Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 14.06.2017

Møtested : Møterom i 3. etasje, Herredshuset
Dato         : 14.06.2017
Tid           : 09:00 - 11:50
Til stede  : 8 representanter. Einar Olav Larsen fikk permisjon og forlot møtet under sak 26/17. Til stede 7 representanter

 
I starten av møtet ble det orientert om:

 • Kartlegging av friluftsområder v/Frode Strand, kulturtjenesten.
 • Endelig tilsynsrapport fra Fylkesmannen ad tildeling av langtidsopphold sykehjem, revidering av avtaler samhandlingsreformen og status helsebygg v/kommunesjef Anne Kari Haugdal.

       
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 19/17 Godkjenning av møteprotokoll 10.05.2017  Protokoll
PS 20/17 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 21/17 Kartlegging friluftsområder Saksframlegg Protokoll
PS 22/17 Samhandlingsreformen: Revidert samarbeidsavtale inkl. tjenesteavtaler (i vedlegg) Saksframlegg Protokoll
PS 23/17 Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Verdal kommune  Saksframlegg Protokoll
PS 24/17 Nytt aktivitetstilbud på Stekke  Saksframlegg Protokoll
PS 25/17 Oppnevning av samarbeidsutvalg ved bo- og helsetunene  Saksframlegg Protokoll
PS 26/17 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 14.06.2017
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan DNA Leder Ja  
Vigdis Haldorsen SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen DNA Medlem Ja  
Bjørn Holmli DNA Medlem Nei Terje Rennemo møtte som vara 
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Dagny Okkenhaug KRF Medlem Ja  
Marit Anna Morken SP Medlem Nei Einar Olav Larsen møtte som vara 
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Bård Storhaug  FRP Medlem Nei Ingen vara 

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær  

 

PS 019/17 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.06.2017

BEHANDLING: 
Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 10. mai 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                    
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 10. mai 2017 godkjennes.
            
    
 

PS 020/17 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.06.2017

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
«Referatene tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering.
  
      
  

PS 021/17 Kartlegging friluftsområder   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.06.2017

BEHANDLING: 
Kulturtjenesten v/Frode Strand orienterte om saken i starten av møtet.

SP v/Vigdis Haldorsen fremmet følgende tilleggsforslag:
«Kartleggingen tas opp til orientering politisk ved oppstart ved en ny valgperiode.»

Det ble først votert over tilleggsforslag fra SP som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over rådmannens forslag inkludert vedtatt tillegg som ble enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK:  
Rapport om friluftslivkartlegging og temakart tas til orientering. Kartleggingen tas opp til orientering politisk ved oppstart ved en ny valgperiode.

        
  

PS 022/17 Samhandlingsreformen: Revidert samarbeidsavtale inkl. tjenesteavtaler (i vedlegg)   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.06.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 
Revidert samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF med tilhørende tjenesteavtaler godkjennes.

  

PS 023/17 Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.06.2017

BEHANDLING:  
Uttalelse fra eldrerådet ble utdelt.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 
Med hjemmel i Lov om kommunale helse og omsorgstjenester §3-2a vedtar kommunestyret i Verdal lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Verdal kommune.

  

PS 024/17 Nytt aktivitetstilbud på Stekke   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.06.2017

BEHANDLING:  
Uttalelse fra eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede ble utdelt i møtet.

SP v/Vigdis Haldorsen fremmet følgende tilleggsforslag:
«Komite mennesker og livskvalitet ønsker omvisning på Stekke før jul 2017.»

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra SP som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over rådmannens forslag til innstilling inkludert vedtatt tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 
Kommunestyret i Verdal tar innbyggerinitiativet til orientering, og ber rådmannen realisere dag-, lærings- og mestringstilbud på Stekke innen 1.august 2017.

Komite mennesker og livskvalitet ønsker omvisning på Stekke før jul 2017.

  

PS 025/17 Oppnevning av samarbeidsutvalg ved bo- og helsetunene   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.06.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Som medlemmer av samarbeidsutvalg ved bo- og helsetunene for tidsrommet 01.01.17 – 31.12. 18 oppnevnes:

 • Eldrerådet – Magnus Tiller
 • Lokale pårørendeforeningen – Grete Sivertsen
 • Representant fra arbeidstakerne – Liv Røstad
 • Representanter fra lokale lag og foreninger – Marn Storhaug, Ørmelen pensjonistlag og Merethe Trøbak, Volden sanitetslag


   

PS 026/17 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.06.2017

BEHANDLING: 
Einar Olav Larsen fikk permisjon og forlot møtet under behandlingen av denne sak (kl. 11.30). Til stede 7 representanter.

Vigdis Haldorsen stilte spørsmål om:

 • Stekke kafe – ønsker en detaljert oversikt over regnskap/økonomi.
  Kommunalsjefen svarte: Det framgår i notat som er utdelt formannskapet. Har ikke mulighet til å fremskaffe detaljert oversikt for tidligere år nå.

Vigdis Haldorsen fremmet følgende oversendelsesforslag:
«Oversendelsesforslag:
Det er opp mot 90 % av kommunens budsjett som omfatter området for våre tjenestemottakere fra nyfødt til etter døden.

I den forbindelse er det min observasjon at mange strategiske og politiske vurderinger ikke kommer til debatt i denne komiteen innenfor vårt definerte område i
DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015 -2019

2. DELEGERING TIL KOMITEENE. FELLESBESTEMMELSER.

Komiteene

 • Skal uttale seg i følgende saker som går videre til formannskap/kommunestyre:
 • Årsbudsjett, økonomiplan og øvrig planlegging innen sitt arbeidsområde.
 • Avgir innstilling direkte til kommunestyret i saker som ikke skal gå via formannskapet.
 • Avgir innenfor sine områder innstilling i saker som formannskapet/kommunestyret skal avgjøre
 • Fører tilsyn med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir gjennomført og at tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets rammer og forutsetninger.
 • Forvalter bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger.

Det er mange lovpålagte tjenester innenfor vårt område, og det gjøres en formidabel innsats av ansatte for å fylle disse krav både fra lov og budsjett.

Vi i vår komite har mange store saker i denne perioden og skal arbeide under disse delegasjonene.

2.2 DELEGASJON KOMITE MENNESKER OG LIVSKVALITET

GENERELT

Komiteen skal behandle alle planer relatert til oppvekstsektoren, helse- og velferdssektoren og kultursektoren og tillegges videre myndighet etter en rekke særlover m.m. jfr delegasjonsreglement/særskilte vedtak.

Oversendelsesforslag:
Det gjennomføres evaluering og vurdering av dagens funksjon og struktur for saker til Komité Mennesker og Livskvalitet. Det legges frem en politisk sak i komiteen høsten 2017.

Ved votering ble oversendelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vigdis Haldorsen stilte spørsmål om:

 • Privatskoleinitiativ – kommer dette til politisk behandling?
  Kommunalsjefen svarte: Ja sak om dette vil komme i første komitemøte etter sommerferien. Utdanningsdirektoratet er kontaktet i forhold til frist slik at vi kan behandle denne politisk.

Leder leste opp skriftlig redegjørelse fra rådmann ad saksgang skolestruktursak.

VEDTAK:
Oversendelsesforslag:
Det gjennomføres evaluering og vurdering av dagens funksjon og struktur for saker til Komité Mennesker og Livskvalitet. Det legges frem en politisk sak i komiteen høsten 2017. 
 
  

     Til toppen av siden

Publisert: 18.11.2016 08:03 Sist endret: 18.02.2021 14:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS