenger ingen timebestilling.
 • Jobber turnus med skiftende arbeidstid, og vil normalt være å treffe to kvelder i uka ellers på dagtid. Vi jobber også helger etter behov.
 • Jobber oppsøkende, individuelt, gruppebasert og systemfokusert.
   

Satsingsområder 2014

 • Individuell oppfølging.
 • Oppsøkende virksomhet.
 • Oppfølging av BMX-miljøet i Verdal
 • Guttegruppa "AMIGOS GRINGOS".
 • Videreutvikle tiltaket "Ruskontrakt".
   

Økonomi:
Total årlig kostnad er ca. kr. 950 000

Kinokjeller'n
Kinokjeller'n er en fritidsbase som ligger midt i sentrum i Verdal Kommune, i kjelleren i kinobygget.

Kinokjeller'n startet opp i mars 2005, og er et fritidstilbud for ungdom fra 13 år og oppover. Tilbudet er et rusfritt og forebyggende tiltak for ungdom. Kinokjeller'n skal være en arena som er inkluderende for alle typer ungdom. ALLE skal føle at de hører hjemme i Kinokjeller'n.

Pr i dag er det tre faste ansatte med til sammen ca 100% stilling.

I skoleferier blir tilbudet på fritidsbasen utvidet til også å gjelde turer med diverse aktiviteter.

Økonomi:
Total årlig kostnad er ca. kr. 850 000

Bedre læringsmiljø
Vuku oppvekstsenter har siden skoleåret 2008-2009 jobbet med å bedre læringsmiljøet ved skolen. Skolen har deltatt i et læringsmiljøprosjekt initiert av Utdanningsdirektoratet fra 2009 til 2014. I tillegg til Vuku oppvekstsenter har Verdalsøra ungdomsskole vært med, men i noe mindre omfang enn Vuku. Gjennom fem år har alle ansatte ved skolen deltatt på fagsamlinger og veiledninger ledet av Midt-Norsk kompetansesenter for atferd (MKA) v/ Arnt Ollestad og Arne Tveit.

Gjennom dette prosjektet har alle ansatt tilegnet seg en teoretisk kompetanse på flere temaer med spesiell fokus på relasjonskompetanse og klasseledelse. Deltagerne har fått innsikt i flere typer verktøy for å kunne oppnå gode relasjoner med sine elever og foresatte, samt fått god teoretisk balast for å kunne bli bedre klasseledere. I tillegg har det vært fokus på skole – hjem samarbeid, kommunikasjon og samtaleteknikk, voksenrollen med vekt på refleksjons- og analyseferdigheter og mobbing og aggressiv atferd. Et hovedfokus i prosjektet er å implementere det som læres slik at verktøyene og metodene blir en del av handlingskompetansen til alle ansatte.

De utrolige årene
De Utrolige Årene (fra nå av omtalt som DUÅ) er en programpakke med åtte utviklingsstøttende programmer som fremmer positivt samspill mellom barn – og mellom barn og voksne.
Verdal kommune har, som vist til i økonomiplanens strategier, valgt DUÅ som virkemiddel siden det er forskningsbasert og har dokumentert effekt.
DUÅ har program som er universalforebyggende, indikert forebyggende og tilrettelagt for behandling av atferds- og sosiale vansker hos barn.
Programpakkene i DUÅ strekker seg til 7. trinn, men for å få et helhetlig løp har Verdal kommune fått utarbeidet en egen programpakke for ungdomsskole. Denne gjennomføres for alle lærere ved Verdalsøra ungdomsskole i 2014/2015 over 4 heldager med mellomarbeid. Innholdsmessig omfattes følgende temaer:

 • Utvikling av relasjoner til elever
 • Forebygging av atferdsproblemer-den proaktive voksne
 • Bruk av ros, oppmuntring og positiv oppmerksomhet
 • Hvordan motivere elever som strever?
 • Foreldreinvolvering
 • Hvordan redusere uønsket atferd?
 • Hvordan fremme sosial og emosjonell kompetanse?
 • Håndtering av følelser og sinne.
   

Vurdering:
MOT-satsingen er et av flere forebyggende tiltak rettet mot ungdom i kommunen. MOT har en rekke positive sider ved seg, og den genererer en del aktivitet i og blant ungdommene i Verdal (jamfør Årsrapport 2013).

I tillegg til MOT har vi også:

 • miljøteam på ungdomsskolene
 • ungdomskontakten
 • Kinokjeller'n
 • Bedre læringsmiljø
 • DUÅ
   

Det er også i gang en arbeidsprosess der det jobbes med å realisere et ungdommens hus hvor vår samlede forebyggende innsats mot ungdom vil kunne bli enda mer helhetlig integrert.

Totalt bruker Verdal kommune årlig ca. 3 800 000 på forebyggende satsing knyttet til ungdom (og da er ikke verdien av all arbeidstid knyttet til lærernes kompetanseheving i Bedre læringsmiljø og DUÅ tatt med). Summen av alle disse tiltakene ser ut til å gi gode resultat for ungdom i Verdal (jamfør Ungdataundersøkelsen).

Da MOT ble valgt som virkemiddel i 2002 hadde ikke kommunen etablert noen av de andre satsingene (de har gradvis kommet fra 2005 til 2014). Med det som bakteppe ble det i kommunestyresak 068/14 foreslått å avslutte kommunens satsing på MOT.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.10.2014 11:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS