Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.02.2017 - PS 06/17 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) - revidering av særavtale mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag

Saksbehandler: Anne Grete Wold

Arkivref : 2010/2853 - /H30 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 15.02.2017 6/17
Formannskapet 16.02.2017 15/17
Kommunestyret 27.02.2017  

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret slutter seg til den framforhandlede reviderte særavtalen med Helse Nord-Trøndelag om kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.   

Vedlegg:
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) - revidert særavtale mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:
Kommunene har i henhold til helse- og omsorgstjenestelovens § 3-5 en plikt til å tilby innbyggerne øyeblikkelig hjelp-tjenester som døgntilbud: «Kommunene skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til».

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud er et allmennmedisinsk tilbud som skal gis pasienter som har behov for observasjon og tilsyn og som er for syke til å bli behandlet hjemme, men ikke sykere enn at de kan behandles allmennmedisinsk i et kommunalt tilbud. Pasientens funksjonstap eller diagnose tilsier dermed ikke behov for innleggelse i sykehus/spesialisthelsetjeneste, og det er fastlege eller legevaktslege (ikke sykehusleger) som kan legge inn pasienter til denne tjenesten. Det kommunale tilbudet skal oppleves like godt eller bedre som et tilsvarende tilbud på sykehus, og være et fullt ut faglig forsvarlig tilbud. Det er et formål med tilbudet at innleggelsesraten for aktuelle pasientgrupper hos spesialisthelsetjenesten blir redusert.

Verdal kommune har siden 2014 hatt et tilbud om øyeblikkelig hjelp døgntilbud med 2 definerte senger til formålet, lokalisert på Verdal bo- og helsetun. Tilbudet krever daglig legetilsyn, og kommunen ivaretar dette gjennom egen sykehjemslege. Kommunen samarbeider med Levanger kommune og Frosta kommune om legetilsyn i helg og høytid, mens det er legevakt som har ansvar for legeberedskap kveld og natt (som for andre innbyggere).

I 2014 ble det framforhandlet en særavtale mellom kommunen og Helse Nord-Trøndelag. Denne avtalen var viktig for å avklare forventninger og tjenestenivå mellom partene, og for at kommunene kunne etablere tilbudet ved å søke tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Disse tilskuddene falt bort f.o.m. 2016.

Fra 1.1.2017 ble pasientgrupper innenfor rus og psykiatri med allmennmedisinske behov innlemmet i det kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbudet (jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven). Pasienter som er i målgruppen for tilbudet vil være personer med lettere og moderate psykiske helseproblemer og/ eller rusmiddelproblemer, ofte også i kombinasjon med somatisk sykdom. Å inkludere disse pasientgruppene krever en revidering av særavtalen mellom partene, i og med at disse var ekskludert i den forrige særavtalen. Det er derfor framforhandlet en revidert særavtale mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag.

Vurdering:
Særavtalen fra 2014 ble behandlet i kommunestyret før signering (PS 14/14). Det anses som formålstjenlig at kommunestyret gir sin tilslutning til den reviderte særavtalen.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.02.2021 13:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS