Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 19.11.14- PS 67/14 Tilleggsanmodning fra IMDi om å bosette ytterligere fem flyktninger i 2015

Saksbehandler : Rune Gjelvold

Arkivref : 2013/2924 - /F30

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 19.11.2014 67/14
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Vedtak fra PS 68/13 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 – 2016 pkt. 1 opprettholdes. Verdal kommune endrer ikke vedtak på bosetting av 30 flyktninger i 2015. 

Vedlegg:

  1. IMDi 2014: Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning 2015 
  2. IMDi 2014: Nærmere om bakgrunnen for anmodningen
  3. Kommunesektorens organisasjon 2014: Behov for økt bosetting
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Saksopplysninger Verdal kommunestyre 28.10.13. PS 68/13 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 – 2016. Arkivreferanse 2013/2924 - /F30.
  2. IMDi 2014. Rundskriv 01/14: Integreringstilskudd for år 1 og år 2-5 (2014).
     

Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre (28.10.13) vedtok å bosette 35 flyktninger i 2014, 30 flyktninger i 2015, og 30 flyktninger i 2016. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sendte 4.juni 2014 en tilleggsanmodning hvor de ber Verdal kommune om å bosette fem (5) flere flyktninger enn vedtatt i 2015. De ber Verdal kommune om å fatte et nytt vedtak for 2015 om bosetting av 35 flyktninger. Familiegjenforente til personer som bosettes etter avtale med IMDi og sekundærbosettinger kommer i tillegg.

IMDi viser i sitt brev til Verdal kommune at det er behov for en ekstraordinær innsats i 2014 og 2015. Dette for å få bosatt restansen på over 4000 flyktninger som kommunene så langt ikke har plasser til i år.

Vurdering:
Kapasitet på tjenestetilbudet
Tjenesteapparatet i Verdal kommune har kapasitet til å bosette inntil 35 flyktninger i 2015. Det må likevel understrekes at både flyktningetjenesten i NAV og flyktningehelsetjenesten har gitt tydelige signaler om økt press på tjenestene i 2014. Dette går blant annet ut over den individuelle oppfølgingen av flyktninger i introduksjonsprogram.

Møllegata voksenopplæring (MVO) har ikke tilstrekkelig med undervisningslokaler per dags dato. MVO må derfor leie undervisningslokaler for å få plass til alle som skal ha opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Antall årsverk til arbeid med flyktninger og innvandrere i Verdal kommune reduseres i 2014/2015, jf budsjettjusteringssak i august 2014. Tiltak og tilbud rettet mot barn og deres familier er i sum redusert.

Bolig
Det har vært god tilgjengelighet på boliger i 2014, spesielt familieboliger, men det er knyttet usikkerhet til boligsituasjonen i 2015. Det er begrenset med familier i mottakene, og det er ingen garanti for at kommunen får bosette så mange familier som flyktningetjenesten ønsker.

Økonomiske vurderinger
Beregningsutvalget (2014) viser at samlende utgifter per flyktning over femårsperioden inkludert utgifter til kvalifiseringsprogram og helse er på 743 00 kroner (kommunesnitt). Dette danner sammenligningsgrunnlaget for integreringstilskuddet. Satsen for integreringstilskuddet for 2013 var på 616 800 kroner for voksne og enslige mindreårige, 666 800 kroner for enslige voksne, og 616 800 kroner for barn over fem år. Kommunenes beregnede utgifter til femårskullene var med andre ord høyere enn tilskuddet de utløste i 2013. Verdal kommune har ikke deltatt i beregningsutvalgets kartlegging, men det ble foretatt en kartlegging i Verdal kommune våren 2014 som var basert på beregningsutvalgets metode. Resultatene fra denne kartleggingen viste at utgiftene i Verdal kommune i 2013 var høyere enn inntektene fra integreringstilskudd.

Integreringstilskuddet har økt i 2014, og det er foreslått en ytterligere økning i Regjeringens budsjett i 2015. I tillegg har satsene på integreringstilskudd blitt harmonisert ved at det er innført like satser for voksne, barn, og enslige mindreårige. Det er en betydelig økning på Integreringstilskudd år-2 per flyktning, fra 166 800 kroner i 2013 til 200 000 kroner i 2014. Dette er forventet å gi et positivt utslag i 2015 basert på antall bosettinger i 2014. Følgende satser gjelder for 2014:

Integreringstilskudd 

BosettingsårSats
År 1 (2014) kr. 177.000,- (voksne)
År 1 (2014) kr. 177.000,- (barn)
År 1 (2014) kr. 225.000,- (enslige voksne)
År 1 (2014) kr. 177.000,- (enslige mindreårige)
År 2 (2013) kr. 200.000,-
År 3 (2012) Kr. 142.000,-
År 4 (2011) Kr. 80.000,-
År 5 (2010) Kr. 70.000,-

* Personer regnes som voksne fra og med det året de fyller 18 år

Barnehagetilskudd: kr 23 400 (engangstilskudd)

Eldretilskudd: kr 152 200 (engangstilskudd)

Særskilt tilskudd for enslig mindreårig: kr 185 400

Tilskudd ved bosetting av personer med kjente funksjonshemminger:

Tilskudd 1: kr 170 500(engangstilskudd)

Tilskudd 2: Inntil kr 852 900 i inntil 5 år

Anbefaling
Det er vanskelig å forutse de økonomiske effektene av å øke antall bosettinger i 2015. Dette avhenger i stor grad av om kommunen lykkes med kvalifisering av flyktninger ut i arbeidslivet. En beslutning om å øke antall bosettinger må vurderes opp mot de ressursene kommunen har for å arbeide med målgruppen i 2015, samt mulighetene for bolig mv. Det anbefales å opprettholde vedtaket på bosetting av inntil 30 flyktninger i 2015.
 

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.11.2014 12:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS