Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 14.01.15 - PS 7/15 Kommunedelplan helse, omsorg og velferd - revidering etter innkomne høringsuttalelser

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2014/7339 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 14.01.2015 7/15
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015 – 2030. 

Vedlegg:

 1. Revidert Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015 - 2030
 2. Høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune
 3. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 4. Høringsuttalelse fra Verdal Idrettsråd
 5. Høringsuttalelse fra Barn og ungdoms representant i Verdal kommune
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen. 

Saksopplysninger:
Etter Komitè mennesker og livskvalitet sitt vedtak i sak 57/14 ble forslaget til kommunedelplan helse, omsorg og velferd sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Det er mottatt høringsuttalelser fra:

 • Nord-Trøndelag fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Barn- og unges representant i plansaker
 • Idrettsrådet i Verdal
   

I tillegg har en ansatt gitt høringsuttalelse. Når rådmannen legger fram en sak for politisk behandling skal saken i prinsippet være fullstendig belyst. Uttalelsen fra den ansatte er i samsvar med planens innhold, og ut fra denne vurderingen er uttalelsen behandlet internt.

Vurdering:
Det er tilslutning til kommunedelplanens mål, strategier og tiltak blant høringsinstansene.

Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) har gitt følgende uttalelse:
- «Planens avgrensning tilsier at mål, strategier og tiltak skal gjelde hele livsløpet med tjenestetilbud til familier med barn, voksne med nedsatt funksjonsevne og eldre med sykdom og funksjonstap. Det vil være viktig å holde fast på denne, på en måte, utvidede avgrensningen i forhold til tradisjonell oppfatning av helse- og omsorgstjenestens arbeidsoppgaver. Det er ikke lett å se innsatsen mot barn og unge, som en helsefremmende oppvekst og tidlig innsats i et familieperspektiv i verken mål, strategier eller tiltak. Å fremheve dette mer vil styrke planen».

Å holde fast på at helse, omsorg og velferdstjenestene i Verdal kommune gjelder hele livsløpet til innbyggerne i kommunen, er viktig. Denne endringen er ikke «ny» - helse, omsorg og velferdstjenester ytes til alle aldersgrupper i befolkningen. De som har behov for helse, omsorg og velferdstjenester, skal i møte med tjenestene oppleve at de får medvirke til en hverdag med aktivitet og mestring, enten de er barn, unge, voksne eller eldre. NTFK gir i sin høringsuttalelse innspill om at kommunedelplanen burde tydeliggjøre innsatsen opp mot barn og unge i sterkere grad gjennom de mål, strategier og tiltak planen beskriver. Kommunedelplanen skal gi overordnet retning for tjenestenes innhold innenfor rammene av dagens gjeldende lov- og regelverk. Barn og unge er ikke i en særstilling i så måte, og innsatsen overfor målgruppen skal skje ved å koordinere innsatsene med øvrig tjenesteapparat og frivillige lag og organisasjoner.

- «Andre kommentarer til planens oppbygging og innhold: En vanlig «styringssirkel» i all slags planarbeid er at en oversikt over status danner grunnlag for både mål, strategier og tiltak. Slik sett vil det kanskje være naturlig at planens «status for helse, omsorg og velferd» og «trender og utviklingstrekk» kommer først i planen. For leservennligheten sin del er det også fordel at statistikk får være statistikk, men etterfølges av drøfting eller tolkning av tallene. Det er også viktig å beskrive ressursene som allerede er tilstede og kan bygges videre på. Hva gjør vi i dag som fungerer godt og som vi vil fortsette med? Utfordringene og mulighetene som beskrives bør være grunnlaget for mål og strategier».

NTFK sitt innspill på planens oppbygging og innhold for å øke leservennligheten, er en smakssak. Når det gjelder uttalelsen om at statistikk får være statistikk, er det to avsnitt i kommunedelplanen som viser tolkning av KOSTRA og IPLOS tall fra 2013 knyttet til bistandsbehovet for hjemmetjenester i aldersgruppen under og over 67 år, uten at statistikken er presentert for seg. Det samme gjelder avsnittet om utgiftene til sosialhjelp i Verdal sammenlignet med kommunegruppe 08. Dette endres i revidert kommunedelplan, slik at tolkningen av statistikken tydeliggjøres. Det som fungerer godt i tjenestene i dag, er ikke listet opp som en selvstendig del i planen. Planen har tatt utgangspunkt i det som fungerer bra i helse, og informasjon om dette er beskrevet i årsrapporter, økonomiplan og budsjett, samt temaplaner. Mål og strategier i planen bygger på dette grunnlaget.

Barn- og unges representant i Verdal kommune har gitt følgende uttalelse:
- «En av de utfordringene som gjenstår, ...,..., er hvordan vi skal legge til rette for og sikre gode medvirkningsprosesser for barn og unge i arbeidet med kommunedelplanene».

Dette innspillet er viktig. Det er ei utfordring å finne gode løsninger for barn og unges medvirkning i planprosesser. Behovet for å finne gode løsninger på dette er et viktig arbeid som må skje i samarbeid mellom de ulike sektorene i Verdal. Helse, omsorg og velferd vil bidra i samarbeidet om å finne egnede løsninger på dette.

Verdal idrettsråd har gitt følgende uttalelse:
- «Idretten i gjennom Verdal Idrettsråds 30 medlemslag med over 7000 medlemmer er en viktig samarbeidspartner».

Dette vurderes som en god tilbakemelding i målet kommunedelplanen setter om å utvikle nye former for samvirke mellom det offentlige og lokalsamfunnet i løsning av oppgaver.

Fylkesmannen har ingen merknader til planen etter at den er forelagt fylkesmannens fagavdelinger.

Rådmannen vurderer uttalelsene som nyttige innspill, og reviderer høringsutkastet med to endringer slik at det tydelig framgår hvilket grunnlag tolkninger av statistikk knyttet til bistandsbehov for hjemmetjenester over/under 67 år, og utgifter til økonomisk sosialhjelp bygger på. Utover det vil de refererte og vurderte innspillene fra NTFK, Barn og unges representant i Verdal kommune og Verdal Idrettsråd tas med i realiseringen av kommunedelplanen.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.01.2015 11:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS