Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 14.06.2017 - PS 22/17 Samhandlingsreformen: Revidert samarbeidsavtale inkl. tjenesteavtaler

Saksbehandler: Anne Grete Wold

Arkivref : 2011/6210 - /000 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 14.06.2017 22/17
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Revidert samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF med tilhørende tjenesteavtaler godkjennes.   

Vedlegg:

 1. Oversendelse av revidert Samarbeidsavtale mellom kommunen og HNT
 2. Samarbeidsavtalen mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag godkjent i ASU 18.04.17.
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:
Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak er et av virkemidlene som skal bidra til å realisere målsetningene med samhandlingsreformen. Målet med samhandlingsreformen er bl.a. bedre folkehelse og bedre og mer bærekraftige helse- og omsorgstjenester. Strategiene er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor.

Samarbeidsavtalen skal fremme samhandlingen mellom kommuner og helseforetak ved å konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen, og etablere gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder. På denne måten skal avtalen legge grunnlaget for at sykehuset og kommunene skal bedre koordineringen og pasientflyten og øke pasientsikkerheten i vekslingsfeltet mellom kommune og sykehus.

Det er partenes intensjon at samarbeidet skal preges av en løsningsorientert tilnærming og prinsippet om at avgjørelser tas så nært brukeren som mulig. Pasient/ bruker skal kunne forvente at tjenestene:

 • a) er faglig forsvarlige
 • b) er samordnet og helhetlige
 • c) preges av kontinuitet
 • d) blir utført på en god måte på tvers av kommunegrensene og forvaltningsnivåene
 • e) ivaretar pasientenes og brukernes rett til informasjon og medvirkning
 • f) tjenestene er utformet slik at samiske pasienters språklige og kulturelle behov blir ivaretatt.
   

Samarbeidet og avtalene skal bygge på likeverdighet mellom partene, og dialog skal være et viktig fundament for samhandlingen.

Da samhandlingsreformen trådte i kraft 1.1.2012 ble kommunene og helseforetakene pålagt iht kapittel 6 i helse- og omsorgstjenesteloven å inngå forpliktende samarbeidsavtaler. I tillegg til en overordnet samarbeidsavtale, ble det i løpet av våren 2012 forhandlet fram og vedtatt tjenesteavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag og de nordtrønderske kommunene. For Verdal sin del ble samarbeidsavtalen sluttbehandlet i kommunestyret i sak PS 6/12, mens tjenesteavtalene ble sluttbehandlet i sak PS 60/12.

Følgende tjenesteavtaler ble inngått:

 • Tjenesteavtale 1 Enighet mellom kommunen og Helse Nord-Trøndelag HF om partenes ansvar for helse og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre
 • Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester
 • Tjenesteavtale 3 og 5 Om innleggelse i sykehus og om samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester.
 • Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp
 • Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering
 • Tjenesteavtale 7 Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid
 • Tjenesteavtale 8 Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barseltilbud
 • Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt
 • Tjenesteavtale 10 Samarbeid om forebygging
 • Tjenesteavtale 11 Samarbeid om omforente beredskapsplaner og om planer for den akuttmedisinske kjede
 • Tjenesteavtale 12 Samarbeid om kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet og rutiner for avvikshåndtering og forbedringsarbeid
   

Det er de respektive kommunestyrene som inngår samarbeidsavtalen med helseforetaket, og avtalen er juridisk bindende.

Teknologiske endringer og erfaringer som er gjort i tida fra 2012 har ført til et behov for å revidere avtalene. Avtalene ble evaluert i 2013/2014, og lagt fram for administrativt samarbeidsutvalg (ASU). Evalueringen ble gjennomført av Liv Kjønstad (HNT) og Anne Kari Haugdal (ISK). Revidering av avtalene ble påbegynt i 2015. Det ble opprettet et forhandlingsutvalg som har ført forhandlingene på vegne av kommunene. Fra kommunene deltok Anne Kari Haugdal (Verdal kommune) og Marit Pedersen (Nærøy kommune). Laila Steinmo (KS) har ivaretatt kontakten opp mot kommuneregionene i prosessen.

Det er ikke gjort store endringer i samarbeidsavtalen. Den er oppdatert i forhold til gjeldende praksis og presiseringer som administrativt samarbeidsutvalg (ASU) har vedtatt etter at avtalene ble inngått i 2012.

De viktigste endringene er:

 • Tjenesteavtalene er nå vedlegg til Samarbeidsavtalen. Det betyr at det kun er samarbeidsavtalen som skal signeres.
 • Elektroniske meldinger ble innført i 2014, og tjenesteavtale 3 og 5 er tilpasset disse endringene.
 • Det er utarbeidet en del konkrete rutiner knyttet til de ulike tjenesteavtalene, og disse er gjort synlig i dokumentet via fotnoter.
 • Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp er fjernet, da denne avtalen nå er ivaretatt gjennom særavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag og den enkelte kommune eller kommuneregion.
   

Forhandlingsutvalget har gjennomgått samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene i flere runder. Revidert utkast har vært på administrativ «høring» i de enkelte kommunene/kommunegruppene. Revidert avtale trer i kraft fra 01.07.2017 under forutsetning av godkjenning fra avtalepartene.

Vurdering:
Samarbeidsavtalene, tjenesteavtalene og samhandlingspraksisen mellom helseforetak og kommuner danner et godt grunnlag for å nå målene i samhandlingsreformen. Vi ser at det stadig kan være utfordringer på flere områder i samhandlingsrommet, noe som tydeliggjør betydningen av å følge opp avtalene, ha en tett dialog på alle nivå, og sammen med helseforetaket gjennomføre kontinuerlige forbedringer der det er behov for det.

I samarbeidsavtalen forplikter partene seg til å:

 • a) gjøre avtalen kjent og iverksatt innenfor eget ansvarsområde og for private tjenesteytere med avtale
 • b) orientere hverandre om endringer i rutiner, organisering og lignende som kan ha innvirkning på de områdene avtalen omfatter.
 • c) gjennomføre konsekvensutredninger ved planlegging av tiltak som berører den annen part
 • d) involvere den annen part før det treffes vedtak om tiltak som berører den annen part
 • e) opprette én klar adressat i egen virksomhet, som har et ansvar for å veilede og hjelpe ved samhandlingsbehov mellom tjenesteyterne.
   

Basert på dette anbefaler rådmannen at arbeidet med å følge opp samarbeidsavtalen og tilhørende tjenesteavtaler intensiveres. Det vil i den forbindelse være viktig å gjøre dem bedre kjent og iverksatt i egen virksomhet, arbeide tettere inn mot administrativt samarbeidsutvalg (ASU) og å gi tilbakemeldinger, fortrinnsvis i form av avviksmelding, hvis avtalen ikke følges opp av den annen part.

Rådmannen tilrår at revidert samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF med tilhørende tjenesteavtaler godkjennes, og signeres av ordfører.

 
  
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.06.2017 11:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS