Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 16.08.2017 - PS 29/17 Uttalelse til eventuell etablering av Montessoriskole i Helgådal

Saksbehandler : Frode Kvittem

Arkivref : 2017/3413 - /A20

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite mennesker og livskvalitet 16.08.2017 29/17
Formannskapet 17.08.2017  

 

Rådmannens innstilling:

Verdal kommune vil ikke uttrykke seg negativt til at det etableres en friskole av Helgådal Montessori SA i Helgådal pr. 1/8-2018.

Hovedbegrunnelsen er at en slik etablering vil kunne være positiv knyttet til å redusere reisetid for noen elever ved Volden skole. Dette er den skolen som har elever som får størst økning i reisetid ved skolenedlegging.

I tillegg antas at slik etablering vil gi moderate konsekvenser for den offentlige skolen i kommunen, og også antatt moderate budsjettmessige negative konsekvenser.

Vedlegg:

  1. Anmodning om uttalelse PDF
     
  2. Søknad PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Utdanningsdirektoratet anmoder i brev pr. 10/5-2017 om en uttalelse fra Verdal kommune angående etablering av Montessoriskole etter friskoleloven. Søknad og anmodningsbrev ligger som vedlegg til saken.

Kommunen kan velge om den vil uttale seg eller ikke. Dersom det ikke gis en uttalelse, legges det til grunn at kommunen ikke har konkrete innsigelser. For å få til behandling i folkevalgte organer er det bedt om en kort utsettelse av svarfristen. 

Utdanningsdirektoratet skriver at det i den skjønnsmessige vurderingen kan legges vekt på hvilke følger en godkjenning kan få for den offentlige skolestrukturen, skolefaglige hensyn, behovet for skolen og budsjettmessige hensyn. Disse perspektivene vil belyses i vurderingene i denne saken, i tillegg til at det også vil gis noen vurderinger knyttet til spesialundervisning, skoleskyss og avstander samt skolebygg.

Dagens situasjon

Verdal kommune har pr. dato ingen privat grunnskole innenfor kommunegrensene, men kommunen har 7 elever som går i privat skole i en nabokommune.

Vurdering:

Følger for den offentlige skolestrukturen i Verdal kommune

Verdal kommune har våren 2017 vært gjennom en skolestruktursak der det er gjort vedtak om at den kommunale fådelte barneskolen Volden skole skal legges ned fra 1/8-2018, og at disse elevene overføres til Vuku skole. Rådmannen ser at Helgådal Montessori SA legger til grunn at de fleste av dagens elever ved Volden kommunale grunnskole (Volden skolekrets) vil velge å begynne der. I tillegg vil de i hovedsak ha sitt inntaksområde fra dagens Vuku skolekrets. De søker om en skole med inntil 40 elever. Helgådal Montessori SA legger til grunn at de vil hente 80% av elevene fra dagens Volden skolekrets, 10% av elevene ved Vuku og Garnes skolekrets, og 2% fra Stiklestad skolekrets. Dette vil kunne gjøre utslag for Vuku barneskolekrets som vil kunne få et annet elevgrunnlag for videreføring som fulldelt barneskole. En friskoleetablering i Volden vil bidra til å øke risikoen for at barneskolen ved Vuku oppvekstsenter blir fådeltskole. Om det blir færre klasser ved Vuku skole som en følge av en friskoleetablering er umulig å si før vi vet hvilke elever (årskull) som starter der.

Skolefaglige hensyn og behovet for skolen

Rent prinsipielt ønsker ikke rådmannen å være negativ til en privatskoleetablering på det pedagogiske grunnlaget. Montessoripedagogikk er en vel etablert pedagogikk som vil kunne representere et alternativ til den offentlige grunnskolen så lenge Verdal kommune ikke har noe annet alternativ pr. dato innenfor kommunegrensene. Men innenfor rammene av den offentlige skolen skal alle elever gis en opplæring tilpasset sine evner, forutsetninger og interesser, og i lys av dette ses det ikke som kritisk nødvendig med en slik etablering for å gi barn og unge i Verdal kommune et fullverdig skoletilbud. 

Spesialundervisning

Uttalelser fra andre kommuner sier at friskoler i gjennomsnitt har flere elever med spesialundervisning enn den offentlige skolen. Rådmannen kan ikke finne offentlig statistikk som viser dette. I utgangspunktet, og det skriver Helgådal Montessori SA selv i sin søknad, så skal Montessoripedagogikk og måten å undervise på gi mindre behov for spesialundervisning.

Kommunen kan derfor ikke på forhånd si at en friskoleetablering vil gi mer eller mindre kostnader for kommunen når det gjelder spesialundervisning.

Avstander og skyss

I forbindelsen med høringsprosessen i skolestruktursaken våren 2017 kom det mange innsigelser fra foreldre, elever, lag og foreninger mht skyss, lang avstand og tidsbruk på buss.

Rådmannen ser at det for eventuelle nye elever fra for eksempel grenda Vera vil bli lang tid på buss hver dag. En friskoleetablering i Volden vil kunne avhjelpe dette noe for elever som bor lengst øst i dalføret, hvis foreldrene velger å la barna gå på Helgådal Montessori. Avstanden fra Sveet i Vera til Volden skole er 35,6 km en veg, og 53 minutters kjøretid inkl. stopp underveis. Fra Vuku skole til Sveet i Vera er det 47,7 km. Det betyr at avstanden øker med 24,2 km tur/retur.

Tid på buss blir ca. 2 timer pr. dag for disse barna ved å gå ved Vuku oppvekstsenter, og ca. 1 time og 40 minutter ved å gå på skole i Volden pr. dag.

Noe tillegg må nok regnes inn på vinters tid, alt etter kjøreforhold.

Alle elever ved dagens Volden skole har skoleskyss, enten pga. avstander eller pga. farlig skoleveg.  Dette endrer seg ikke ved en eventuell friskoleetablering.

Når det gjelder skyss så er det slik at det i all hovedsak er fylkeskommunen (fra 2018 – Trøndelag fylkeskommune) som tar kostnaden for skyss for elever i private skoler. Det Verdal kommune betaler er billettpris (36 kr. pr. tur), og bare for en sone. Dette uansett hvor eleven bor innenfor kommunegrensene.

Verdal kommune får derfor sannsynligvis ingen økte skysskostnader som følge av en friskoleetablering.

Helgådal Montessori SA sier i sin søknad at skolen blir sentralt plassert i kommunen. Geografisk er dette riktig. Elevtallsmessig er det derimot ikke riktig, da et stort flertall av elevgrunnlaget i kommunen er bosatt i kommunens vestlige ytterkant (3-4 km rundt sentrum). Derfor er det nok riktig vurdert av Helgådal Montessori SA at de vil rekruttere elever i all hovedsak fra dagens Leksdal, Stiklestad, Vuku, Garnes og Volden barneskoleskolekretser.

Skolebygg i Volden:

Verdal kommune har undersøkt gamle dokumenter rundt kjøp av tomt og utvidelse av tomt i forbindelse med bygging av «gamle» og «nye» Volden skole.

Det er konkludert med at det ikke finnes noe som skulle tilsi at det ikke vil være mulig å selge disse byggene med tomt, men da med de betingelser som ligger i tidligere kontrakter. Det kan blant annet ikke settes opp bygg på tomten der fotballbanene er i dag.

Videre er det etter rådmannens vurdering ikke tjenlig for kommunen å leie ut byggene. Byggene er i en slik forfatning (jf. Skolestruktursakene 2015/17) at det er behov for en del oppgradering (dusjforhold, toalettforhold, klasseromsareal, lærerareal mm). Ved utleie vil kommunen være ansvarlig for oppgraderingene på et bygg hvor kommunen kun operer som eier og ikke har aktivitet i bygget. Kostnaden for eventuelle oppgraderinger av bygg vil kommunen måtte ta inn igjen via eventuell husleie, noe som sannsynligvis ville påvirke friskolens økonomi i stor grad.

Verdal kommune har pr. dato ingen takst på byggene i Volden, men foreslår at en eventuell friskoleetablerer, i dette tilfellet Helgådal Montessori SA, får anledning til å kjøpe byggene til en akseptabel pris/markedstakst tidligst 1/8-2018. Kommunen må i så fall innhente slik takst. Hvis Helgådal Montessori ikke etableres, eller får avslag fra Utdanningsdirektoratet, skal kommunen på nytt foreta vurderinger om hva som skal skje med bygningsmasse og tomt når Volden skole legges ned fra 1/8-2018.

Budsjettmessige konsekvenser

De første to budsjettårene etter en privatskoleetablering vil kommunen beholde rammetilskuddet for de elever som starter ved en privat skole. Dette skyldes at staten hele tiden legger til grunn antall elever i privat skole ved telling i Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2 år tilbake til enhver tid.

Verdal kommune mottar i dag ca. 4, 9 millioner kroner pr år fra staten under punktet «elever i private grunnskoler» med bakgrunn i at Verdal har færre elever i privat skole enn gjennomsnittet for landet. Hvis kommunen hadde hatt like mange elever i privat grunnskole som landsgjennomsnittet ville dette tilskuddet vært kr. 0.-

For hver enkelt elev som går i privat grunnskole ut over de vi har i private ordninger i dag vil kommunen tape ca. 91 000 kr pr. elev. Men, dette slår som sagt inn først for budsjettåret 2021 under forutsetning av at etableringen skjer 1/8-2018.

Hvis da 40 nye elever som i dag går i kommunal grunnskole i Verdal velger å begynne på Helgådal Montessori vil kommunen «tape» i overkant av 3,6 millioner kroner i statlig rammetilskudd. Hvis det starter 20 nye elever i privatskole taper kommunen 1,8 millioner pr. år.  Dette bare som eksempel. Til gjengjeld kan det hende at Vuku oppvekstsenter kan drives med færre klasser hvis det startes en friskole i Volden. Skolestruktursaken anslo at en klasse i snitt koster ca. 1,5 mill av driftsbudsjettet, inkludert alle kostnader.

Samlet vurdering:

Som det framgår av det overstående vil det kunne være positive og negative konsekvenser som følger med en privatskoleetablering i Verdal. I forhold til det pedagogiske vil det prinsipielt sett ikke være sterke argumenter hverken for eller mot en slik etablering. En Montessoriskole vil representere et supplement til den offentlige skolen, men innenfor rammene av den offentlige skole skal alle elever gis en opplæring tilpasset sine evner, forutsetninger og interesser.

I forhold til økonomi vil en privatskoleetablering kunne representere framtidige inntektstap som beskrevet ovenfor, og det vil kunne utfordre elevgrunnlaget som skal bidra til at Vuku opprettholdes som en fulldelt barneskole. Men, en privatskoleetablering i Helgådal vil kunne bidra til å redusere skoleveien for de elevene som potensielt vil ha lengst total skolevei i framtiden. Det siste velger rådmannen å vektlegge i innstillingen.
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.08.2017 15:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS