Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 19.11.14- PS 66/14 Skolebruksplan Verdal

Saksbehandler : John Olav Larsen

Arkivref : 2014/6615 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 19.11.2014 66/14
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar utredning og skolebruksplan til etterretning. 
 

Vedlegg:

  1. Tilstandsrapport for skolene i Verdal v/ Arcon Prosjekt AS
  2. LCC beregninger, foretatt av Arcon Prosjekt AS
  3. Tiltaksplan skoler – Brannteknisk. «5141623 tiltaksplan skoler»
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen. 

Saksopplysninger:
Kommunestyret i Verdal vedtok følgende i kommunestyresak 085/13, pkt. 10.
«Kommunestyret ber rådmannen utrede og kapasitet må brukes effektivt». beskrive muligheter for mer kostnadseffektiv drift av skolene i kommunen samlet sett, og legge fram egen sak om dette våren 2014. Infrastruktur og kapasitet må brukes effektivt.»

Første fase av dette arbeidet er gjennomført i form av å få vurdert kostnadene ved å utbedre til dagens standard (TEK 10) for hvert enkelt av de ni skolebyggene vi har i kommunen i dagens skolebruksplan.

Arkitektfirmaet Arcon AS ble engasjert for å se på kostnadene ved å beholde skolebygg og en mulighetsstudie for fremtiden. Fakta for kjent elevtall i dag, og for årene frem til og med de barn som ble født i 2013 er også grunnleggende kunnskap for en skolebruksplan. Disse tallene er oppsummert i tabell i saksframstillingens avsnitt elevtallsutvikling. Dagens forskrift om skolekretsgrenser i Verdal kommune er brukt som grunnlag for elevfordeling ved hver enkelt skole, som genererer klasseantallet.

Brannteknisk rapport med en kostnadskalkyle (sammendrag), som viser investeringsbehov for å tilfredsstille dagens brannkrav for skolebyggene, er vedlagt saken.

Vurdering:
Vedlagte tilstandsrapport viser vurderingene for hvert enkelt bygg/lokasjon, slik at her gjengis kun hovedtrekk. Rapporten konkluderer med at opprusting til standard Tek 10 vil kreve 291,6 mill kroner.

Totalkostnader for opprusting til Tek 10 inkludert branntekniske kostnader i millioner kroner:

Tabell i bildeformat som viser kostnader opprustning til TEK 10, brannteknisk

For Ørmelen skole er kostnaden som allerede er prosjektert med tanke på nybygg for SFO, og oppgradering av gymsal tatt med her.

For Ness oppvekstsenter er det tatt med riving av «gammelskolen», som da må erstattes av et nytt bygg. Det anses ikke mulig å oppgradere «gammelskolen» til TEK 10.

I tillegg kommer en brannteknisk tiltaksplan for å få godkjent byggene på 10,1 mill kroner.

Totalkostnaden for å få alle dagens skolebygg opp til dagens standard (TEK 10) blir da anslagsvis på 301,7 mill kroner. Ved låneopptak vil dette med rentesats 3% og 40 års avdragstid gi årlig avdrag på 7,5 mill kroner og rentekostnad 9,0 mill kroner første år, i sum 16,5 mill kroner i økte rente og avdragskostnader. Rentesats 3% er høyt i dagens marked, men historisk sett en lav rentesats.

Videre arbeid mht skolestruktur
I det videre arbeidet, presentasjoner, høringer og saksfremlegg angående fremtidig skolestruktur i Verdal kommune blir dette det nye «nullpunktet». I de alternative forslagene som etter hvert vil bli presentert, vil rådmannen ta utgangspunkt i dette for se hvilke alternativer (scenarier) som blir rimeligere eller dyrere for Verdal kommune. I tillegg må rådmannen vurdere andre hensyn enn økonomi, blant annet «barnas beste» i en fremtidig skolebruksplan.

Det vil bli lagt frem en sak for kommunestyret tidlig i 2015 med forslag om fremtidig skolestruktur i Verdal kommune. Dette som et svar på kommunestyresak 085/13 pkt.10. Denne saken må først ut på høring til skoler, foreldre, lag og foreninger mfl. Jf. Forvaltningslovens kap.VII. Samtidig, i samme sak, behandles da også Verdal kommunes forskrift til skolekretsgrenser. En eventuell endring i skolestruktur vil naturligvis måtte påvirke denne forskriften, og rådmannen velger derfor å behandler skolestruktursaken – og forskriften i en og samme sak. (Jf. Rundskriv Udir-2-2012, datert 15/3-2012), og vil sende dette samlet ut på høring.

Elevtallsutvikling
Vi kjenner i dag elevtall for årene fram til 2020, unntatt inn-/utflytting, som likevel påvirker relativt lite. Barnetallet i grunnskolen i Verdal reduseres med ca. 100 barn i perioden 2014 til 2020.

Samtidig ser vi at klassetallet er stabilt, sågar mulig stigende, i dagens struktur. Dette betyr at Verdal får mindre inntekter i rammeoverføringer fra Staten på grunn av færre barn, mens utgiftene til dels vil stige da det er klassene/timetildelingen som er den vesentlige kostnadsdriveren i skolen

Elevtallsutvikling:
Tabell i bildeformat som viser elevtallsutviklingen

I denne saken får kommunestyret en grunnleggende kunnskap om bygningsmessige behov og elevtallsutvikling til etterretning. Dette utgjør da også, sammen med detaljinformasjon i vedleggene, en dokumentasjon på kommunens skolebruksplan pr. dato

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.11.2014 12:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS