Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 14.01.15 - PS 3/15 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - vurdering og prioritering av innkomne søknader

Saksbehandler : Lars Einar Karlsen

Arkivref : 2014/8638 - /243

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 14.01.2015 3/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune prioriterer følgende to søknader i forbindelse med utlyste tilskuddsmidler fra Barne-, ungdom- og familiedirektoratet nasjonale tilskuddsordning mot barnefattigdom:

 1. Søknad fra Innherred samkommune (søknad nr 12)
 2. Søknad fra Frivillig Verdal (søknad nr 1).
   

Vedlegg:

 1. Rundskriv 01/2015 fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 2. Innkomne 12 søknader
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) ble utlyst i rundskriv 01/2015 fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Rundskrivet er adressert kommuner, frivillige organisasjoner og andre. Søknadsfrist var 21. november 2014.

Det er kommet 12 søknader innen fristen, 10 flere enn i 2013. Dette indikerer at informasjon om tilskuddsordningen i større grad har nådd ut til lag og foreninger.

Formålet med den statlige tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Søknad 1.
Frivillig Verdal SA søker om midler til å gjennomføre «Sommerarbeid for ungdom», målsettingen er at ungdom fra målgruppen skal få erfaring fra arbeidslivet og oppleve at de er en del av et fellesskap på en arbeidsplass, dette vil også gi ungdommene mulighet til å tjene egne lommepenger og dermed økonomi til å delta på aktiviteter sammen med venner/jevnaldrende. Tiltaket gjennomføres i samarbeid mellom Frivillig Verdal, Ungdomskontakten i Verdal og Lions Club Verdal. Det søkes om i alt kr 480 000,-

Søknad 2.
Frivillig Verdal SA søker om midler til å gjennomføre sommerturer for barn og ungdom berørt av fattigdom. Målet er å gi barn og ungdom tilbud om en positiv sommerferieaktivitet. Det søkes om midler til å gjennomføre en rideleir og en fottur over Besseggen for ungdom, og aktivitetsdager lokalt der barn kan utfordre seg selv på nye områder. Det søkes om kr 96 840,-

Søknad 3.
Leksdal Idrettslag søker om midler slik at barnefamilier eller ungdomsgrupper kan leie idrettslagets hytte gratis i 2015, og det søkes også om midler til innkjøp av utstyr slik at familier, ungdomsgrupper og skoleklasser kan benytte seg av hytta uten å måtte investere i utstyr. Leksdal Idrettslag søker om kr 95 000,- kroner til tiltaket.

Søknad 4.
Frivillig Verdal SA søker om midler til å gjennomføre Vinterturer for barn og unge berørt av fattigdom. Målet er å gi barn og ungdom tilbud om fritidsaktiviteter i skolens vinterferie. Det søkes om midler til gratis busstur til Åre, der ungdommen kan velge mellom en gratis dag i slalåmbakken eller en gratis dag i opplevelsesbadet. Barna får tilbud om en opplevelsesdag i lag med Jeger og fiskeforeningene i Verdal. Det søkes om til sammen kr 52 050,- kroner til tiltaket.

Søknad 5.
Verdal Friidrettsklubb søker om midler til et tiltak som de kaller « Verdal'n athletic games». Målet er å integrere unge med innvandrerbakgrunn og deres familier, og bidra til sosial inkludering og gjensidig respekt og fremme likeverd mellom gutter og jenter. Målet er å integrere hele familien i disse aktivitetene og midler skal bl.a. brukes til å utarbeide informasjonsmateriell. Det søkes om kr 40 000,- til tiltaket.

Søknad 6.
Frivillig Verdal SA søker om midler til tiltaket «Svett i lag». Dette er et tiltak skal gi et gratis ungdomsstyrt tilbud om fysisk aktivitet annenhver fredag i Ørahallen mellom 19.00 og 22.00. Det skal være voksne tilstede, men det er ungdommen selv som skal styre aktivitetene. Det søkes om kr 31 300,- til tiltaket.

Søknad 7.
Verdal Røde Kors søker om midler til å arrangere familiekvelder og turer. Målsettingen med tilbudet er å gi et gratis fritidstilbud til innvandrerbarn og etnisk norske barn. Røde Kors vil arrangere familiekvelder en gang pr måned, og turer med aktiviteter og opplevelser 5 – 7 ganger pr år. Det søkes om kr 25 980,- til tiltaket.

Søknad 8.
Verdal Orienteringsklubb søker om midler for tilrettelegging av et tilbud der barn og ungdom og deres foreldre kan begynne med orientering uavhengig av økonomisk situasjon. Midlene skal brukes til gratis nybegynnerkurs for deltagerne, og tur til Østersund for å delta i konkurranser lørdag og søndag. Det søkes om kr 42 500,- til tiltaket.

Søknad 9.
Vuku Idrettslag søker om midler til å dekke 5 årskort i treningssenteret i Vukuhallen, og gratis deltakelse for 5 barn på idrettslagets fotballskole. Målsettingen er at barn og unge fra familier med dårlig økonomi skal kunne delta i sosiale aktiviteter. Tiltaket skal bidra til bedre fysisk og psykisk helse, og å øke mestring for den enkelte. Det søkes om kr 15 000,- til tiltaket.

Søknad 10.
Vinne Skilag søker om midler for å gi et tilbud om ulik skiaktivitet, friluftsaktiviteter til barn, ungdom og familier der målsettingen er å inkludere flere i det tilbudet som laget gir. Laget arrangerer høstdag med natursti og terrengløp og har ulike aktiviteter som det er mulig å delta i. Det søkes om kr 25 000,- for å gjennomføre tiltaket.

Søknad 11.
Verdal Røde Kors søker om midler til å gjennomføre familiekvelder. Verdal Røde Kors ønsker å gi barn et gratis fritidstilbud der de får mulighet til å oppleve mestring sammen med andre barn. Det skal arrangeres samling annenhver uke hele året med førstehjelp, friluftsliv, leik og hobbyaktiviteter. Det søkes om kr 7 800,- til å gjennomføre tiltaket.

Søknad 12.
Innherred samkommune søker om midler til tiltak som skal stimulere til inkludering og deltagelse i meningsfylt fritid for barn og unge som i liten grad benytter eksisterende kultur- og fritidstilbud på grunn av svak familieøkonomi. Midlene skal gå til drift av utstyrssentral, ulike opplevelsestiltak som kino, basseng og gratis ti på toppturer, gratis kulturskoletilbud og rekruttering av barn og unge med minoritetsbakgrunn inn i kommunens idretts- og kulturliv. Det søkes om kr 2 800 000,- for å gjennomføre tiltaket i Verdal og Levanger.

Vurdering: 
I kommuneplanens samfunnsdel, i forslagene til kommunedelplan oppvekst, helse og omsorg og kultur, og i de tidligere vedtatte planverkene for barn og unge i Verdal (0 – 5 år, 6 – 16 år og 16 – 23 år), har kommunen hatt fokus på behovet for å etablere tiltak som skal bidra til at flere fra målgruppen deltar i kultur- og fritidsaktiviteter.

I planverkene skal tjenestene ha et tydelig familiefokus i møte med innbyggerne, og det er behov for å skape alternative mestringsarenaer slik at flere inkluderes, og tjenestene skal bidra med veiledning til foreldre. Dette er også viktige elementer i folkehelsestrategien i kommunen, med tanke på fysisk og psykisk helse. Ferieaktiviteter er i liten grad prioritert, selv om kommunen bidratt til tiltak som "sommergleder".

I Ungdata undersøkelsen som ble gjennomført i ungdomsskolene i kommunen og på Verdal videregående skole i desember 2013 ble det stilt spørsmål om deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter, og om den unges opplevelse av familiens økonomi. Resultatet av Ungdataundersøkelsen i 2013 viste at 11 % av de som besvarte undersøkelsen ved Verdal Videregående skole opplever at familien stort sett har dårlig økonomi, 7 % svarer at de har foreldre som mangler penger til å betale for ulike fritidsaktiviteter som ungdommene ønsker å delta i. Tallene for de som besvarte undersøkelsen i ungdomsskolene viser at 3,5 % opplever at familien har dårlig økonomi, og 3,5 % svarer at foreldrene mangler penger til å betale for fritidsaktiviteter som ungdommene ønsker å delta på.

Ny Ungdata undersøkelse skal gjennomføres i januar/februar 2015. Resultatet av denne undersøkelsen kan få betydning for hvilke grupper som blir prioritert i 2015.

Ung-Hunt 3 for Verdal viser at det er en klar sammenheng mellom dårlig familieøkonomi og symptomer på angst og depresjon hos barn og unge. Frekvensen av symptomer på angst og depresjon er 4 ganger så høy hos barn og unge som vokser opp med dårlig familieøkonomi enn gjennomsnittet. Dårlig familieøkonomi har med andre ord store konsekvenser for de det gjelder.

Folkehelseprofilen for 2014 fra Folkehelseinstituttet viser at 9,9 % av barn og unge i alderen mellom 0 – 17 år i Verdal lever i familier som defineres som lavinntektsfamilier, dette er litt over gjennomsnittet i landet (9,5 %) og 0,8% mer enn gjennomsnittet i Nord-Trøndelag (9,1 %). Lavinntekt defineres som under 60 % av nasjonal medianinntekt. Den samme profilen viser at 18 % er barn av enslige forsørger i Verdal mot 16 % i fylket og landet.

I vurderingen av søknadene er det lagt vekt på i hvilken grad søknadene oppfyller kriteriene/kravene som framgår av utlysningen av midlene, og i hvilken grad de treffer målgruppene for tilskuddsordningen. Det er også lagt vekt på å videreføre tiltak som fikk støtte fra Bufdir i 2014, slik at de som jobber med tiltak rettet mot målgruppen kan videreføre igangsatte tiltak.

Bufdir legger vekt på:

 • tiltakene skal skje i samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende kommunale tjenester,
 • tiltakene skal fremme integrering,
 • tiltak som retter seg inn mot barn og ungdom som vokser opp med rusproblem/psykiske vansker,
 • tiltakene skal føre til at barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer skal kunne delta i kultur og fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter og delta på alternative mestringsarenaer.
   

Av de innkomne søknadene er det to søknader som skiller seg ut. Dette er søknadene fra Frivillig Verdal (søknad 1) og fra Innherred Samkommune (søknad 12). Søknad 12 bidrar i særlig grad til å legge til rette for at barn og unge som er berørt at fattigdomsproblemer skal kunne delta på en rekke ulike kultur – og fritidsaktiviteter. Søknad 1 legger til rette for at ungdom berørt av fattigdomsproblem skal få delta på alternative mestringsarenaer ved å legge til rette for at ungdom skal få oppleve deltagelse i arbeid og hva et fellesskap på en arbeidsplass gir. I tillegg legger begge søknadene opp til en god evalueringsprosess i etterkant.

Søknad 12 er en videreføring av innvilget tilskudd for formålet i 2014. Søknad 1 er et helt nytt prosjekt. I vurderingen av disse to søknadene prioriterer Verdal kommune søknad 12 som nummer 1, og søknad 1 som nummer 2.

De ti gjenstående søknadene prioriteres som følger:

Prioritet 3
Søknad nr. 2 og 4 fra Frivillig Verdal i samarbeid bl.a Ungdomskontakten, Ungdomsklubben og Miljøteam Ungdomsskole og Verdal Jeger og fiskeforening prioriteres som nummer 3 av de innkomne søknadene til Verdal kommune. Søknaden bidrar til at barn- og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på ferieaktiviteter.

Prioritet 4
Søknad nr 3 fra Leksdal Idrettslag om gratis utlån av hytte og utstyr for barnefamilier og ungdomsgrupper prioriteres som nummer 4 fra Verdal kommune. Søknaden bidrar til at barn- og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta på ferieaktiviteter.

Prioritet 5
Søknad nr 6 fra Frivillig Verdal som i samarbeid med ulike aktører på forebyggingsområdet i Verdal kommune om å gi et tilbud om svett i lag prioriteres som nummer 5 fra Verdal kommune. Søknaden bidrar til at også ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta i fritidsaktiviteter og på alternative mestringsarenaer.

Prioritet 6
Søknad nr 7 og 11 fra Verdal Røde kors om midler til å gjennomføre familiekvelder og turer blir prioritert som nummer 6 fra Verdal kommune. Søknaden bidrar til at barn berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta på fritidsaktiviteter og på alternative mestringsarenaer.

Uprioriterte søknader
De resterende 4 søknadene (5, 8, 9 og 10). Disse vurderes å være innenfor rammen av søknad 12, som Verdal kommune har som førsteprioritet.


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.01.2015 10:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS