Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 10.05.2017

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 10.05.2017
Tid           : 09:00 - 13:00
Til stede  : 8 representanter

   
    
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 14/17 Godkjenning av møteprotokoll 05.04.2017  Protokoll
PS 15/17 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 16/17 Skolekorpsprosjektet: sluttevaluering og spørsmål videreføring Saksframlegg Protokoll
PS 17/17 Orienteringer Saksframlegg Protokoll
PS 18/17 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 10.05.2017
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan DNA Leder Ja  
Vigdis Haldorsen SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen DNA Medlem Ja  
Bjørn Holmli DNA Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei Ingen vara.
Dagny Okkenhaug KRF Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Nei Trude Holm møtte som vara. 
Bård Storhaug  FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

PS 014/17 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 10.05.2017

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 5. april 2017 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                   
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 5. april 2017 godkjennes.
           
    
 

PS 015/17 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 10.05.2017

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering.
 
      
  

PS 016/17 Skolekorpsprosjektet: sluttevaluering og spørsmål videreføring   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 10.05.2017

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK:  

 1. Komitéen slutter seg til konklusjonen i evalueringen og slutter seg til vurderingen om en forlengelse av prosjektet med to år.
 2. Komitéen ber om at kostnadene dekkes ved bruk av disposisjonsfond og innarbeides i tertialrapporten for første tertial og ved kommende budsjett.

       
  

PS 017/17 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 10.05.2017

BEHANDLING:  
Orienteringer:

 • Barnevernstjenesten v/Bente Nestvold og Siv Mette Lindsetmo.
  Først informerte Bente om status for barnevernstjenesten. Etterpå fortalte Bente og Siv Mette om Mitt Liv (som Forandringsfabrikken i Oslo har satt i gang). Begynte som prosjekt i Verdal, men er nå i systemet og måten barnevernet arbeider på.
 • Oppdatering «Skolestruktursaken» v/kommunalsjef Frode Kvittem.
  Det er kommet 50 høringsuttalelser (fra ulike aktører som privatpersoner, lag/organisasjoner, elevråd, FAU m.fl.). Disse sammenstilles nå. Skal se hovedretningen; hva er det kommet innspill på. Legges etter hvert fram sak for formannskap og kommunestyre. Repr. Vigdis Haldorsen ba om skriftlig redegjørelse fra rådmannen på hvorfor ikke saken legges fram for komité Mennesker og livskvalitet.
 • Status nasjonale prøver v/kommunalsjef Frode Kvittem.
  Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.4, personvern (en del av resultatene kan direkte eller indirekte identifisere enkeltelevers resultater).
 • Til slutt (etter lunch) var det besøk ved Ungdomshuset Panzer. Daglig leder Peer Taraldsen viste komitéen rundt i huset og fortelle om drifta.

 

  

PS 018/17 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 10.05.2017

BEHANDLING: 
Repr. Vigdis Haldorsen:

 • Status for bredbåndsutbygginga i kommunen.
  Trond Selseth kom i møtet og svarte:
  Søknad er sendt til Nkom innen fristen 3. mai. Totalsum i søknaden ca 14 mill. (Har også tatt med mobildekning.) Kommunen har gjort målinger der det er gjort dårlige målinger (Leirådal, Hallbakkan, Leksdal og Vuku-Åkran). Farten er dårligere enn hva som er oppgitt på dekningskartene. Søknaden blir avgjort i september. Sak kommer til politisk behandling senere.

Repr. Siri-Gunn Vinne:

 • Hvordan markedsføres bygda vår - bolyst i Verdal?
  Trond Selseth svarte:
  Har startet opp en jobb med markedsføring av ledige tomter. Oppdaterer hjemmesida slik at det blir lettere og bedre å finne informasjon.
  Har også dialog med megler. Hvordan markedsfører vi best? Ulike oppfatninger omkring dette, men jobber med det.
  Utbygging av Nestvoldjordet (sak i Plan og samfunn 09.05.17) kan også bidra til økt tilflytting/bolyst.
  Det ble diskusjon omkring bolyst og det var enighet om at alle må bidra til å snakke positivt om den fine kommunen vår. 

 

     Til toppen av siden

Publisert: 18.11.2016 08:03 Sist endret: 23.07.2021 12:08
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS