Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 10.05.2017 - PS 16/17 Skolekorpsprosjektet: Sluttevaluering og spørsmål om forlenging

Saksbehandler: Sven-Øyvind Bern

Arkivref : 2015/2657 - /C30 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 10.05.2017 16/17
Formannskapet    

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Komitéen slutter seg til konklusjonen i evalueringen og slutter seg til vurderingen om en forlengelse av prosjektet med to år.
  2. Komitéen ber om at kostnadene dekkes ved bruk av disposisjonsfond og innarbeides i tertialrapporten for første tertial og ved kommende budsjett.
     

Vedlegg:
Sluttevaluering skolekorpsprosjektet 2014 – 2017 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Underveisevaluering skolekorpsprosjektet (KML 13/16).

Saksopplysninger:
Kommunen har gjennomført et prosjekt i samarbeid med skolekorpsene for å se på effektene av instrumentalopplæring lagt opp gjennom kulturskolen. Prosjektet ble satt i gang høsten 2014 og avsluttes til skoleslutt 2017.
Med bakgrunn i en underveisevaluering ble det lagt fram forslag under budsjettbehandlingen 2016 om at midler skulle legges inn til fast drift fra og med skolestart 2017. Dette ble behandlet som sak PS 106/16: «Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 Verdal kommune» men ble vedtatt ikke lagt inn.
Korpsene og kulturskolen har i løpet av prosjektet funnet løsninger og gyldne middelveier i en del praktiske utfordringer: påmelding, opptak, elevadministrasjon og timeplanlegging for å nevne noen.
Den avsluttende evalueringen viser at effekten er positiv i den forstand at to av de tre korpsene mener disse stillingene er viktig for videre drift av korpsene. Alle korpsene peker på at kvaliteten av undervisningen er svært god. Dette er også noe skolekorpsene utnytter i rekrutteringsarbeidet sitt. At de samme lærerne også er dirigenter for korpsene, en bi-effekt av prosjektet, er også positivt for skolekorpsene.
Evalueringen peker på enkelte utfordringer hvor det behøves mer tid til å finne løsninger.
Ved at Vuku skolemusikkorps har funnet andre løsninger som passer bedre for seg, er behovet for stillinger redusert med omtrent en tredjedel. Det er dermed behov for kr 250.000 på årsbasis til korpsopplæring. For høsten 2017 blir behovet ca 105.000.

Vurdering:
Evalueringen gir en beskrivelse av gjennomføringen. På grunnlag av dette prosjektet har man også fått svar på en del av utfordringene et slikt samarbeid fører med seg. Samtidig viser evalueringen at det er behov for mer tid for å kunne finne løsninger på en del av utfordringene og å bygge opp korpsene til å bli en av kommunens kulturelle bærebjelker.
I løpet av prosjektet skjedde det to store endringer: Vuku skolemusikkorps ønsket ikke å være med i prosjektet det siste skoleåret. Og to korps slo seg sammen til ett: Verdalsøra skolemusikkorps og Ørmelen skole- og familiekorps slo seg sammen til Verdal musikkorps.
Prosjektet kan altså videreføres med lavere kostnader enn det tidligere.
Skolekorpsene utgjør en viktig del av det kulturelle mangfoldet. I skolekorpsene vil barn og unge oppleve stor grad av mestring, øvelse, sosialt samvær og liten grad av utestengelse.
I løpet av prosjektperioden har en kommet et godt stykke på veg med et grunnlag for å få skolekorpsene «opp av bølgedalen». Det er derfor ønskelig at det bevilges midler slik at prosjektet kan forlenges eller at det aller helst legges inn midler til ordinær drift slik at kommunen kan ha en støttefunksjon til skolekorpsene på permanent basis, jf to av målene i Kommunedelplan kultur:

  • Alle barn og unge har mulighet til å prøve ut og oppøve ferdigheter innen kulturelle uttrykk og fysisk aktivitet. Derigjennom utvikle kreativitet, talent, få mestringsopplevelse og være en del av kulturelle og sosiale fellesskap.
  • Det frivillige kulturlivet er mangfoldig og engasjerende og alle gis anledning til å delta. Lag og organisasjoner med kontinuitet og robusthet er den viktigste bærebjelken.
     


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 04.05.2017 10:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS