Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.04.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 15.04.2015
Tid            : 09:00 - 13:00
Til stede   : 8 representanter. Repr. Lennart Johansson ble innvilget permisjon på slutten av behandlinga av sak 21/15. Til stede 7 representanter.

 

Det ble vedtatt å lukke møtet under del av siste orientering under sak 21/15.
Dette i henhold til Kommunelovens § 31 nr. 2 og Forvaltningslovens § 13.
Sak 18/15 ble behandlet før sak 17/15. 

 
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 16/15 Godkjenning av møteprotokoll 11.03.2015 Protokoll
PS 17/15 Tilstandsrapport grunnskolen 2014 Saksframlegg Protokoll
PS 18/15 Forslag til ny og mer effektiv skolestruktur i Verdal kommune, og forslag til ny lokal forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 19/15 Årsrapport 2014 - Utviklingssenter for sykehjem Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 20/15 Temaplan bibliotek og temaplan kulturskole Saksframlegg Protokoll
PS 21/15 Orienteringer Saksframlegg Protokoll
PS 22/15 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 15.04.2015
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei  
Anita Karslen  SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Anne Kari Haugdal Kommunalsjef helse  
Inger Storstad  Utvalgssekretær.  

 

PS 016/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.04.2015

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 11.03.15 i Komité mennesker og livskvalitet godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 11.03.15 i Komité mennesker og livskvalitet godkjennes.

 

PS 017/15 Tilstandsrapport grunnskolen 2014  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.04.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING: 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014 tas til orientering.

     
   

PS 018/15 Forslag til ny og mer effektiv skolestruktur i Verdal kommune, og forslag til ny lokal forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.04.2015

BEHANDLING: 
Rådmannen endret sin innstilling under pkt. 2: Siste linje – Dette er de samme som de nye «valgkretsene» som er vedtatt i Verdal kommune - utgår.

AP og Krf fremmet følgende felles alternative forslag til rådmannens innstilling:

 1. Skoleeier Verdal kommune må bruke infrastruktur og skolebygg ut fra et helhetlig samfunnsutviklingsperspektiv. Skolestrukturen opprettholdes så lenge det er pedagogisk forsvarlig og i kommende valgperiode.
 2. Rådmannen bes utrede en mer effektiv kapasitetsutnyttelse eksempelvis oppnådd gjennom en fleksibel praktisering av kretsgrenser (jfr. Forskrift om skoleområder i Verdal K-sak 60/09).
 3. Som pkt. 5 i RM innstilling.
 4. Komité Mennesker og livskvalitet ber om at det legges fram sak til formannskapet om oppgradering av Stiklestad skole.

Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og AP og Krf sitt felles alternative forslag ble AP og Krf sitt forslag vedtatt med 6 stemmer. 2 stemte for rådmannens innstilling.
    
INNSTILLING: 

 1. Skoleeier Verdal kommune må bruke infrastruktur og skolebygg ut fra et helhetlig samfunnsutviklingsperspektiv. Skolestrukturen opprettholdes så lenge det er pedagogisk forsvarlig og i kommende valgperiode.
 2. Rådmannen bes utrede en mer effektiv kapasitetsutnyttelse eksempelvis oppnådd gjennom en fleksibel praktisering av kretsgrenser (jfr. Forskrift om skoleområder i Verdal K-sak 60/09).
 3. Oppgradering av gymsal og ny SFO ved Ørmelen skole iverksettes i 2015. Antatt kostnad på 15 millioner kroner. Årlig rente og avskrivingskostnad på 0,9 mill. Ferdigstilles sommeren 2016.
 4. Komité Mennesker og livskvalitet ber om at det legges fram sak til formannskapet om oppgradering av Stiklestad skole.

 
  

PS 019/15 Årsrapport 2014 - Utviklingssenter for sykehjem Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.04.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING: 
Årsrapport 2014 - Utviklingssenter for sykehjem tas til orientering.
     

 

PS 020/15 Temaplan bibliotek og temaplan kulturskole  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.04.2015

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder kultur, Ingvild Aasen, rektor ved kulturskolen, Sven-Øyvind Bern og biblioteksjef Eli Kristoffersen innledet.

Innspill fra komitéen:

Kulturskolen:

 • Bygge videre på det man er god på i dag.
 • Flest mulig som søker må få plass.
 • Utjevne sosiale forskjeller – kan man gjøre noe opp mot utstyrssentralen? Kan man gjøre noe med kontingenten?
 • Fagtilbud i tråd med elevene sine ønsker.
 • Rekruttering av instruktører (det kvalitative tilbudet)
 • Legge til rette for utvikling.
 • Flere arenaer for utøvelse (få vist seg fram).
 • Mere oppsøkende - inn i den ordinære skolen.
 • Kulturskole for alle! Viske ut de sosiale forskjellene.
 • Synliggjøres enda mer.

Bibilioteket:

 • Ta mere plass - gjøre tilbudet enda mer kjent.
 • Skaffe eierforhold til biblioteket enda tidligere? Barnas dag m/aktiviteter m.m.
 • Viktig møteplass (eldre, innvandrere).
 • Samarbeid med andre – synliggjøre biblioteket på andre arenaer.
 • Slektsgransking – biblioteket nyttig ressurs – kan man ut å vise hva man har?
 • Lokalene – på tide med større lokaler? Samlokalisering med andre?
 • Møteplass – innvandrerkafé hvor også etniske nordmenn går.
 • Lokalhistorie – kan biblioteket være formidler inn mot skolene?

 
   

PS 021/15 Orienteringer  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.04.2015

BEHANDLING: 
Det ble orientert i følgende rekkefølge:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.
  
   

PS 022/15 Andre sakerTil toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.04.2015

BEHANDLING
Repr. Torill Elverum:
Orientering om prosessen ved PPT i et senere møte.
 
      
 Til toppen av siden

Publisert: 30.05.2014 11:00 Sist endret: 17.02.2021 10:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS