Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 16.08.2017

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 16.08.2017
Tid           : 09:00 - 10:10
Til stede  : 8 representanter


        
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 27/17 Godkjenning av møteprotokoll 14.06.2017  Protokoll
PS 28/17 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 29/17 Uttalelse til eventuell etablering av Montessoriskole i Helgådal Saksframlegg Protokoll
PS 30/17 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 16.08.2017
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan DNA Leder Ja  
Vigdis Haldorsen SP Nestleder Nei Ingen vara
Arild Kvernmo Pedersen DNA Medlem Ja  
Bjørn Holmli DNA Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Dagny Okkenhaug KRF Medlem Ja  
Siri Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Bård Storhaug  FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Anne Kari Haugdal Kommunalsjef helse  
Inger Storstad  Utvalfssekretær  

 

 

PS 027/17 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 16.08.2017

BEHANDLING: 
Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte i komite Mennesker og livskvalitet 14. juni 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                    
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i komite Mennesker og livskvalitet 14. juni 2017 godkjennes.
            
    
 

PS 028/17 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 16.08.2017

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
«Referatene tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering.
  
      
  

PS 029/17 Uttalelse til eventuell etablering av Montessoriskole i Helgådal   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 16.08.2017

BEHANDLING: 
Utdelt i møtet:
Tabell utarbeidet av virksomhetsleder John Olav Larsen.

AP v/Arild K. Pedersen fremmet følgende alternative forslag til innstilling:

Komiteen viser til kommunestyrets vedtak av 19. juni 2017 i PS 56/17 «Skolestruktur og forskriftsendring 2017 – Verdal kommune» samt rådmannens saksframlegg m/tilhørende vedlegg knyttet til samme sak.

En etablering av friskole av Helgådal Montessori SA i Helgådal vil i stor grad undergrave effekten av dette vedtaket. I en 4-5 årsperiode framover vil Volden skolekrets miste om lag hver 3. elev. For Vuku Barneskole er tilsvarende reduksjon i tilsvarende periode på om lag hver 4. elev. Med kommunens nylig vedtatte skolestruktur ligger Vuku Barneskole an til å gå ned fra en fulldelt til en fådelt barneskole i løpet av få år – selv med tilførsel av elever fra Volden skolekrets (se tabeller vedlagt denne saken, utarbeidet av virksomhetsleder John Olav Larsen 15.08.17). Med tanke på det forestående moderniseringsprogrammet, og behovet for elevgrunnlag for å forsvare investeringer ved Vuku Barneskole økonomisk, vil en friskoleetablering også svekke mulighetene for å lykkes med dette.

I denne sammenhengen vil komiteen samtidig peke på de negative, distriktspolitiske konsekvensene en etablering av montessoriskole vil kunne få nettopp ved at intensjonene, med å sikre Vuku Oppvekstsenter elevgrunnlag stort nok til en fulldelt barneskole, settes til side og at dette på litt lengre sikt også vil kunne svekke grunnlaget for Vuku Ungdomsskole – ungdomsskolen for hele det øvre Verdal.

På bakgrunn av dette vil Verdal kommune stille seg negativ til at det etableres en friskole av Helgådal Montessori SA i Helgådal pr. 1/8-2018.

Ved alternativ votering mellom forslaget fra AP v/Arild K. Pedersen og rådmannens innstilling ble rådmannens innstilling vedtatt med 5 stemmer. 3 stemte for AP sitt forslag.
             
INNSTILLING:  
Verdal kommune vil ikke uttrykke seg negativt til at det etableres en friskole av Helgådal Montessori SA i Helgådal pr. 1/8-2018.

Hovedbegrunnelsen er at en slik etablering vil kunne være positiv knyttet til å redusere reisetid for noen elever ved Volden skole. Dette er den skolen som har elever som får størst økning i reisetid ved skolenedlegging.

I tillegg antas at slik etablering vil gi moderate konsekvenser for den offentlige skolen i kommunen, og også antatt moderate budsjettmessige negative konsekvenser.

  

       
PS 030/17 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 16.08.2017

BEHANDLING: 
Rådmannen v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal orienterte:
Hadde oppstartsmøte med prosjektleder for det nye helsebygget, Siri Bakken, i går (15.8.17).
(Firmaet Oslo Works i Oslo som vant anbudskonkurransen.)

Laget seg en arbeidsmodell framover. Siri Bakken kommer i en del komitémøter og informerer.
Lages egen hjemmeside for helsebygget.

Fagmøter 1 gang pr. mnd. (tirsdager på ettermiddag/kveldstid). Blir også filmet så alle kan se det. Legger opp til å få klargjort hva helsesektoren ønsker skal være omfattet av i bygget. Kommer til politisk behandling i september.

Skal være ute på anbud neste høst.
Norconsult har vunnet anbudet med regulering av tomta.

Ellers store prosesser i gang i helsesektoren for øvrig med tanke på at man skal inn i et nytt bygg.

Har vært en rolig sommer. Helsetjenestene har gått sin vante gang. 
 
  

     Til toppen av siden

Publisert: 10.08.2017 14:17 Sist endret: 16.08.2017 13:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS