Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 19.11.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 19.11.2014
Tid            : 09:00 - 12:30
Til stede   :  6 representanter. Repr. Lennart Johansson møtte under behandling av sak 65/14. Til stede 7 representanter

 
Sakene 63/14, 66/14, 65/14 og 68/14 ble behandlet først (i nevnte rekkefølge). Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

 
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 63/14 Godkjenning av møteprotokoll 15.10.2014 Protokoll
PS 64/14 Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 65/14 Tilstandsrapport for Verdal bibliotek og Verdal kulturskole oktober 2014 Saksframlegg Protokoll
PS 66/14 Skolebruksplan Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 67/14 Tilleggsanmodning fra IMDi om å bosette ytterligere fem flyktninger i 2015 Saksframlegg Protokoll
PS 68/14 Utredning av alternative lokaliteter for friidrettsanlegg i Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 69/14 Søknad om fritak fra politisk verv   Saksframlegg Protokoll
PS 70/14 Orientering Saksframlegg Protokoll
PS 71/14 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 19.11.2014
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Nei  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei  
Anita Karslen  SV Medlem Ja  
Terje Rennemo DNA Vara Ja Møtte for Torill Elverum
Dagny Kolberg Okkenhaug KRF Vara Ja Møtte for Einar Asbjørn Tromsdal

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Anne Kari Haugdal Kommunalsjef helse  
Inger Storstad  Utvalgssekretær.  

 
 

PS 063/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.11.2014

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 15. oktober 2014 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 15. oktober 2014 godkjennes.
   

  

PS 064/14 Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 - Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.11.2014

BEHANDLING: 
AP v/Kristin J. Hildrum fremmet følgende forslag til vedtak:
Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 – Verdal kommune - tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 – Verdal kommune - tas til orientering.
 
  
   

PS 065/14 Tilstandsrapport for Verdal bibliotek og Verdal kulturskole oktober 2014   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.11.2014

BEHANDLING:
Repr. Lennart Johansson møtte under behandlinga av saken. Til stede: 7 representanter.
Biblioteksjef Eli Kristoffersen og rektor for kulturskolen, Sven-Øyvind Bern, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Rapporten «Tilstandsrapport for Verdal bibliotek og Verdal kulturskole oktober 2014» tas til orientering.
  
  

PS 066/14 Skolebruksplan Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.11.2014

BEHANDLING:
Virksomhetsleder Skole/SFO, John Olav Larsen, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Kommunestyret tar utredning og skolebruksplan til etterretning.
 

   

PS 067/14 Tilleggsanmodning fra IMDi om å bosette ytterligere fem flyktninger i 2015  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.11.2014

BEHANDLING:
SV v/Anita Karlsen fremmet følgende alternative forslag til innstilling:
Verdal kommune imøtekommer IMDIs anmodning om å bosette 35 flyktninger i 2015.

Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og forslaget fra SV v/Anita Karlsen ble SV sitt forslag enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Verdal kommune imøtekommer IMDIs anmodning om å bosette 35 flyktninger i 2015. 

   

PS 068/14 Utredning av alternative lokaliteter for friidrettsanlegg i Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.11.2014

BEHANDLING:
Komité Mennesker og livskvalitet fremmet følgende felles forslag:

Alternativt forslag til rådmannens innstilling pkt. 2:

2. Kommunestyret støtter arbeidsgruppas konklusjon om at friidrettsanlegget skal realiseres ved Verdal videregående skole.

Nye pkt. 3 og 4:

3. Den nedsatte arbeidsgruppen supplert med eventuelle nye interessenter får i oppgave å utrede muligheten for samlokalisering av friidrett og fotball ved Verdal Videregående skole innen første kvartal 2015.
Utredningen skal gi svar på driftsøkonomi, parkering på landbruksareal, parkering og trafikkavvikling, riving/flytting av en garasje tilhørende Verdal videregående skole, adkomst til sceneport Aulaen, og flytting av skotthyllbane m.m. Videre eierstruktur, kostnadsberegninger, finansiering, driftsmodell og evt. andre forutsetninger for realisering av et felles anlegg må utredes, bl.a. konsekvenser for Vukuhallen. Dette er en omfattende oppgave som krever grundig arbeid, og i tillegg må kommunen vurdere arealbruken opp mot eventuelle framtidige behov knyttet til drift av sykeheim og omsorgstjenester m.v.
4. Friidrettsanlegget skal realiseres i henhold til avsetninger i 2016 i rådmannens forslag til Økonomiplan 2015-2018.

Votering:
Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1. Enstemmig vedtatt.Alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og komitéens forslag. Komitéens forslag enstemmig vedtatt.Nytt pkt. 3. Enstemmig vedtatt.Nytt pkt. 4. Enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert samlet over pkt. 1-4. Enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret tar den framlagte utredning av alternative lokaliteter for friidrettsanlegg i Verdal til orientering.
 2. Kommunestyret støtter arbeidsgruppas konklusjon om at friidrettsanlegget skal realiseres ved Verdal videregående skole.
 3. Den nedsatte arbeidsgruppen supplert med eventuelle nye interessenter får i oppgave å utrede muligheten for samlokalisering av friidrett og fotball ved Verdal Videregående skole innen første kvartal 2015.
  Utredningen skal gi svar på driftsøkonomi, parkering på landbruksareal, parkering og trafikkavvikling, riving/flytting av en garasje tilhørende Verdal videregående skole, adkomst til sceneport Aulaen, og flytting av skotthyllbane m.m. Videre eierstruktur, kostnadsberegninger, finansiering, driftsmodell og evt. andre forutsetninger for realisering av et felles anlegg må utredes, bl.a. konsekvenser for Vukuhallen. Dette er en omfattende oppgave som krever grundig arbeid, og i tillegg må kommunen vurdere arealbruken opp mot eventuelle framtidige behov knyttet til drift av sykeheim og omsorgstjenester m.v.
 4. Friidrettsanlegget skal realiseres i henhold til avsetninger i 2016 i rådmannens forslag til Økonomiplan 2015-2018.
   

 

 

PS 069/14 Søknad om fritak fra politisk verv  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.11.2014

BEHANDLING: 
AP v/Kristin Hildrum fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Elisabeth Fagerli innvilges fritak fra vervet som kommunal representant i SU ved Garnes oppvekstsenter resten av valgperioden 2011-2015.
 2. Ove Morten Haugan velges som ny representant i ovennevnte periode.
   

VEDTAK: 

 1. Elisabeth Fagerli innvilges fritak fra vervet som kommunal representant i SU ved Garnes oppvekstsenter resten av valgperioden 2011-2015.
 2. Ove Morten Haugan velges som ny representant i ovennevnte periode.
   


   
 

PS 070/14 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.11.2014

BEHANDLING: 
Kommunalsjef helse, Anne Kari Haugdal, orienterte om Ledelse som aktivitetsstyring.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering. 
 

   

PS 071/14 Andre sakerTil toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.11.2014

BEHANDLING
Lederen:
Gjennomgang av reglementet til komitéen.
Drøftes i neste møte.
 
   
 Til toppen av siden

Publisert: 30.05.2014 11:00 Sist endret: 19.11.2014 21:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS