Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 14.06.2017 - PS 24/17 Nytt aktivitetstilbud på Stekke

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2015/806 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 14.06.2017 24/17
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret i Verdal tar innbyggerinitiativet til orientering, og ber rådmannen realisere dag-, lærings- og mestringstilbud på Stekke innen 1.august 2017.   

Vedlegg:

 1. Fagforbundets pensjonistgruppe.
 2. Innbyggerinitiativet v/Mona Breding Lersveen.
 3. Eldrerådet.
 4. Elvepromenaden Borettslag.
 5. Samordning av dagtilbud i Verdal – Rapport fra RO i juni 2015.
 6. Notat datert 05.04.17 til formannskapet vedr. Stekke kafé.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Rådmannen orienterte Formannskapet i sak 045/17 om nedleggelse av Stekke kafè, se vedlagte notat. Nedlegging av Stekke kafè har skapt engasjement blant innbyggere, og det ble tatt et innbyggerinitiativ som resulterte i 335 underskrifter. Antallet underskrifter er tilstrekkelig for at saken skal behandles av kommunestyret, jf Lov om kommuner og fylkeskommuner §39a punkt 1.

I tillegg til innbyggerinitiativet har tre organisasjoner og en enkeltperson sendt brev til kommunen i sakens anledning:

 • 10.04.2017: Fagforbundets pensjonistgruppe
 • 11.04.2017: Innbyggerinitiativet v/Mona Breding Lersveen
 • 24.04.2017: Eldrerådet i Verdal
 • 10.05.2017: Elvepromenaden Borettslag

Innbyggerinitiativet, Fagforbundet pensjonistforbund og Elvepromenaden Borettslag er opptatt av den funksjon Stekke kafè har som arbeidsplass, lærlingebedrift, sosial arena, møtevirksomhet og integreringsfremmende virksomhet. Det gis uttrykk for at kafeen ikke har vært en økonomisk belastning for kommunen, snarere tvert imot med tanke på bedre livskvalitet og trivsel. Det anføres at kaféen er viktig for beboerne i området, både på dag- og kveldstid. Det er et sterkt ønske om at kafeen skal bestå.

En henvendelse gir uttrykk for at de er positiv til at det planlegges en samlokalisering av lokalene slik at flere kan benytte seg av de aktiviteter som det legges til rette for. Det er ønskelig at det vurderes videre drift av kafeen og at det informeres om hvilke aktiviteter som er tenkt satt i gang og hvem som er målgruppen. Det påpekes at det er behov for en felles arena for beboere i omsorgs- og treningsboliger, og at det må ivaretas i det nye tilbudet, og at det ikke blir begrensninger for de som bor i omsorgsboligene.

Dagens status ved Stekke kafè.
Koordinator for dag-, lærings- og mestringstilbud, virksomhetsleder integrering og mangfold har fått følgende informasjon av daglig leder om aktivitetene som foregår på Stekke kafè:

 • Det er ca. 20-25 personer som er innom for å spise middag, dessert og kaffe hver dag mellom 10.00-14.00. Det sosiale ved å spise sammen er viktig. Enkelte besøkende av kafeen får bistand til å spise middag.
 • Daglig leder har tatt initiativ til kortspill på torsdag ettermiddag og malerklubb på ettermiddag, åpent for alle annenhver mandag.
 • Februar og mars er årsmøtetid og lokalene leies av f.eks. borettslag, Diabetesforeningen og FFO. Det legges til rette for hyggekvelder som arrangeres av Stekke pårørendeforeningen og det skjer 5-6 ganger i året med f.eks. grilling Sankthansaften og julemiddag.
 • Verdal kommunale kulturtjeneste har inngått en samarbeidsavtale med elevbedriften «Spre glede» i perioden skoleåret 2016-2017. De har gjennomført 3 arrangement ved Stekke kafè i løpet av skoleåret.

Integrering og mangfold har siden i 2010 brukt Stekke Kafè som språk- og arbeidspraksis. Det har vært en bra praksisplass for de som har fått denne muligheten. Mange har gjennom sin praksis blitt bedre i norsk, og lært om norsk samfunnsliv.

Dagtilbudet Kontakten er lokalisert på Stekke. Lavterskeltilbud tilrettelagt for brukere som har psykiske helseproblemer, og er åpent 2 dager per uke.

Samordning dag-, lærings- og mestringstilbud i lokalene på Stekke fra 1.august 2017.
Samordningsprosessen:
Det nye aktivitetstilbudet på Stekke omfatter samkjøring av mange aktører. Så langt er følgende avklart:

 • Det er engasjert en koordinator som skal koordinere aktivitetene og samarbeidet mellom de ulike aktivitetstilbudene. Koordinatorstillingen lyses ut som fast stilling.
 • Dagtilbudet Kontakten blir en del av det nye aktivitetstilbudet fra 1. oktober 2017. Det pågår en kartlegging av dagens deltakere sine interesser og hva de ønsker å bidra med i det nye aktivitetstilbudet. Kontakten har en ansatt i 50% stilling. Den ansatte får tilbud om å fortsette i det nye aktivitetstilbudet.
 • Hjemmetjenesten og institusjonskjøkkenet har tatt ansvar for informasjon og veiledning til beboerne på Stekke om matombringingtjenesten (frokost, middag og kveldsmat) som tilbys av kommunen. Det er mulig for pårørende å kjøpe middag.
  Beboere på Stekke får tilbud om matombringing i egen leilighet eller i fellesarealet hvis ønskelig. Eventuelle behov for tilrettelegging/bistand knyttet til måltid vil gis som praktisk bistand etter søknad. Dette er i samsvar med kommunens praksis forøvrig.
 • Kulturtjenesten bidrar med formidling av ulike kulturaktiviteter i samarbeid med dag-, lærings- og mestringstilbudet.
 • Det pågår en prosess for å avklare hvor dag-, lærings- og mestringstilbudet får sin faglige organisatoriske tilknytning
 • Frivillig Verdal blir en samarbeidspartner i aktivitetstilbudet fra 1.august 2017.
  Frivillig Verdal skal ha ansvar for å drifte enkel kaffeservering som er åpent for alle i åpningstiden.

Åpningstid
Aktivitetstilbudet vil ha åpningstid mandag til fredag 0900 – 1500 i oppstarten. Åpningstiden blir utvidet til 2 kvelder i uken og lørdager utover høsten 2017.

Aktivitetstilbudets målgruppe
Alle innbyggere i Verdal som har behov for daglig aktivitet gis mulighet til å benytte seg av kommunalt aktivitetstilbud.

Aktivitetstilbud
Lokalene på Stekke blir et knutepunkt for kommunale tilrettelagte aktiviteter. Knutepunktet skal bidra til et mangfold av aktivitetstilbud for aldersgruppen 18 år og oppover. Det legges opp til høy grad av brukerstyring med fokus på målgruppens interesser og ressurser. Noen kan være bidragsytere for andre, mens andre trenger støtte for å kunne delta i aktiviteter. Den enkelte sin opplevelse av mestring krever et mangfold av aktiviteter fordi vi er ulik. Dette krever samhandling med andre tjenester innad i kommunen, med private aktører og frivillig lag og organisasjoner. Koordinatorrollen får oppgaven med å tilby rett aktivitet, til rett person til riktig tid. Samhandling mellom Verdal kommune og Verdal frivillig vil bidra til at lokalene på Stekke blir et sosialt knutepunkt.

Skjematisk framstilling av Stekke som knutepunkt for aktivitetstilbudet i kommunen:
Skjematisk framstilling av Stekke som knutepunklt

Vurdering:
Rådmannen viser til sitt notat til Formannskapet vedrørende Stekke kafè av 5.april 2017, hvor helse- og omsorgstjenestens endrede arealbehov sammenfaller i tid med at de ansatte ved Stekke kafè nærmer seg pensjonsalder. En samlet vurdering tilsier at tidspunktet er kommet for å gjøre alvor av en mangeårig diskusjon om å avvikle drifta av Stekke kafè. Det engasjement saken har vist vurderer rådmannen som positivt og synliggjør verdien av å ha et knutepunkt for sosial deltakelse og aktivitet på Stekke.

Rådmannen vurderer at lokalene på Stekke er godt egnet som knutepunkt for et samordnet dag-, lærings- og mestringstilbud. Flere innbyggere vil få muligheten til å delta i et aktivitetstilbud ut fra egne interesser og ressurser. Det legges opp til en opptrapping av aktivitetstilbudet åpningstider til enkelte kvelder og helger utover høsten.

Samarbeid med Verdal frivillig gjør at det fortsatt vil være rom for sosialt samvær med mulighet for enkel servering i Verdal frivillig sin regi.

Matservering for de som bor i omsorgsboliger på Stekke blir ivaretatt gjennom kommunens helse- og omsorgstjenester. Deltagerne ved Kontakten vil få et bedre tilbud og tilbudet blir mer tilgjengelig ved at det blir åpent flere dager enn i dag. Integrering og mangfold sine deltagere vil få tilgang på flere oppgaver og aktiviteter noe som er en styrke for norskopplæring og samfunnsdeltakelse.

Oppsummert vurderer rådmannen at den samhandling det legges opp til i det nye dag-, lærings- og mestringstilbudet, vil omfatte flere innbyggere og være mer framtidsretta og hensiktsmessig for målgruppen..

 
  
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.07.2021 12:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS