Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 11.03.15 - PS 12/15 Revidering av Forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager i Verdal kommune 2015

Saksbehandler : Anne Haugskott-Bjugan

Arkivref : 2012/1515 - /A10

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 11.03.2015 12/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommunes forslag til forskrift for likebehandling av kommunale og ikke – kommunale barnehager 2015 vedtas. 

Vedlegg:

 1. Høringsuttalelse fra Maritvold barnehage.
 2. Forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager i Verdal kommune 2015 - sendt ut til høring.
 3. Forslag til Forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager i Verdal kommune 2015 - med innspill etter høring.
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen. 

Saksopplysninger:
Fra 1.1.2011 ble barnehagesektoren rammefinansiert. Rammefinansiering innebærer at kommunen har ansvaret for finansiering av både egne barnehager og ikke-kommunale barnehager. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager (NrF-05/2011) omhandler dette.

Ut fra disse endringene ønsket Verdal kommune å lage en lokal forskrift for likebehandling. Forskriften regulerer også forholdet mellom Verdal kommune som barnehageeier og Verdal kommune som barnehagemyndighet. Den første forskriften ble vedtatt for 2011.

I forskriften står det at den skal evalueres hvert år. Forslag til forskrift for 2015 ble lagt frem på styrermøte for kommunale og ikke – kommunale barnehager 20.11.2014 med frist for innspill 01.12. 2014.

Det er mottatt en høringsuttalelse fra en ikke-kommunal barnehage og denne følger vedlagt. I tillegg er det gitt innspill fra alle kommunale styrere i eget styrermøte.

Vurdering:
Med bakgrunn i behov for endringer og de innspill som har kommet er forskriften omarbeidet på noen punkter. Endringer som er gjort og innspill på disse følger her:

Forsiden er noe endret med bakgrunn i mål bl.a. fra kommunedelplan oppvekst.

Del 1 Fellespott
Denne delen av forskriften er gir en oversikt over de midlene som blir brukt til ordinær barnehagedrift for kommunale og ikke – kommunale barnehager. Dette er litt uklart framstilt, noe som også kommer fram i høringsuttalelsen. Det forslås derfor følgende endringer:

Del 1 Fellespott pkt. 1 endres etter innspill på styrermøtet og høringsuttalelse fra Maritvold barnehage. I forslaget som er lagt ut på høring er midlene kommunen bruker til kompetanseheving og Fylkesmannens midler til kompetanseheving lagt inn under del1 Fellespott. Dette blir feil fremstilt, kompetansehevingsmidlene fra Fylkesmannen bør skilles fra fellespotten. Det foreslås derfor at midler fra Fylkesmann og Staten behandles i en egen del, og at det opprettes en del 4 med overskrift Statlige midler. I del 4 blir det forklart hvordan likebehandlingen av statlige midler blir gjort.

Det foreslås følgende konkrete endringer:

 • Del 1 Fellespott, pkt. 1, bokstav a) blir som følger:
  a) Felles kompetansehevingstiltak. Det er kun satt av midler til kommunens satsing på De utrolige årene jmf. Kommunedelplan. Midler til kompetanseheving utover dette kan søkes om, se del 4.
   
 • Språk i bokstav b) er endret fra «Mer- mindreinntak» til Tilskudd etter rapportering. Til dette punktet legges det også inn en tilleggsopplysning: «..av barnetall ved fire telledatoer i løpet av året. Jmf. pkt. under del 2 Driftskostnader»
   
 • Bokstav e) i forskriften for 2014 er endret da det ikke er økonomi til å sette av en buffer til uforutsette utgifter. Bokstav e) i forskriften for 2015 blir da Drift av internt kontrollsystem og opptakssystem (Kvalitetslosen og IST)
   

Høringsuttalelse fra Maritvold barnehage pkt. 4 kommenterer punkt e) i forskriften. Deres innspill foreslås å ikke hensyntas. Bakgrunnen for det er at drift av systemene belastes etter likebehandlingsprinsippet, dvs. at regningen som sendes på drift av systemene fordeles etter antall kommunale og ikke – kommunale barnehager. Drift av kommunale barnehagers faktureringssystemer belastes ikke de ikke-kommunale barnehagene.

Del 1 Fellespott, pkt 2.

 • Bokstav a) beholdes som før.
   
 • Bokstav b) erstattes med info om styrkingsressurs til barn med nedsatt funksjonsevne og til barnehager med stor andel av barn med bistand fra barnevernet.
   
 • Bokstav c) tas dermed bort og kompensasjon for barn med bistand fra barnevernet innlemmes i den økonomiske potten som er satt av til styrkingsressurs og spesialpedagogisk hjelp, bokstav b). Bakgrunnen for dette er en vurdering at fordelingsnøkkelen som lå til grunn for tildeling av kompensasjon gjorde at ressursene ikke ble fordelt hensiktsmessig. Barnehagene må heretter søke om midler til ressurser brukt på barn/familier med bistand fra barnevernet.
   
 • Bokstav b) i forskrift for 2014 flyttes til ny del 4, statlige midler. Barnehagemyndigheten har måttet endre på tildelingen av statlige midler til språkstimulering etter pålegg gitt i tilsyn fra Fylkesmannen. Det tildeles derfor nå midler kun etter søknad fra hver enkelt barnehage.
   

Del 2
Nye endringer:
Fra 1. januar 2015 skal kommunene bruke to år gamle regnskap for å beregne tilskudd til ikke – kommunale barnehager. Rundskriv Udir -7 -2014 Forskrift om likeverdig behandling av offentlige tilskudd til ikke- kommunale barnehager, beskriver denne endringen, og erstatter rundskriv Udir – 6 – 2013 fra 1. januar 2015.

Kommunen underretter de ikke- kommunale barnehagene om midlertidige tilskuddssatser når regnskapet er ferdig (våren). Kapitalsatser og deflator kunngjøres på høsten. Endelige tilskuddssatser blir kunngjort etter vedtatt statsbudsjett.

Tilskudd etter rapportering.
Her kommer følgende presisering:
Ved rapportering 15.12. skal det kun rapporteres barn som har fått plass i barnehagen fra 1. januar og ikke i løpet av januar som det var formulert i forskrift for 2014.

Bakgrunnen for denne presiseringen er at det i høringssvar fra Maritvold barnehage ønskes at det poengteres at rapportering 15.12. til kommunen ikke skal ses i sammenheng med Årsmeldingen pr. 15.12. til Staten. I årsmelding til staten skal det rapporteres pr. 15.12. I den kommunale rapporteringa med frist 15.12. skal det rapporteres pr 01.01.

Del 4
Det foreslås videre at det settes inn en ny del,
Del 4 Statlige midler:

Kompetansemidler
Verdal kommune tildeles, etter søknad, midler til kompetanseheving fra Fylkesmannen. jmf. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014 – 2020.
Dersom den enkelte barnehager ønsker å søke kompetansehevingsmidler av Fylkesmannens kompetansehevingsmidler til barnehagene i Nord-Trøndelag, gjøres det til barnehagefaglig rådgiver. Midlene tildeles av til barnehagene etter søknad. Søknaden må være i tråd med føringene/kriteriene gitt av Kunnskapsdepartementet. Tildeling av kompetansehevingsmidlene blir gjort gjennom likebehandlingsprinsippet. Barnehagefaglig rådgiver gir ut informasjon om søknadsfrist.

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder
Verdal kommune tildeles statlige midler til språkstimulerende tiltak for minoritetsspråklige etter antall barn med minoritetsbakgrunn i kommunen. Barnehagene kan søke om støtte fra «Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder». Søknaden behandles av barnehagefaglig rådgiver. Ordningen gjelder der begge foreldrene er minoritetsspråklige. Barnehagefaglig rådgiver informerer barnehagene om søknadsfrister.

I sin høringsuttalelse reiser Maritvold barnehage spørsmål om følgende:
Driftsavtale. Hva er forskjellen på driftsavtale og forskrift?

Før Forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager i Verdal kommune kom i 2011 hadde Verdal kommune en driftsavtale med de ikke-kommunale barnehagene. Da den første forskriften kom på plass i 2011 ble det vurdert at denne forskriften kunne erstatte den gamle driftsavtalen. Dette fordi den i all hovedsak regulerte de nødvendige forhold mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager. Dette er bakgrunnen for det det ikke er utarbeidet en egen driftsavtale med ikke-kommunale barnehager etter 2011.

Rådmannen har ikke lyktes med å få en juridisk avklaring fra KS om denne forskriften kan erstatte driftsavtalen fra 2008 og om Verdal kommune i tillegg til forskriften trenger en samarbeidsavtale mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager.
Det foreslås derfor følgende: § 4 Driftsavtale tas ut av forskriften.
Når det mottas svar fra KS vil dette bli håndtert og det vil bli laget en samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og de ikke-kommunale barnehagene, hvis Verdal kommune får krav om dette.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 04.03.2015 08:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS