Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.10.14- PS 61/14 Høringssvar på Helse Nord-Trøndelag sin utviklingsplan 2030

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2014/4409 - /G10

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 15.10.2014 61/14
Formannskapet    

 

Rådmannens innstilling:
Formannskapet i Verdal slutter seg til rådmannens høringsuttalelse. 

Vedlegg:
Administrasjonens høringssvar 
Høringsbrev fra HNT

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I juni 2014 sendte Helse Nord-Trøndelag HF (HNT HF) ut høringsinvitasjon til aktuelle interessenter, herunder alle kommuner i Nord-Trøndelag, om innspill til Utviklingsplan 2030. Rådmannen har gitt høringsuttalelse innen fristen 1. oktober 2014,og den administrative uttalelsen sendes til politisk behandling og vedtaket i Komite for Mennesker og livskvalitet og Formannskapet vil bli ettersendt til HNT HF.

Utviklingsplanen gir en grundig beskrivelse av hvordan helseforetaket ser på framtidas utfordringer knyttet til bl.a. demografi, epidemiologi, innhold i helsetjenestene, kapasitet, oppgavefordeling og samhandling.

Det framskrives en økt aktivitet i spesialisthelsetjenesten bl.a. gjennom kortere liggetid og økt poliklinisk virksomhet i sykehusene. Innenfor døgnbehandling for psykiatri og rus er det beregnet en samlet kapasitet tilsvarende som i dag, mens poliklinisk virksomhet i psykiatrien i følge planen vil få økt kapasitet.

Beskrivelsen ender opp i en vurdering av tre ulike alternativer for framtidige løsninger for utvikling av virksomhet og bygg (sykehusstruktur).

 1. Videreutvikling av dagens struktur
 2. En integrert modell der Sykehuset Namsos består som i dag, og Sykehuset Levanger inngår som en elektiv enhet under St. Olavs Hospital
 3. Ett akuttsykehus i Helse Nord-Trøndelag HF lokalisert i Steinkjer.
   

Det er i planen utarbeidet følgende hovedkriterier for vurdering av de tre modellene: a) opprettholde faglig kvalitet, b) nærhet, c) samfunn og d) økonomi og drift. Hvert alternativ er vurdert med en vekting på en skala fra 1-4 innenfor disse hovedkriteriene (se utdrag fra disse vurderingene i vedlegg). Vurderingene av løsninger mot kriterier er oppsummert slik:

Tabell som viser vurdering av løsninger mot kriterie, HNT sykehusstruktur

Planen anbefaler at alternativ 1 – videreføre dagens struktur – etter en nærmere beskrivelse og vurdering av kriteriene, er den beste løsningen for framtidig sykehusdrift i fylket vårt.

Vurdering:
Verdal kommune vil påpeke at utviklingsplan 2030 omhandler problemstillinger og utfordringer som i stor grad også berører aktivitet og organisering av helsetjenestene i kommunene.

Planen sier imidlertid lite om hvordan HNT HF oppfatter følgende trender:

 • Pasientene vil ønske å bruke tilgjengelig informasjon til å velge mer og styre sitt eget behandlingsforløp.
 • Økende etterspørsel etter behandling med marginal helsegevinst/nytte. Befolkningen ønsker mer enn nødvendig både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene.
 • Likeverdige tilgang på helsetjenester utfordres av at befolkningen i økende grad er villig til å betale for helsetjenestene – økning i helseforsikringer.
 • Behovet for økt differensiering mellom sykehusene på grunn av begrenset tilgang på kvalifisert personell.
 • Økt sentralisering vil påvirke fremtidig struktur i spesialisthelsetjenesten.
   

Det savnes også en vurdering av at Levanger kommune planlegger og har satt av midler til etablering av kombinasjonsbygg nært sykehuset Levanger, som skal gi rom for helikopterlandingsplass og ambulansetjeneste.

Gjennom samhandlingsreformen er det allerede gjennomført endringer som har hatt og fortsatt vil få betydning for oppgave- og ressursfordelingen mellom 1. og 2. linjetjenestene. Som Utviklingsplan 2013 også belyser, vil vi i framtida få betydelige utfordringer i samhandlingsrommet mellom kommuner og sykehus både ved at oppgaver og tjenester forskyves til kommunene og ved at tjenestene i sykehus blir «effektivisert» i form av mer poliklinisk behandling og kortere liggetid. Hvis vi skal lykkes med dette er det viktig at vi har en felles strategi for hvordan vi skal redusere etterspørselen etter behandling med marginal helsegevinst/nytte i spesialisthelsetjenesten, slik at pasientene velger gode og ressurseffektive løsninger.

Både primær- og spesialisthelsetjenesten vil i framtida ha utfordringer omkring framtidig tilgang på bl.a. personell og kompetanse, og det vil være viktig å gjøre dette til en felles utfordring til beste for innbyggerne våre og unngå en uheldig kamp om ressursene mellom tjenestenivåene. Økt differensiering mellom sykehusene vil være et viktig bidrag for å ha kvalifisert personell, samtidig som det er et viktig bidrag i å sikre befolkningen likeverdig tilgang på helsetjenester. Vi vet hva dette betyr for utviklingen av folkehelsa.

Verdal kommune vil bemerke at det innenfor døgnbehandling for psykiatri og rus i 2030 er beregnet en samlet kapasitet tilsvarende som i dag, til tross for tidligere signaler har angitt en økning bl.a. på grunn av overføring av rusbehandlingen fra eget foretak til HNT HF. Kommunen ser med bekymring på hvordan man skal ivareta denne gruppen av innbyggere på en god måte i framtida, i og med at vi vet at tjenestene for denne gruppen har vært betydelig underdimensjonert fram til i dag.

Alt i alt mener Verdal kommune at det videre utviklingsarbeidet betinger et tett og forpliktende samarbeid mellom helseforetak og kommuner. Dette vil ikke bare gjelde samhandling omkring pasientforløp, men også prosesser knyttet til framtidig utvikling av tjenestestruktur og bygningsstruktur på strategisk nivå. Verdal kommune ønsker å være konstruktive og medspillende deltakere i slike felles prosesser fordi de i stor grad påvirker samfunnsutviklingen «der folk bor», og fordi det er relevant for hvordan kommunale helsetjenester i framtida skal organiseres og finansieres.

Avslutningsvis er det viktig for Verdal kommune å tydeliggjøre at vi støtter anbefalingene i Utviklingsplan 2030 om å videreutvikle dagens sykehusstruktur. SSB sine folketallsframskrivinger indikerer at befolkningsveksten i Nord-Trøndelag vil komme i sørdelen av fylket, og det vil være av stor betydning for våre innbyggere å ha et fullverdig sykehustilbud i denne regionen. Den betydelige folketallsveksten en ser i Trondheimsregionen tilsier også at St. Olavs Hospital vil ha behov for avlastning, og et fullverdig sykehus på Levanger kan bidra til å ta unna deler av denne veksten. Skal en lykkes med dette må en unngå at det bygges opp satellitter som bidrar til å undergrave eksistensen av et robust og fullverdig sykehus i sørdelen av fylket. Kanskje er tiden inne til å revurdere ordningen med DMSer når avstandene er så små som på Innherred.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 15.10.2014 08:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS