Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 14.06.2017 - PS 23/17 Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Verdal kommune

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2016/4714 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 14.06.2017 23/17
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i Lov om kommunale helse og omsorgstjenester §3-2a vedtar kommunestyret i Verdal lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Verdal kommune.   

Vedlegg:

 1. Endelig forslag til lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Verdal kommune.
 2. Høringsforslag til lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Verdal kommune.
 3. Høringsuttalelse fra Sanitetsforeningene.
 4. Høringsuttalelse fra Pensjonistforeningene.
 5. Høringsuttalelse fra Eldrerådet.
 6. Høringsuttalelse fra Ole Landsem.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:
Hver kommune må vedta forskrift med kriterier for langtidsopphold i sykehjem i medhold av ny bestemmelse av L§3-2a i lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Forskriften skal tre i kraft med 1.juli 2017.

Bakgrunnen for innføring av ny forskrift er pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 e, første ledd hvor rett til sykehjemsplass presiseres dersom det er det eneste tilbudet som kan sikre forsvarlige tjenester. Rettigheten knyttes til «tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester» - det er nytt. Verdal kommune har ikke omsorgsboliger i dag som dekker tilsvarende behov som i sykehjem. Av den grunn vil rettigheten etter forskriften kun gjelde for langtidsplass i sykehjem i Verdal kommune. Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 e sier videre at pasient og bruker som etter en helhetsvurdering bør ha plass i sykehjem selv om forsvarlig helsehjelp kan gis i hjemmet, har rett til vedtak om dette, og gis rett til å stå på venteliste. Videre stilles det krav kommunen sin forskrift skal beskrive hvordan brukere og pasienter som står på venteliste skal følges opp.

Verdal kommune har behov for å ha oversikt over det reelle behovet for sykehjemsplasser. Forskriften skal bidra til at det blir bedre beslutninger fordi den også omfatter kriterier for å stå på venteliste. Helhetlig vurdering skal ligge til grunn sammen med faglig forsvarlighet. Videre vil forskriften gi beslutningsstøtte og kvalitetssikre likebehandling. Saksbehandlerkontoret skal ha tildelingsretten framover, og det skal utarbeides veiledningsmateriell til saksbehandlere bygget på saksutredningen, og pasient- og brukerrettet informasjon på kommunens internettsider.

Målene med forskriften er å gi personer med stort omsorgsbehov en vurdering av rett omsorgsnivå som ikke er knyttet til kommunens kapasitet. Mer forutsigbarhet, åpenhet og etterprøvbarhet er også viktige mål.

Lovendringen eller de kommunale kriteriene innskrenker ikke retten til sykehjemsplass og annen helsehjelp enn tidligere lovbestemmelse, og kommunen har heller ikke fått utvidet plikt til å yte sykehjemstjenester eller annen heldøgnsomsorg.

Forskriften har sju paragrafer:

 • §1 Forskriftens formål
 • §2 Definisjoner
 • §3 Overordnede hensyn og forholdet til andre lover
 • §4 Kriterier
 • §5 Retten til å stå på venteliste
 • §6 Oppfølging av pasienter og brukere som står på venteliste
 • §7 Ikrafttredelse

Paragrafene 4 og 6 er de sentrale bestemmelsene i forskriften. Paragraf 4 handler om to ulike rettigheter:

 • a) rett til langtidsopphold,
 • b) rett til vedtak om at slikt opphold er det pasienten eller brukeren er best tjent med.

Hva som er aktuelt av de to rettighetene er avhengig av om pasienten eller brukeren kan få forsvarlige tjenester i eget hjem. Punkt a) handler om rett til langtidsopphold, og den som bare kan få forsvarlige tjenester i form av langtidsopphold, har rett til sykehjemsplass umiddelbart. Punkt b) anfører at den som kan få forsvarlige tjenester i eget hjem men er best tjent med å komme på sykehjem, godkjennes for langtidsplass og gis rett til å stå på venteliste. For å utløse rettighetene til langtidsopphold i sykehjem beskrives som «omfattende» og er likt for begge rettighetene og fastsettes i Forskriftens kriterier i §4.

Paragraf 6 anfører krav til systematisk oppfølging av pasienter og brukere som venter på langtidsopphold. Endringer i behov skal sørge for at tjenestetilbudet tilpasses og holder forsvarlig nivå slik at pasient og bruker og pårørende føler mest mulig trygghet på dette. Kommunikasjon og forventningsavklaring med pasient og bruker og pårørende er viktig for å styrke oppfølgingen og større forutsigbarhet i en ventefase som kan oppleves som vanskelig og utrygg.

Saken er lagt fram for politisk vedtak i PS 26/16 og PS 7/17. Saken har vært lagt ut til 6 ukers høring for uttalelse, jf Forvaltningsloven §37.

Skriftlige høringsuttalelser er gitt av:

 • Sanitetsforeningene i Verdal representert ved Leksdal, Vinne, Stiklestad, Ness, Sjøbygda, Volhaug, Leirådal og Volden.
 • Pensjonistlag/forening/gruppe i Verdal representert ved Vuku, Fagforbundet, Verdal, Utdanningsforbundet og Aker Verdal/Kværner Verdal.
 • Verdal Eldreråd
 • Ole Landsem

Alle høringsuttalelser er vedlagt saken.

Det er gitt innspill på følgende paragrafer (fargekodene angir hvem som har gitt høringsuttalelse):

Oppsummert høringsinstansene sine innspill:
Sanitetsforeningene har uttalt at det må gis en ventelistegaranti på max 30 dager. Hensynet til pasient og bruker sine pårørende må vektlegges, og aldersgrense for å få langtidsplass er lite aktuelt å ha med. Dette innspillet har også Ole Landsem gitt.

Pensjonistforeningene gir innspill på å ha mer utfyllende beskrivelse av lovtekst i §§ 14. Videre gis det innspill på at fastlege og sykehus skal gis søknadsrett til langtidsplass i sykehjem, og det påpekes medvirkning av pasient og bruker og deres pårørende. I §4 gis det innspill på å ta ut alle kriterier under punktet andre relevante tiltak. Pensjonistforeningene mener at tildeling av langtidsplass skal gjøres av Sentral inntaksnemd som er tverrfaglig sammensatt. I §5 har pensjonistforeningene spilt inn at siste del av setningen i andre avsnitt må tas ut og begrunner det med at det gir kommunen rett til å kreve at pasienten og dens pårørende skal måtte akseptere å gjøre om hjemmet til en sykehjemsplass.

Verdal Eldreråd har innspill på tidsperspektivet en pasient og bruker kan stå på venteliste, og har innspill på nye kulepunkt i §4 om at medisinsk behandling skal være et kriterium og i §5 belastning pårørende. Vurderingene skal foretas etter objektive kriterier og det skal innhentes legeerklæring før det fattes vedtak.

Vurdering:
Rådmannen har tatt flere av innspillene i høringsuttalelsene til følge. Slik høringsuttalelsene oppfattes samlet sett, er formålet med forskriften tydeliggjort. Videre er høringsuttalelsene tydelige på at praktiseringen av forskriften skal bidra til myndiggjøring av pasient og bruker og at tildelingspraksis er basert på åpenhet og etterprøvbarhet. Av den grunn er forslagets §2 utvidet til å beskrive myndiggjøring, klagerett og forholdet til andre lover.

Definisjonene i forslagets §3 er utvidet med definisjon av hva som legges i «Omfattende tjenestebehov» og hva status på venteliste betyr.

Forslagets §4 kriterier for rett til sykehjemsplass og rett til å stå på venteliste er endret for å tydeliggjøre hva som er kriterier i tildelingspraksis, og hvordan kommunen sikrer større grad av likebehandling. Nummer 4 i samme paragraf er IPLOS (individbasert helse- og omsorgstatistikk) skår tatt inn som vurderingsverktøy som et ledd i behandling av søknad om langtidsplass i sykehjem. Kommunen er pålagt å følge IPLOS kriterier når det søkes om helse og omsorgstjenester §3-2 første ledd nr 4, nr 5 og nr 6 og §3-6 og §3-8. Dette er praksis i dag, og er et ledd i å ivareta likebehandlingsprinsippet i og med at det kan sammenlignes med nasjonal statistikk. I tillegg åpnes det opp for at søkere kan tildeles langtidsplass i sykehjem etter en helhetsvurdering. Bakgrunnen for dette er med tanke på at det er særlige forhold ved pasient og bruker som ikke fanges opp ved bruk av IPLOS skår.

Forslagets §5 i det endelige forslaget tydeliggjør retten til å stå på venteliste til langtidsopphold, og hvordan prioriteringer skal foregå.

Forslagets §6 beskriver hvordan oppfølging av pasienter og brukere som venter på langtidsopphold i sykehjem skal foregå. Kravene skal sørge for at tjenestetilbudet tilpasses pasient og bruker og pårørende tilpasses endringer i behov og holder forsvarlig nivå, slik at de skal føle seg mest mulig trygg. Kommunikasjonen med pasient og bruker og pårørende er en viktig del av oppfølgingen. Det legges opp til å styrke oppfølgingen av pasient og bruker og pårørende slik at forutsigbarheten blir større i en fase som mange opplever som vanskelig og utrygg.

Forslaget til forskrift vurderer rådmannen å ivareta de krav som er satt for utarbeidelse av lokal forskrift.

 
  
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 25.03.2022 13:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS