Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.04.15 - PS 17/15 Tilstandsrapport grunnskolen 2014

Saksbehandler : Trude Holm

Arkivref : 2015/2084 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 15.04.2015 17/15
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2014 tas til orientering.  

Vedlegg:
Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2014.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Opplæringsloven § 13-10 sier at skoleeier er plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen og at rapporten skal drøftes av skoleeier – det vil si kommunestyret.

St.meld. nr. 31 2007-2008: Kvalitet i skolen punkt 4.5.3. Krav til årlig tilstandsrapport, sier innledningsvis: Det er viktig at de øverste styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til den delen av grunnopplæringen som de er ansvarlig for, slik at de har mulighet til å følge opp utviklingen i denne sektoren på en god måte.

Temaene i årets tilstandsrapport blir belyst ut fra data hentet i www.skoleporten.no/, GSI, elevundersøkelsen, Ung.data og gjennom kontakt med den enkelte skole. Resultater på nasjonale prøver, eksamensresultat og grunnskolepoeng er også lagt frem i rapporten

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det følger av Ot.prp. nr. 55 (2008-2009), at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne.

Årets tilstandsrapport for grunnskolen er ikke bare tellinger, men også fortellinger. Denne ganger er rapporten noe «ledigere» i formen enn tidligere. I tillegg skal det utarbeides temaplaner i vår, og i forbindelse med denne jobbingen vil det tas en grundig gjennomgang knyttet til de målene som satt i tidligere tilstandsrapporter. Nye mål vil legges fram i temaplan for skole/SFO.

Vurdering:
Som rapporten forteller er barnetallet synkende, og i takt med nedgangen reduseres rammeoverføringene fra staten. Dette gir økt press på driften. Mange barn har dessuten behov for spissede tiltak i skole, barnehage og SFO. Dette skaper økt press på grunnressursene. Skolen kjenner på at det er utfordrende å innfri forventninger når det økonomiske handlingsrommet strammes til.

Vi vet at når kvaliteten på den ordinære undervisningen er god, minsker behovet for spesialundervisning. Kommunen har derfor vektlagt arbeid med de grunnleggende ferdighetene, i første omgang lesing.

Resultater på nasjonale prøver, eksamensresultat og grunnskolepoeng i 2014 er lagt frem i rapporten. Årets resultat på de nasjonale prøvene i norsk og matematikk i 5.kl var gode for Verdal kommune sin del. Fra og med 2014 publiseres nasjonale prøver på en ny skala. Den vil gjøre det mulig å sammenlikne resultater mellom prøver, og resultatene mellom år fra og med høsten 2015. Sammenligning med resultater fra tidligere år finnes derfor ikke i årets rapport.

Grunnskolepoeng har gått jevnt framover. Resultatene lå i 2014 godt over fylket for øvrig og så vidt under resultatene nasjonalt. ( 4,2 – 4,4) .

Rapporten forteller om flere tiltak for å bedre resultatet ytterligere. Skal elevene lære, må de trives. Resultatene fra Elevundersøkelsene og Ungdata-undersøkelsene viser at ungdommen i Verdal stort sett har det bra: de trives på skolen, har venner, er friske og sunne og har gode holdninger. Vi skal være oppmerksomme på at for mange jenter har et negativt selvbilde og til tider føler seg triste og deprimerte. Dette er en nasjonal trend som også skolen er opptatt av å snu. Våre langsiktige satsinger knyttet til læringsmiljø (DUÅ og Bedre læringsmiljø) skal videreføres for å underbygge gode psykososiale læringsmiljø på alle skoler.

Det er et mangfoldig arbeid som gjennomføres i skolene, og rapporten kan ikke omfatte alt, men forhåpentligvis vil den gi et relativt godt bilde av tilstanden i grunnskolen i Verdal og være et grunnlag for videre arbeid, prioriteringer og gode diskusjoner.

     Til toppen av siden





Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.02.2021 07:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS