Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.04.15 - PS 19/15 rsrapport 2014 - Utviklingssenter for sykehjem Verdal kommune

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2011/8219 - /H12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 15.04.2015 19/15
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Årsrapport 2014 - Utviklingssenter for sykehjem tas til orientering. 

Vedlegg:

  1. Årsrapport 2014 - Utviklingssenter for sykehjem Verdal kommune.
  2. Overordnet strategi 2011 - 2015.
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen. 

Saksopplysninger:
Verdal kommune er vertskommune for undervisningssykehjem, og har vært det siden 2009. Samme år ble det opprettet undervisningshjemmetjenester i alle fylker, og i Nord-Trøndelag er Stjørdal kommune vertskommune for dette. I 2011 ble det skiftet navn til Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for hjemmetjenester. Den nasjonale satsingen på Utviklingssentrene skal bidra til gode helse- og omsorgstjenester i kommunene, og Helsedirektoratet sin overordnede strategi 2011 – 2015 er førende for virksomheten. Målet er å forbedre sykehjems- og hjemmetjenester både kvalitativt og kvantitativt for å møte veksten i omsorgsbehov som forventes i årene framover. Dette er å samsvar med Omsorgsplan 2015 i St.meld.25 (2005-2006) «Mestring, muligheter og mening – Fremtidens omsorgstjenester», og St.meld.nr.47 «Samhandlingsreformen» og kompetanseløftet 2015.

Inneværende år blir Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester eksternt evaluert, hvor måloppnåelse og i hvilken grad hensikten med utviklingssentrene er oppnådd. Evalueringen vil munne ut i en anbefaling av om sykehjemmet eller hjemmetjenesten fyller rollen som utviklingssenter som tilfredsstillende. Det er Norsk Institutt for by- og regionforskning som gjennomfører evalueringen. Resultatet av evalueringen forventes høsten 2015.

Årsrapporten 2014 viser hvilke satsingsområder Utviklingssenter for sykehjem har hatt, og hvilken pådriverrolle utviklingssenteret spiller i arbeidet med utvikling av kompetanse i helse- og omsorgstjenestene i andre kommuner i Nord-Trøndelag.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.04.2015 10:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS