Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 11.03.15 - PS 13/15 Verdal kommunes oppfølging av manifest mot mobbing

Saksbehandler : Frode Kvittem

Arkivref : 2011/1103 - /B36

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 11.032015 135

 

Rådmannens forslag til vedtak
Redegjørelsen tas til orientering. 

Vedlegg:
Spørsmål til ordfører: Oppfølging av manifest mot mobbing og oppfølging av klima- og energiplanen PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Underskrevet manifest mot mobbing 2011-2014. 

Saksopplysninger:
Hva er nasjonalt mobbemanifest 2011 - 2014?
Regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Norsk Skolelederforbund, Skolenes landsforbund, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Foreldreutvalget for barnehager har i fellesskap utarbeidet et nasjonalt manifest mot mobbing (2011-2014). Alle landets kommuner ble i 2011 utfordret på å signere dette manifestet.

Verdal kommune behandlet denne saken i PS 025/11 Manifest mot mobbing 2011-2014 - Verdal kommune

VEDTAK:

 1. Verdal kommune slutter seg til Manifest mot mobbing 2011- 2014. Gjennom dette forplikter Verdal kommune seg til å arbeide for at alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.
 2. Verdal kommune innfører nulltoleranse for mobbing også når det gjelder ansatte og folkevalgte.
   

Det utformes et eget manifest for dette. Verdal kommune oppfordrer alle landets kommuner til å gjøre det samme.

I mai 2012 kom SV med følgende interpellasjon:
Hva har Verdal kommune gjort for å forebygge og stoppe mobbing i skoler og barnehager, blant ansatte og folkevalgte?

Den ble besvart av ordfører i kommunestyre 29.05.2012 i sak PS 50/12 Spørsmål til ordfører: Oppfølging av manifest mot mobbing og oppfølging av klima- og energiplanen

Kommunestyret vedtok følgende 16/12-2013 i tilknytning til PS 085/13 Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 - 2017 - Verdal kommune
«Mobbemanifest – et forpliktende samarbeid» - Vedtatt i kommunestyret mars 2011. Videreføres og at det som vedtatt tidligere innledes et samarbeid med alle som har et ansvar knyttet til barn og unges oppvekstmiljø. Samarbeidet skal være systematisk og målrettet.»

Hvordan har Verdal kommune arbeidet for å følge opp manifestet?

Som manifestet påpeker er målet at:
Alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing

For å nå dette målet framheves fire perspektiv som sentrale:

 • Styrke innsatsen mot mobbing gjennom økt bevissthet, kunnskaps- og kompetanseheving og konkret handling
 • Sette nasjonalt fokus på særskilte områder som er sen­trale i arbeidet mot mobbing.
 • Arbeide for samarbeid og lokal forankring av arbeidet mot mobbing.
 • Arbeide for at ledere tar ansvar for å forhindre og hånd­tere mobbing
   

Disse perspektivene må ses i sammenheng, og det har vært fokuset i Verdal kommune. Helt siden kommunen fikk på plass et helhetlige planverk for oppvekstsektoren har forebygging vært sentralt. Kommunens konkrete tiltak knyttet til forebygging ble beskrevet av ordføreren i svar i 2012 (PS 50/12), og de vil gjentas her. Deretter vil det sies litt om hva som er gjort i forhold til hvordan kommunen har jobbet for å sette ledere i stand til å håndtere mobbing dersom det oppstår.

Forebyggende tiltak:

 • Kompetanseheving og bevisstgjøring: Verdal kommune har siden 2009 jobbet med å implementere barnehage- og skoleprogrammet i DUÅ (De utrolige årene) på alle kommunens barneskoler og barnehager (også de private). I denne skoleringen er voksenrollen i fokust, og det jobbes med å gi alle ansatte gode verktøy for å skape et inkluderende oppvekstmiljø. I tillegg vektlegges også betydningen av gode relasjoner, både relasjoner mellom elever, relasjoner mellom elev og ansatte og relasjon mellom ansatte og foreldre/foresatte. Gjennom prosjektet «Bedre læringsmiljø» har det blitt jobbet i 5 år med samme fokus overfor ungdomsskolene. Gjennom dette arbeidet har kommunen investert store ressurser i å systematisk legge til rette for et godt og inkluderende oppvekstmiljø. Kommunens hjelpetjenester har også tiltak forankret i DUÅ.
 • Miljøteamsatsingen på de to ungdomsskolene er styrket, og flere barneskoler har ansatt egne miljøterapeuter som støttespillere for elevene i deres hverdag. Dette bidrar til å komme tettere på barn og unge for å kunne avdekke og følge opp i en tidlig fase.
 • Trivselsledere: Skolene i kommunen har trivselsledere som legger til rette for at flere elever skal komme inn i positive aktiviteter i friminutt.
 • Ungdomskontakten: Kommunen har gjennom flere år jobbet for å bygge nettverk i møte ungdom på ulike arenaer.
 • MOT: Verdal kommune har vært MOT-kommune siden 2002. De to siste årene er antall informatører økt, og aktiviteten på ungdomsskolene er intensivert.
 • Felles opplæringsplan i IKT for elever som inkluderer fokus på nettvett
 • Temadager /foreldremøter som tar opp bl.a. mobbing, nettvett og lignende problemstillinger, samt at en rekke skoler har ulike prosjekt for å styrke det sosiale fellesskapet
 • Hver enkelt skole (og rektor) har i oppgave tidlig hvert skoleår å få på plass skolens foreldreutvalg, elevråd, samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg.
 • Hver enkelt barnehage (og styrer) har i oppgave tidlig hvert barnehageår å få på plass foreldreutvalg og samarbeidsutvalg.
 • ROS (ressurssenter oppvekst) har etablert et tverrfaglig ressursteam som kan gi råd og veiledning i saker knyttet til barn og unge
 • Verdal kommunes verdigrunnlag: LÆR: Lojalitet, Ærlighet og Respekt. Det er jobbet med en forankring av dette verdigrunnlaget i hele kommunens organisasjon.
 • Det gjennomføres en rekke undersøkelser for å skaffe kunnskap om status: Ungdata, trivselsundersøkelser, elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen, lærerundersøkelsen, medarbeiderundersøkelsen osv
   

Håndtering av mobbing (Hvordan sette ledere i stand til å håndtere mobbing?)

 • Verdal kommune følger Utdanningsdirektoratets veileder «Arbeid mot mobbing».
 • Verdal kommune har utarbeidet et «Ordensreglement» som er felles for alle skolene, og som skolene i sine egne ordensreglement er forpliktet til å følge opp.
 • Kommunens maler og saksbehandlingsrutiner i forhold til elevenes psykososiale arbeidsmiljø er evaluert og godkjent av Fylkesmannen i 2012. Disse ligger i Kvalitetslosen.
 • Hver enkelt skole er forpliktet til å lage sin egen «mobbeplan», også kalt sosial læreplan. Her beskrives det (gjerne i årshjul) hvilke forebyggende aktiviteter skolen har gjennom året, men også mer konkrete saker som hvordan mobbing skal håndteres, skolens eget ordensreglement, skolens syn på mobbing osv..
 • Rktormøter brukes til å kvalitetssikre kommunens praksis i tilknytning til saksbehandling, prosedyrer med mer.
   

I tillegg har Verdal kommune, som en av fire kommuner i Nord-Trøndelag, blitt med i et pilotprosjekt hvor kommunen skal etablere et beredskapsteam mot mobbing. Dette prosjekt er i regi av Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og KS. Beredskapsteamet er et tverretatlig/tverrfaglig team som skal gå inn i tunge mobbesaker der:

 • Foresatte og elever opplever at de ikke får den hjelp og støtte de trenger og/eller har rett til av skolen sin
   
  eller
   
 • Foresatte, elever og skoler opplever at løsningen på mobbeproblematikken ligger utenfor skolens mandat
   

Teamet skal være satt sammen av kommunens egne ansatte, og forventes å være i drift i januar 2015

Vurdering:
Med bakgrunn i kommunens satsing på forebyggende arbeid har det vært et målrettet fokus om å skape et godt og inkluderende psykososialt læringsmiljø for alle barn og unge. Å forebygge mobbing er et av flere viktige områder innenfor dette arbeidet.

Som det framgår av beskrivelsene er en rekke av kommunens tiltak systematiske, og de sikrer både kompetanseheving og lokal forankring. Gjennom DUÅ har kommunen tiltak som treffer hele oppvekstsektoren (ansatte i skoler og barnehager, hjelpetjenester, foreldre/foresatte og barn og ungdom). I tillegg fokuseres det på at skoler og barnehager skal sørge for god medvirkning og tett samarbeid med alle aktører gjennom sine formaliserte fora (elevråd, foreldreråd, samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg).

Parallelt med oppvekstsektorens jobbing er det jobbet systematisk med kommunens verdigrunnlag i hele kommuneorganisasjonen.

Som det også framgår av saksopplysningene er det også fokusert på våre rutiner knyttet til håndtering av mobbing.

Med dette systematiske og målrettede arbeidet jobbes det daglig for å realisere manifestet slik det ble vedtatt i desember 2013. Over år er det satt i gang nye tiltak for å sikre barn og unge et godt psykososialt læringsmiljø med nulltoleranse overfor mobbing, og det siste tiltaket er etablering av et beredskapsteam mot mobbing.

På tross av alle disse forebyggende tiltakene og kommunens rutiner i forhold til oppfølging av mobbesaker greier vi ikke å unngå at mobbing oppstår. I kommunedelplan oppvekst skisserer kommunen et mål om at «Alle barn får en best mulig start på livet». Skal vi få til det er vi avhengige av et tett og godt samarbeid med alle aktører i barnas oppvekstmiljø. Alle må bidra for å skape gode oppvekstmiljø for barna, og kommunen vil fortsette med sitt fokus på forebygging og samtidig søke etter stadig bedre virkemidler i de sakene der mobbing er avdekket.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.03.2015 08:08
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS