Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 18.01.2017 - PS 02/17 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - vurdering og prioritering av innkomne søknader

Saksbehandler: Lars Einar Karlsen

Arkivref : 2014/8638 - /243 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 18.01.2017 2/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
I forbindelse med utlyste tilskuddsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet prioriterer Verdal kommune søknadene i følgende rekkefølge:

 1. Søknad nr. 7498 fra Innherred samkommune: «Samordning av fritids- og ferietiltak: Inkludering og deltagelse i meningsfylt fritid og ferie for barn og unge fra levekårsutsatte familier».
 2. Søknad nr. 7741 fra Frivillig Verdal: «Sommerarbeid for ungdom».
 3. Søknadene nr 7832, 8060 og 7823 fra Frivillig Verdal.
 4. Søknad nr. 7905 fra Verdal kommune: «Sommerskole».
 5. Søknad nr 8291 fra Kvernmo Motor as. «Kom på banene – fartsfylt skole og fritid».
 6. Søknad nr 8117 «Ungdommens hus».
 7. Søknad nr. 8270 fra Verdal Røde kors: «Røde Kors aktiviteter».
 8. Søknadsnummer 7841 og 8129 er fra Frivillig Verdal.
 9. Søknadsnummer 8110 og 7819 er også fra Frivillig Verdal.
 10. Søknad nr 8230 fra Verdal orienteringsklubb til tiltaket «Råtass og Råtass ekspert»..   

Vedlegg:
De 14 innkomne søknadene
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen 

Saksopplysninger:
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – søknad om støtte for 2017, ble utlyst i rundskriv 01.2017 fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Rundskrivet er adressert kommuner, frivillige organisasjoner og andre. Søknadsfristen var i år satt til 02.12.16. Verdal kommune mottok e-post om ordningen den 25.10.16.

Tilskuddet ble gjort kjent via e-post til Frivillig Verdal, Verdal idrettsråd, Folkehelsekoordinator, Nav, Ungdomskontakt, Virksomhetsledere Skole og Barnehage og kommunalsjefer den 26.10.16. Samme dag ble ordningen også gjort kjent gjennom Verdal kommunes hjemmeside. Ordningen har også vært lyst ut på Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet hjemmeside.

Formålet med denne statlige tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekter og sosial situasjon. Tilbudene som får støtte fra denne ordningen skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som:

 • Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur og fritidsaktiviteter.
 • Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferie aktiviteter.
 • Bidrar til deltagelse av barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer.

Det er et krav om at kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen skal sørge for at de har en knutepunktfunksjon. Denne funksjonen skal prioritere oppsøkende arbeid mot familier som ellers er vanskelige å nå, og funksjonen skal videre sørge for at kommunen har god oversikt over alle relevante tiltak både i kommunal og frivillig regi. Denne funksjonen ivaretas i Verdal kommune av Lars Einar Karlsen – virksomhetsleder Ros.

I juni 2016 signerte representanter for kommunene, frivilligheten og staten en fritidserklæring, der partene forpliktet seg til å jobbe for at alle barn skal få muligheter til å delta jevnlig i en fritidsaktivitet. Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom har siden den ble opprettet bidratt til dette, men i tråd med fritidserklæringen er det gjort noen endringer for ytterligere å bidra til å nå målet. Tiltak som «primært har deltagelse i ordinær idrettsaktiviteter som målsetting» er ikke lenger utelukket fra tilskuddsordningen. Tiltak som skal dekke medlemsavgifter prioriteres fremdeles ikke i ordningen, men det er åpnet for å støttetiltak som skal inkludere barn og unge i fattige familier i idrett. Både inkluderende aktiviteter som bidrar til rekrutering av målgruppen, og samarbeidprosjekter for å redusere utgifter til reiser og utstyr i klubber og lag, kan motta støtte.

Videre er det innført et nytt krav i ordningen, og det er kravet om at tilskuddsmottaker skal bidra med egenfinansiering. Offentlige instanser og private aktører må forplikte seg til å bidra med 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering, og for frivillige organisasjoner er det et krav om at tilskuddsmottaker bidrar med 5 % i egenfinansiering.

I år er det kommet inn 14 søknader, det er 5 flere enn i 2015.

Søknads-
nummer
hos Bufdir
SøkerMålgruppe /
Alder
TiltakEgenandel
7832 Frivillig Verdal 13 - 19 år Sommertur 2017  0
7841 Frivillig Verdal 13 - 19 år Vintertur 2017  0
7905 Verdal kommune 6 - 12 år "Sommerskole"  0
7498 Verdal kommune 0 - 25 år Samordnet fritids
og ferietiltak
 0
8270 Verdal Røde Kors 6 - 12 år Røde Kors
aktiviteter
 0
8291 Kvernmo
Motor SA
13 - 19 år Verdal motorsenter -
" Kom på banen -
fartsfylt skole og fritid"
 0
8060 Frivillig Verdal 6 - 12 år Sommerglede for barn   0
8110 Frivillig Verdal 6 - 12 år Høstglede for barn   0
8117 Verdal kommune 13 - 19 år Ungdommens hus  0
8129 Frivillig Verdal 6 - 12 år Vinterglede  0
7741 Frivillig Verdal 13 - 25 år Sommerarbeid for ungdom    0
7819 Frivillig Verdal 13 - 19 år Åre Downhill 2017   0
7823 Frivillig Verdal 13 - 19 år Riding i Jorm 2017   0
8230 Verdal
Orienteringsklubb
6 - 12 år Råtass og Råtass ekspert  2000

En kort beskrivelse av søknadene følger:

 • Søknad 7832 er søknad fra Frivillig Verdal om Sommertur 2017 – Rypetoppen Adventurepark. Målgruppa for turen er ungdom i alderen 13 – 19 år, og turen er et tilbud som omfatter 10 ungdommer. Frivillig Verdal vurderer at søknaden omfattes tiltak under punkt a.
 • Søknad 7841 er en søknad fra Frivillig Verdal om Vintertur for Ungdom 2017. Målgruppa er 40 ungdommer som vil få tilbud om gratis busstur til Åre, der ungdommene kan velge om de ønsker en gratis dag i slalåmbakken eller i opplevelsesbad. Frivillig Verdal vurdere at søknaden omfattes av tiltak under pkt a.
 • Søknad 7905 er en søknad om en uke med «Sommerskole» fra Verdal kommune. Målgruppen er å gi 30 barn i 5. – 7. klasser et gratis tilbud i sommerferien som vil bidra til læring av ulike ferdigheter, mestring og utvikling av sosiale nettverk. Minst 50 % av gruppen skal være barn med innvandrerbakgrunn og barn som er berørt av fattigdoms-problemer. Verdal kommune vurdere søknaden til å omfatte tiltak under pkt c.
 • Søknad 7498 er en søknad fra Innherred samkommune v/folkehelsekoordinator om tilskudd til samordning av fritids- og ferietiltak – inkludering og deltagelse i meningsfylt fritid for barn og unge fra levekårsutsatte familier. Målgruppen er alle barn og unge i kommunen og søkeren vurderer søknaden til å omfatte tiltak under a), b) og c )
 • Søknad 8270 er fra Verdal Røde kors om støtte til «Røde kors aktiviteter». Søknaden omfatter aktiviteter annen hver onsdag for barn, trivselstur i påskeferien, aktiviteter i forbindelse med jul og familieaktiviteter en torsdag i måneden. Søknaden omfatter 100 stykker i målgruppen. Verdal Røde kors vurderer at søknaden omfatter tiltak under pkt a)
 • Søknad 8291 er fra Kvernmo motor SA om tiltaket «Kom på banen – fartsfylt skole og fritid». Søknaden omfatter tiltak med målsetting om å rekruttere ungdom (13 – 19 år) som har falt utenfor andre fritidsaktiviteter inn i motor/bil miljøet. Dette er aktiviteter som krever tilrettelegging og oppfølging av voksne i en innarbeidingsfase for å ivareta sikkerhet og innarbeide gode holdninger, og det er behov for å etablere en bringe-/ hentetjeneste for disse ungdommene. Målgruppen er 30 ungdommer. Kvernmo motor SA vurderer at søknaden omfatter tiltak under a og c.
 • Søknad 8060 er fra Frivillig Verdal og gjelder «Sommerglede for barn 6 – 12 år». Målet med tiltaket er å gi barn og unge varige og ektefølte opplevelser av å oppleve mestring, og å legge til rette for nye og utfordrende oppgaver og aktiviteter og er et tilbud om positive sommerferieaktiviteter. Målgruppen er til sammen 90 stykker og Frivillig Verdal vurdere søknaden sin til å omfatte tiltak under pkt a)
 • Søknad 8110 er fra Frivillig Verdal og gjelder «Høstglede for barn 6 – 12 år». Målet med tiltaket er å gi barn og unge varige og ektefølte opplevelser og å oppleve mestring, og å legge til rette for nye og utfordrende oppgaver og aktiviteter og er et tilbud om positive høstferieaktiviteter. Målgruppa er 80 stykker og Frivillig Verdal vurdere at søknaden omfatter tiltak under pkt a)
 • Søknad 8117 er fra Verdal kommune og gjelder Ungdommens hus med følgende aktiviteter: Produksjon i lydstudio, Forming og farge, Apputvikling og Gaming, Management Team, Dans og bevegelse og International mat og hygiene. Målgruppen for søknaden omfatter tiltak som er ment rettet inn for å fremme integrering og da spesielt av jenter. Aldersgruppen er 13 – 19 år og antall ungdommer er anslått til 180 stykker. Søkeren vurdere at tiltaket omfatter tiltak under pkt a).
 • Søknad 7741 er fra Frivillig Verdal og gjelder «Sommerarbeid for ungdom». Målsettingen ar at ungdom i målgruppen skal få mulighet til å skaffe seg erfaring fra arbeidslivet og oppleve at de blir en del av et fellesskap på en arbeidsplass. Dette er også et tiltak som er en arena for integrering. Tiltaket omfatter ungdom i alderen 15 – 20 år og totalt 150 stykker antydes i målgruppen. Frivillig Verdal vurderer at tiltaket omfatter tiltak under pkt c.
 • Søknad 7819 er fra Frivillig Verdal og gjelder tiltaket «Åre Downhill 2017» og gjelder en høstferieaktivitet for ungdom i ungdomsskolealder. Ungdommene får tilbud om å bli med på tur til Åre for å sykle Downhill. Målgruppa for tiltaket er 16 ungdommer og Frivillig Verdal vurderer at tiltaket omfatter tiltak under pkt a).
 • Søknad 7823 er fra Frivillig Verdal og gjelder tiltaket «Riding i Jorm 2017» og gjelder en sommerferieaktivitet for ungdom i alderen 13 – 19 år. Tilbudet er en rideleir i Jorm i Sverige, med 8 timers ridetur i fjellet, overnatting og ansvar for dyrene med mer. Målgruppa for tiltaket er 10 ungdommer og tiltaket vurderes av Frivillig Verdal til å omfatte tiltak under pkt a)
 • Søknad 8230 fra Verdal Orienteringsklubb og gjelder tiltaket «Råtass og råtass ekspert» og omfatter et kurs, hver mandag fra påske til midten av september med pause fra 01.07.17 – 10.08.17, i bruk av kart og kompass samt å få deltagerne interessert i orienteringssporten. Tiltaket er rettet inn mot aldersgruppen fra 8 år og oppover og omfatter totalt 30 stykker i målgruppen. Tiltaket vurderes av Verdal orienteringsklubb til å omfatte tiltak under pkt a). Dette er den eneste søknaden der det blir krevd egenandel av deltagerne.

Vurdering:
I vurderingene av søknadene må Verdal kommune legge til grunn hva som er målgruppa for tilskuddsordningen og hva som er formålet med ordningen. Kommunen må også legge til grunn det som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel og i de ulike kommunedelplanene.

I planverkene er det definert at tjenestene skal ha et tydelig familiefokus. Videre påpekes det at det er behov for å skape alternative mestringsarenaer slik at flere kan inkluderes, og at tjenestene skal bidra med veiledning til foreldre. Dette er også viktige elementer i folkehelsestrategien i kommunen, med tanke på fysisk og psykisk helse. Ferieaktiviteter er i liten grad prioritert i kommunens plandokumenter, selv om kommunen tidligere har bidratt til tiltak som «sommergleder».

I følge rundskriv 01/2017 fra Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet er målgruppa definert til å være barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppa når tiltakene retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter. Formålet med ordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvenser av fattigdom blant barn og unge. Tilbudene skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. Det er også et mål at tiltakene i tillegg til å oppfylle formålet også bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Bufdir kan også i saksbehandlingen vektlegge følgende for 2017:

 • Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer.
 • Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester.
 • Tiltak som fremmer integrering av barn og unge med innvandrerbakgrunn.
 • Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker.

Ved tildeling av midler for 2015 la Bufdir disse kriteriene til grunn og i tillegg skrev de følgende i vedtaket sitt: «I prioriteringen av søknadene har Bufdir vurdert hvilke tiltak som best bidrar til deltagelse og mestring for målgruppa i kultur- og fritidsaktiviteter og deltagelse på alternative mestringsarenaer, og tiltak som bidrar til at barn og ungdom og deres familier kan delta i ferieaktiviteter».

Ved tildeling av midler for 2016 la Bufdir de samme kriteriene til grunn og de skrev følgende om hva de la til grunn i sin prioritering: « I prioriteringen av søknadene har Bufdir vurdert hvilke tiltak som best bidrar til deltagelse og medvirkning for målgruppen i ferie- kultur- og fritidsaktiviteter og deltagelse på alternative mestringsarenaer. Søknadene er vurdert som gode når de har en konkret beskrivelse av hvordan de vil bidra til å oppnå formålet med tilskuddsordningen, konkret beskrivelse av aktiviteten og hvilket omfang tilbudet skal ha, og en god plan for å nå tilskuddsordningens målgruppe (rekruttering). Bufdir har videre lagt vekt på kommunenes prioritering og vurdering av tiltak, spesielt der vurderingen vi har mottatt fra kommunen er godt begrunnet.»

Av Bufdir sin begrunnelse i 2016 framgår det med andre ord at kommunens vurdering og begrunnelse er viktig for de vurderinger som Bufdir gjennomfører.

Alle årets 14 søknader vurderes å komme innenfor det regelverket og de kriteriene som Bufdir legger til grunn for sin saksbehandling. De bidrar til deltagelse og mestring på ulike områder (pkt a) og på alternative mestringsarenaer (pkt c), og det er også tiltak som bidrar til at barn og ungdom og deres familier kan delt i ferieaktiviteter (pkt b).

Målgruppen for tiltaket, planene for rekrutering, planen for å nå ut til målgruppene, årstid for gjennomføring av tiltak og kostnadene knyttet til gjennomføringen av tiltakene har vært elementer i vurderingen/prioriteringen av de ulike søknadene.

I vurderingen av søknadene er det viktig å prioritere tiltak som er innenfor alle de tre områdene som ordningen skal omfatter a), b) og c).

Det er også viktig at tiltakene omfatter alle gruppene som tilskuddet er ment å treffe. Det betyr også at kriterier for målgruppen for tiltaket som alder, kjønn, innvandrerbakgrunn og barn og unge med foreldre med rusproblem/psykiske vansker må bli tatt hensyn til under vurderingen av søknadene.

I prioriteringen av de enkelte søknadene vil også behovet for å videreføre og videreutvikle enkelte tiltak stå sentralt, samtidig som nye tiltak – nye satsninger må vurderes opp mot de kriteriene som Bufdir legger til grunn. Det betyr at vi må ta hensyn til de endringene som kommer som et resultat av Fritidserklæringen, noe som medfører at søknader fra idrettslag også skal vurderes i år. Vi må samtidig ta hensyn til kravet om at tilbudene som gis så langt det er mulig skal ha lave eller ingen kostnader for deltagerne.

Av alle søknadene om midler til tiltak i ulike skoleferier er det etter kommunens vurdering viktigst å legge til rette for gode og varierte opplevelser i sommerferien, som er den lengste ferien og der sosial ulikhet kan oppleves som størst for barn-, unge og familier i målgruppa for denne tilskuddsordningen.

Et moment som også har betydning i vurderingen av årets søknader er at noen tiltak ble tildelt midler i 2016 og andre søknader ble ikke innvilget midler av Bufdir i 2016 - det betyr at en gjennomgang av Bufdir sin begrunnelse for innvilgelse / avslag i 2016 vil få betydning også for vurderingen av årets søknader.

Det er et krav om at kommunen skal prioritere alle de innkomne søknadene. En forutsetning for å motta tilskudd fra Bufdir er også at kravet om egenfinansiering er oppfylt og at tilfredsstillende rapport og revisorgodkjent regnskaper sendt inn for tidligere tildelte midler.

Ut fra de momentene som er nevnt over prioriteres søknadene slik for 2017:

 1. Søknad nr. 7498 fra Innherred samkommune: «Samordning av fritids- og ferietiltak: Inkludering og deltagelse i meningsfylt fritid og ferie for barn og unge fra levekårsutsatte familier».
  Søknaden omfatter tiltak på alle tre områdene a, b og c. Søknaden er godt gjennomarbeidet og den omfatter alle målgruppene for ordningen (alder, kjønn, innvandrere og barn/unge av foreldre med rus/psykiske utfordringer) og er videreføring av et tilbud om når godt ut til alle barn, unge og deres familier i kommunen. Søknaden treffer alle i målgruppa bl.a. gjennom støtten til drift av «Utstyrs bua», samtidig som noe av midlene blir målrettet brukt av Barneverntjenesten og Nav inn imot familier som ellers er vanskelige å nå.
 2. Søknad nr. 7741 fra Frivillig Verdal: «Sommerarbeid for ungdom».
  Søknaden omfatter pkt 3 i kriteriene, den gjelder ungdom i alderen 15 – 20 år og er en videreføring av et tiltak som har blitt gjennomført gjennom flere år. Søknaden omfatter et samarbeid mellom frivilligheten, næringslivet og Verdal kommune og den bygger opp under arbeidslinja, dvs viktigheten av å skaffe seg erfaringer fra arbeidslivet (bl.a erfaringer å ha på en CV) og den sosiale inkluderingen som skjer gjennom deltagelse i et arbeidsfellesskap. Det er laget en god plan for å kunne rekruttere ungdom fra målgruppa inn i tiltaket.
 3. Søknadene nr 7832, 8060 og 7823 fra Frivillig Verdal.
  Disse 3 søknadene omfatter alle ulike tiltak rettet inn mot ferie- og mestringsaktiviteter for barn og ungdom i sommerferien. Søknadene retter seg samlet sett inn mot aldersgruppene fra 6 – 19 år, de retter seg inn mot de gruppene som tilskuddsordningen er ment å treffe og søknadene kommer fra samme søker. Det er derfor naturlig å behandle dem samlet. Det er lagt opp til et godt samarbeid mellom ulike parter for å rekruttere barn og unge inn i disse tiltakene. Både rekruteringen og gjennomføringen av tiltakene skjer i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og Verdal kommune.
 4. Søknad nr. 7905 fra Verdal kommune: «Sommerskole».
  Søknaden er en ny søknad og er et forsøk på å etablerer et tilbud om alternative mestringsarenaer pkt c) i sommerferien for barn i 5. – 7.klasse. Tilbudet er organisert som en uke i løpet av sommerferien, sammensatt av flere ulike tilbud som en dag på realfag og teknologisenteret, mat og svømming, fisketur og besøk på gårdsbruk osv. Tilbudet blir gjennomført i samarbeid med flere ulike aktører som frivillighet/idrettslag/kommunen og private. Planen for rekrutering av ulike deler av målgruppa ser også bra ut.
 5. Søknad nr 8291 fra Kvernmo Motor as. «Kom på banene – fartsfylt skole og fritid».
  Søknaden er ny og går ut på å etablere et tilbud om deltagelse i en kontinuerlig fritidsaktivitet for bil- og motorinteresserte ungdommer. Søknaden omfatter et tilbud til 30 ungdommer (13 – 19 år) i målgruppa. Pga av store kostnader knyttet til denne aktiviteten er det et hinder for ungdommer og unge familier i målgruppa for tilskuddsordningen å delta. Søkeren har laget en god plan for rekrutering gjennom et samarbeid med en rekke kommunale instanser. Og det er tenkt på og laget en plan for en hente- og bringetjeneste som skal frakte ungdommene til motoranlegget som ligger utenfor «sentrale strøk». Søkeren mener at tiltaket kommer inn under ordningens pkt a) og c).
 6. Søknad nr 8117 «Ungdommens hus».
  Dette er en ny og mer konkret søknad enn søknaden for 2016. Søknaden er delt inn i 6 ulike aktiviteter/innholdselementer og av søknaden framgår det at det tilbudet det søkes om er spesielt rettet inn mot ungdommer i aldersgruppen 13 – 19 år med minoritetsspråklige ungdommer og ungdommer som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker som hovedmålgrupper. Hensikten er å ha et fokus på rekrutering fra denne delen av målgruppen og da spesielt jentene. Hensikten er å støtte opp under integreringen og skape nye vennskap. Det er lagt opp til en rekrutteringsprosess som involverer foreldre og kommunale tjenester som jobber opp mot målgruppen. Dette er et tilbud som vil være åpent for målgruppen hele året og søkeren definerer at tiltaket er innenfor pkt a) i ordningen.
 7. Søknad nr. 8270 fra Verdal Røde kors: «Røde Kors aktiviteter».
  Dette er en søknad der Barnas Røde Kors legger opp til aktiviteter annenhver uke. Det legges opp til en rekke ulike aktiviteter og disse er i stor grad styrt av barna selv. Med andre ord legges det ifølge søknaden stor vekt på barns medvirkning. Søknaden omfatter også familiekvelder en gang pr mnd. I søknaden legges det også opp til aktiviteter for målgruppen i jule- og påskehøytiden, og dette vurderes som positivt. Målgruppa er i hovedsak definert som barn i alderen 6 – 12 år, men i forbindelse med familiekveldene legges det også opp til at det er aktiviteter rettet inn mot yngre barn. Det er planlagt et godt rekrutteringsarbeid som også er rettet inn mot den skolen med mest minoritetsspråklige barn i målgruppen. Søkeren definerer at søknaden kommer inn under pkt a) i ordningen.
 8. Søknadsnummer 7841 og 8129 er fra Frivillig Verdal.
  Søknadene er rettet inn mot aktiviteter i vinterferieuken for målgruppen. Til sammen omfatter søknaden aldersgruppene 6 – 12 og 13 – 19 år og omfatter til sammen 120 barn og unge. Søknadene har gode planer for rekrutering og samarbeid med offentlige og frivillige aktører. Søkeren definerer søknadene til å være innenfor pkt a) i ordningen.
 9. Søknadsnummer 8110 og 7819 er også fra Frivillig Verdal.
  Søknadene er rettet inn mot aktiviteter i høstferie uken. Målgruppen er også her aldersgruppene 6 – 12 år og 13 – 19 år og omfatter til sammen 96 barn og unge i målgruppen. Søkeren har gode planer for rekrutering og samarbeid med offentlige og frivillige aktører. Søkeren definer søknaden til å være innenfor pkt a) i ordningen.
 10. Søknad nr 8230 fra Verdal orienteringsklubb til tiltaket «Råtass og Råtass ekspert».
  Søknaden er rettet inn mot aldersgruppen fra 8 år og oppover og omfatter totalt 30 stykker i målgruppen. Tilbudet omfatter en periode av året som er fra etter påske og fram til midt i september og foregår en gang pr uke, noe som vurderes som positivt. Men søkeren har ingen god plan for rekruttering av deltagere og er den eneste søknaden som har lagt inn egenbetaling fra deltagerne i budsjettet sitt. Søkeren definerer at søknaden kommer inn under pkt a) i ordningen.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.01.2017 14:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS