Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 10.12.14- PS 74/14 Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015 - 2018

Saksbehandler : Marian Lyngsaunet

Arkivref : 2014/4734 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 12.10.2014 74/14
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018 vedtas.

Vedlegg:

 1. Temaplan Anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015 – 2018
 2. Høringsuttalelse fra: Ola Anders Sagvold 8.11.14
 3. Høringsuttalelse fra: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal 24.11.2014
 4. Høringsuttalelse fra: Verdal Idrettsråd, 26.11.14
 5. Høringsuttalelse fra: Nord-Trøndelag Idrettskrets, 28.11.14
 6. Høringsuttalelse fra Verdal Friidrettsklubb, 28.11.14
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Verdal kommune 2010 - 2013.

Saksopplysninger:
Ved formannskapets behandling av sak 10/14 Felles plan for kultur og idrettsanlegg i Levanger og Verdal ble det gjort følgende vedtak:

 1. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Verdal kommune revideres snarlig.
 2. Det utarbeides felles plan for regionale idrettsanlegg i Levanger og Verdal. I tillegg skal det være fokus på samarbeid på dette området med andre kommuner i Innherredsregionen.
   

Kulturdepartementet stiller krav til kommunene om at de må ha en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet, det er en forutsetning at plankravet er oppfylt for at anlegg i kommunen skal kunne motta tilskudd av spillemidlene.

Planen er et styringsverktøy for å sikre areal og utvikle anlegg. Planen vil også danne grunnlaget for prioritering av spillemidler.

Målene i planen er langsiktige og går fram mot 2030, strategiene i temaplanen er for 2015-2018. Temaplanen skal minst revideres hvert fjerde år, mens handlingsprogrammet forutsettes rullert hvert år.

Plandokumentet er utarbeidet administrativt, med innspill fra møter med idrettsrådet, eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal. Forøvrig bygger planen på samme kunnskapsgrunnlag som parallelle planprosesser i Verdal kommune, kommuneplanens samfunnsdel, kommunedelplan kultur, oppvekst og helse- og velferd.

Det har vært to fellesmøter med idrettsrådene i Levanger og Verdal som har dannet grunnlaget for en fellesdel som omhandler anlegg av regional betydning. Denne delen av planen er lik for Levanger kommune og Verdal kommune.

Planutkastet har vært lagt ut til offentlig ettersyn før politisk behandling. Det har kommet inn fem uttalelser til planutkastet. Disse følger som vedlegg til saken.

Vurdering: 
Alle uttalelsene er gjennomgått i detalj, selv om alle detaljene her ikke kommenteres. Det har også vært en felles gjennomgang av høringsuttalelsene som er kommet inn til Levanger og Verdal kommuner.

Verdal Idrettsråd og Nord-Trøndelag Idrettskrets ønsker at Idrettsrådet blir synliggjort som en viktig samarbeidspartner i kommunes arbeid innenfor områdene leik, idrett og aktivitet. Samarbeidet med Verdal Idrettsråd tydeliggjøres i innledningen og samarbeidsavtalen mellom Verdal kommune og Verdal Idrettsråd legges som et lenkedokument sammen med andre føringer for planen.
Idrettsrådet foreslår videre at det skal tas inn under «Prioritering av spillemidler» (s. 6) nytt punkt om at anlegg til idrettslagene prioriteres fram, og anlegg der idrettslagene sitter med låneopptak i påvente av spillemidler prioriteres fram.
Det er forståelse for at låneopptak og at flere års ventetid på spillemidler er utfordrende for idrettslagene. Mål og strategier i planen endres ikke da det vurderes å være vanskelig å få til som et gjennomgående prinsipp.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal påpeker at anlegg og friluftsområder må være tilgjengelig for alle og at dette også gjelder muligheten til å delta. I «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» er det et krav om universell utforming.

Verdal Friidrettsklubb er svært positive til en samlet plan for anlegg for leik, idrett og aktivitet. Spesielt fokuset på allsidighet, folkehelse og egenorganisert aktivitet trekkes fram.
De spiller blant annet inn behovet for et utendørsanlegg, viktigheten ved at grøntarealer og stier ivaretas og at furuskogen på Ørin får bestå


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 04.12.2014 09:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS