Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 19.11.14- PS 68/14 Utredning av alternative lokaliteter for friidrettsanlegg i Verdal

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2012/2743 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 19.11.2014 68/14
Formannskapet    
Kommunstyret    

 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret tar den framlagte utredning av alternative lokaliteter for friidrettsanlegg i Verdal til orientering.
 2. Den nedsatte arbeidsgruppen supplert med eventuelle nye interessenter får i oppgave å utrede muligheten for samlokalisering av friidrett og fotball ved Verdal Videregående skole. 
   

Vedlegg:

 1. Rapport: Utredning av alternative lokaliteter for friidrettsanlegg i Verdal, juli og oktober 2014 
 2. E-post fra styreleder Verdal IL senior herrer, dat. 11.11.14: Skisse til løsning for friidrett og fotball ved Verdal videregående skole.
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Alle dokumenter som er oppført i vedleggs-listen til utredningsrapporten kan fås ved henvendelse til rådmannskontoret. 

Saksopplysninger:
Kommunestyrets møte 25.08.14, sak 67/14. Kommunestyret fattet flg. vedtak:

 1. Kommunestyret tar den framlagte utredning om friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole til orientering.
 2. Rådmannen bes utrede følgende alternativer til friidrettsanlegg ved Verdal vgs.:
  a) Sentralidrettsanlegget på Ørmelen.
  b) Utvidelse av eksisterende anlegg ved Vinne oppvekstsenter/Vinne aktivitetspark.
 3. Administrasjon bes ta kontakt med aktuelle aktører og i samarbeid med disse utarbeide en utredning for et hallprosjekt ved Verdal videregående skole. Det legges fram en sak vedrørende realisering av et mulig hallprosjekt til politisk behandling innen 15.desember 2014. Det skal sees på flere alternative plasseringer av hall ved Verdal Videregående skole.
   

Arbeidsgruppen som ble nedsatt gjennom behandling i komite Mennesker og Livskvalitet sak 11/14 ble av rådmannen bedt om å fortsette arbeidet knyttet til kommunestyrets vedtak punkt 1 og 2. Arbeidsgruppen ble supplert av leder i Verdal IL og Vinne IL og representanten fra Verdal Videregående skole gikk ut av gruppen.

Verdal il er aktøren som over tid har arbeidet med fotballhallprosjekt, og har eierskap til dette. Undervegs i arbeidet med vedtakets punkt 1 og 2 har det vært flere uformelle kontakter med Verdal il med hensyn til innpassing av deres hallprosjekt for å koordinere utredninger, og 11. november mottar kommunen et formelt innspill for videre bearbeiding. Det gjør at det i denne omgang ikke er noen helhetlig utredning til behandling.

Arbeidsgruppa har hatt fem møter og har utredet tre alternative lokaliteter for et friidrettsanlegg:

Friidrettsanlegg, Sentralidrettsanlegget på Ørmelen:
Kretsstandard: 400 m løpebane med 6 baner hele veien rundt. Kast og hoppmuligheter. Kan avholde kretsstevner.

Friidrettsanlegg, Vinne Stadion:
Treningsstandard (ikke plass til kretsstandard): 400 m løpebane med 4 baner rundt og 6 sprintbaner (på ene langsiden). Kast- og hoppmuligheter. Mindre egnet til å avholde kretsstevner.

Verdal videregående skole, bearbeidet etter første utredning:
Kretsstandard: 400 m løpebane med 6 baner hele veien rundt. Kast og hoppmuligheter. Kan avholde kretsstevner.

Arbeidsgruppa har konkludert med følgende:
Utgangspunkt for utredningen har vært å finne ut hva som er mulig å få til for den kommunale andelen som var på 5 mill kroner, med tillegg av spillemidler, egeninnsats, partnerskap og andre bidrag. Kostnadene i utredningen er grove anslag basert på utbygging av et friidrettsanlegg, og fotball og skøytebane er tatt ut.

Kostnadsoverslaget er som følger for de tre alternativene:

 • > Verdal videregående skole, 10.595 mill.kr, kommunal andel 6.476 mill. kr
 • > Sentralidrettsanlegget, 16.801 mill.kr, kommunal andel 10.441 mill. kr
 • > Vinne stadion 18.522 mill. kr, kommunal andel 11.817 mill.kr
   

Gjennom utredningen er det avklart at Verdal Friidrettsklubb gjennom partnerskap med næringsliv og samarbeidsklubbene tar på seg ansvaret for bygging, drift og vedlikehold av mål-/lagerhus anslått til en kostnad på 1,5 mill. og anskaffelse av utstyr til en anslått verdi på 500.000 kr med trinnvis innkjøp. Dette forutsetter at Verdal friidrettsklubb får tinglyst bruksrett på grunn i 30 år. Løsningen innebærer at mål-/lagerhus organiseres som et eget prosjekt i regi Verdal Friidrettsklubb, og at samarbeid rundt bygging av mål-/lagerhus med Verdal videregående skole, ByggTAF, inngår i dette prosjektet. Det samme gjelder sponsing til formålet fra lokalt næringsliv som f.eks. rabatt fra Unicon og fritt tilkjørt kompost/jordforbedringsmiddel fra Ecopro.

Verdal Friidrettsklubb er overbyggingsklubb for friidrettsaktiviteten i Leksdal IL, Leirådal IL, Stiklestad IL, Helgådal IL, Verdal IL og Ness IL. Alle klubbene har gjennom avtale forpliktet seg skriftlig til å bistå Verdal Friidrettsklubb med dugnad og finansiering av mål/lagerhus og utstyr.

Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet som nå er ute til høring har et helhetsperspektiv som handler om at vi skal utvikle anlegg for fremme av folkehelse for alle aldersgrupper, og anlegg som er tilpasset fra leik til toppidrett. Målet i temaplanen er at alle skal være i fysisk aktivitet hver dag.

Det vises for øvrig til utredningen for ytterligere detaljer.

Vurdering:
Utredningen viser at et friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole er billigst, mest fullstendig og gir de beste utviklingsmulighetene framover. Et friidrettsanlegg her kan være grunnelementet for over tid å utvikle et næraktivitetsområde/fleraktivitetsområde for ulike målgrupper. Det vil da åpnes for muligheter til å kunne søke om spillemidler til flere nærmiljøanlegg i samarbeid med ulike partnere. Da en lavere spillemiddelandel for treningsanlegg fører til liten kostnadsmessig forskjell på kretsstandard og treningsstandard, samtidig som kretsstandard gir bedre mulighet til å arrangere stevner, anbefales også kretsstandard. Dette er derfor arbeidsgruppas anbefaling. Utredningen viser et behov for å øke den kommunale egenandelen noe. Dette er fulgt opp i rådmannens forslag til Økonomiplan/budsjett 2015-2018 med 6,5 mill. kroner i 2016.

Etter at rådmannen hadde avsluttet sin behandling av saken har vi mottatt e-post fra styreleder i Verdal IL herrer senior (11. november) med skisse til en løsning hvor friidrettsbane og fotballhall samlokaliseres ved Verdal videregående skole.

Det har ikke vært mulig å foreta noen reell behandling av denne skissen. Den reiser mange spørsmål som:
driftsøkonomi, parkering på landbruksareal, parkering og trafikkavvikling, riving/flytting av en garasje tilhørende Verdal videregående skole, adkomst til sceneport Aulaen, og flytting av skotthyllbane m.m. Videre eierstruktur, kostnadsberegninger, finansiering, driftsmodell og evt. andre forutsetninger for realisering av et felles anlegg må utredes. Dette er en omfattende oppgave som krever grundig arbeid, og i tillegg må kommunen vurdere arealbruken opp mot eventuelle framtidige behov knyttet til drift av sykeheim og omsorgstjenester m.v.

Etter rådmannens syn bør ikke saken realitetsbehandles før det er sett nærmere på konsekvensene av skissen som er framlagt av Verdal IL. Rådmannen foreslår derfor at arbeidsgruppen får i oppgave å koordinere en utredning av muligheten for samlokalisering før endelig realitetsbehandling av saken skjer politisk.

Saken foreslås lagt fram til politisk behandling tidlig våren 2015.

Rådmannen gjør også oppmerksom på at dette berører forslag til økonomiplan 2015 – 18, hvor forslag om avsetning av kr 6,5 mill til investeringer i friidrettsanlegg ble gjort koordinert med produksjon av denne utredningskvitteringen.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.11.2014 13:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS