Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.04.15 - PS 20/15 Temaplan bibliotek og temaplan kulturskole

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2015/2051 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 15.04.2015 20/15

 

Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges fram for komiteen til drøfting. 

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger:
Kommuneplanens samfunnsdel og Kommunedelplan kultur danner grunnlaget for et arbeid som er startet med utarbeidelse av Temaplan bibliotek og Temaplan kulturskole.
Det skal utarbeides to separate planer, men prosessene kjøres parallelt for å kunne samordne medvirkning når det er hensiktsmessig.
Det er ønskelig å involvere Komite mennesker og livskvalitet i en tidlig fase for å komme med innspill til hva som er viktig å prioritere.

Som bakteppe er det plukket deler av utfordringene og strategiene i Kommunedelplan kultur som vurderes som mest sentrale i forhold til de nye temaplanene:

Utfordringer:

 • Folkehelse
   
  Dagens kompliserte samfunn fører til at mange faller utenfor. HUNT 3 viser at folks levealder og livskvalitet forbedres ved kulturdeltakelse, både når de er aktive utøvere og publikum.
   
  Forskning, blant annet fra HUNT3, viser at kulturdeltakelse øker livskvaliteten, gjør folk mer tilfredse med livet sitt og bidrar til mindre forekomst av ensomhet, angst og depresjon. Ikke-deltakelse i
  kulturaktiviteter og tilbud, som ikke-brukere av biblioteket, er således en utfordring for folkehelsa.
   
  Det synes enklere å gjøre tiltak for å forbedre fysisk helse enn tiltak for å motvirke ensomhet og å forbedre mental helse.
  Mennesker i forskjellige livsfaser og med ulik bakgrunn har ulike behov og ambisjoner i forhold til kulturutøvelse og -deltakelse. Det er en utfordring å legge til rette for at flest mulig kan være utøvere og deltakere ut fra sine ønsker og behov.
  I et folkehelseperspektiv er det en utfordring å senke terskelen for fysisk aktivitet blant innbyggerne. Det er derfor behov for tilrettelegging av friområder, turstier og parkanlegg i befolkningen sitt nærmiljø, som skal kunne benyttes av alle.
   
 • Attraktivitet og bolyst
   
  Forskning viser at et velfungerende kultur- og organisasjonsliv og kulturell infrastruktur som bibliotek, kulturskole, kulturhus, kino/digitale visningsrom, idrettsanlegg, grendehus, ungdomshus og lag/organisasjoner er viktige elementer for å oppnå dette. Kulturelle fyrtårn, lokale aktiviteter og begivenheter som virker identitetsskapende og samlende må i økt grad sikres, utvikles og løftes fram som en del av samfunnsutviklingen.
   
  Det er en utfordring å opprettholde og utvikle livskraftige grendesentre. I den sammenheng er det viktig med gode møteplasser med grendehus og skoler som er oppgradert til dagens standard, og utformet slik at de er hensiktsmessig for utøvelse av kulturell aktivitet.
   
  Mange eldre flytter til leiligheter i sentrum. Det er en utfordring å skape sosiale og kulturelle møteplasser for å motvirke ensomhet og for å ta ut potensialet i eldreressursen.
   
 • Økte sosiale forskjeller
   
  Grunnlaget for aktiv samfunnsdeltakelse i voksen alder legges i barne- og ungdomstiden.
  Samtidig går kultur- og organisasjonsdeltakelse i stor grad i arv fra foreldre til barn.
  Det er en utfordring å dra med seg de minst aktive inn i ulike former for fellesskap.
   
  Det er en utfordring at vi ikke offentlig har anerkjent klasseforskjellene som vi har i Norge. Det er behov for mer faktakunnskap om sammenhengen mellom sosiale forskjeller og kulturdeltakelse. Det er flere faktorer enn økonomi som spiller inn. For eksempel er det bare 50 % av den norske befolkningen som bruker biblioteket selv om det er gratis.
   

Strategier:

 • Stimulere til økt leseferdighet og språkforståelse
 • Legge til rette for videreutvikling av kulturelle og fysiske aktiviteter for eldre
 • Legge til rette for at den erfaring og kompetanse som eldre besitter kan være et aktivum for kulturlivet
 • Utvikle biblioteket som lavterskeltilbud, levende formidlingsarena og kunnskapsbank
 • Legge til rette for en aktiv formidling av vår lokalhistorie
 • Utvikle et bredere og kvalitativt godt kulturskoletilbud
 • Utvikle Ungdommens Hus i sentrum som en sosial møteplass hvor ungdom kan utvikle sin egen kultur og sine egne kulturuttrykk
 • Stimulere til utvikling og nytenking i de frivillige kultur- og idrettsorganisasjonene
 • Videreutvikle partnerskap med frivillige organisasjoner
 • I sentrum skal vi:
  - Samle og utvikle arenaer og institusjoner for kulturell utøvelse og øving
   

Til drøfting:
Hvordan skal vi omsette disse strategiene til handling for å imøtekomme kommunens utfordringer

 • - i kulturskolen?
 • - i biblioteket? 
   

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.04.2015 10:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS