Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 18.10.2017 - PS 41/17 Høring om endringer i barnehageloven

Saksbehandler : Frode Kvittem

Arkivref : 2017/6964 -/

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite mennesker og livskvalitet 18.10.2017 41/17
Formannskapet    

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune stiller seg positiv til alle de tre endringsforslagene i lov om barnehager, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning, men da under forutsetning av at krav om bemanningsnorm og pedagognorm fullfinansieres for kommunene.

Vedlegg:
Høringsnotat 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Kunnskapsdepartementet sendte 22.06.2017 ut et forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning på høring.

Forslag omhandler tre områder:

 1. Minimumsnorm for grunnbemanning
 2. Skjerpet norm for pedagogisk bemanning
 3. Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO
   

Høringsfrist er 13.10.2017, og det er derfor oversendt en forhåndsuttalelse basert på dette saksframlegget.

I høringsnotatet er det utfyllende informasjon om hva endringsforslagene innebærer, og her kommer et lite utdrag fra de tre områdene som forslaget omhandler:

 1. Minimumsnorm for grunnbemanning
  Departementet foreslår at det lovfestes et minimumskrav til grunnbemanning (en bemanningsnorm) i barnehageloven som innebærer at det minimum skal være en (1) ansatt per tre barn under tre år og en (1) ansatt per seks barn over tre år. Dette forslaget representerer en oppfølging av NOU: 2012:1 Til barnas beste.
   
  Departementet foreslår at barna skal regnes som over tre år fra august det året de fyller tre år.
   
  Barnehager er i dag et tilbud som tilnærmet alle barnefamilier benytter seg av, og for å ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring er det behov for et tilstrekkelig antall voksne i barnehagen. Status per dato i norske barnehager er at antall barn per ansatt varierer mye mellom barnehagene.
   
 2. Skjerpet norm for pedagogisk bemanning
  Departementet foreslår å skjerpe kravet til pedagogisk bemanning (en skjerpet pedagognorm) i forskrift om pedagogisk bemanning.
   
  Forslaget innebærer at det stilles krav om at barnehagene har en pedagogisk bemanning som tilsvarer en pedagogisk leder per syv barn under tre år og en pedagogisk leder per 14 barn over 3 år.
  I tillegget inneholder forslaget en mulighet om videreføring av dagens adgang til å søke om midlertidig dispensasjon for normen for pedagogisk bemanning.
   
  Dette forslaget erstatter dagens bestemmelse:
  «Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder.»
   
  Statistikk fra 2016 viser at om lag 40 prosent av de som jobber i barnehage hadde pedagogisk utdanning og at 20 prosent var barne- og ungdomsarbeidere. Det betyr at mye av arbeidet i barnehagen blir utført av ansatte uten pedagogisk utdanning.
   
  I budsjettforliket for statsbudsjettet for 2017 ble det bevilget 172,2 mill. kroner til flere barnehagelærere. I Meld. St. 21 (2016-2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen varslet regjeringen at den i løpet av 2017 vil sende på høring forslag om skjerpet pedagognorm opp til det Stortinget har bevilget midler til. Forslaget om et skjerpet krav til pedagogisk bemanning er også en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak om å redegjøre for regjeringens arbeid med en barnehagelærernorm, jf. Innst. 344 L (2015-2016) og Innst. 47 S (2015-2016).
   
 3. Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO
  Departementet foreslår at det lovfestes en plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide ved barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.
   
  Plikten skal være gjensidig og reguleres derfor i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven. Formålet med samarbeidet skal være å bidra til at barna får en trygg og god overgang fra barnehage til skole og SFO.
  Departementet foreslår at skoleeier skal samordne samarbeidet og utarbeide en plan for barnas overgang.
   
  Bakgrunnen for dette forslaget er at en gjennomgang av dagens regelverk og praksis viser at barnehagen og skolen ikke godt nok sikrer barn en trygg og god overgang. En lovfesting av en gjensidig plikt for barnehage- og skoleeiere til å samarbeide om barnas overgang, vil bidra til at alle barn får en trygg og god overgang, uavhengig av hvilken barnehage barnet har gått i og hvilken skole barnet skal begynne på. Innføringen av en slik plikt vil sikre at både private og offentlige barnehage- og skoleeiere tilrettelegger for en trygg og god overgang.
   

Vurdering:

 1. Minimumsnorm for grunnbemanning
   
  Verdal kommune støtter forslaget om minimumsnorm for grunnbemanning.
   
  Nåværende status for bemanning for kommunale barnehager i Verdal er en (1) ansatt per 3,4 barn under tre år og en (1) ansatt per 6,2 barn over tre år.
  KOSTRA-tall fra 2016 viser at netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i Verdal er lavere enn forøvrig i fylket, Kostragruppe 8 og landet uten Oslo. Samtidig har vi en høyere dekningsgrad av andel barn med barnehageplass, og en høyere andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år. Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag er vesentlig høyere enn forøvrig i fylket, Kostragruppe 8 og landet uten Oslo. Dette medfører at det per dato er utfordrende å innfri den kvalitet som statlige og kommunale føringer tilsier. Den foreslåtte bemanningsnormen vil sikre bedre strukturelle rammebetingelser, og vil gi enda bedre muligheter for å utvikle det som viser seg å ha størst betydning for kvalitet i barnehagen ifølge Stortingsmelding 21: De voksen relasjon til barna og samspillet barna imellom.
   
 2. Skjerpet norm for pedagogisk bemanning
   
  Verdal kommune stiller seg positiv til forslaget om skjerpet norm for pedagogisk bemanning.
   
  Også i Verdal er status at det er færre pedagoger i barnehagene enn fagarbeidere og assistenter. Tall fra Basil meldt inn 15.12.2016 viser en variasjon i andelen pedagogiske ledere fra 25% til 41,7% i barnehagene i Verdal. En økt pedagogandel vil derfor representere et godt bidrag for å kunne heve kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i barnehagene.
   
 3. Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO
   
  Verdal kommune stiller seg positiv til forslaget om plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.
   
  Det er allerede utarbeid en god del rutiner for å sikre en god overgang mellom barnehage og skole i Verdal. På tross av det er det sikkert rom for å bli enda bedre i denne overgangen. Forslaget som foreligger har som formålet at samarbeidet skal være med å gi barna en trygg og god overgang fra barnehage til skole og SFO. En trygg og god overgang handler blant annet om at barn og foreldre opplever overgangen som forutsigbar og vet hva de kan forvente ved skolestart. For å oppnå dette bør det tilrettelegges for en god dialog mellom foreldre og barnehage, skole og SFO.
  Dette er logikker som Verdal kommune allerede prøver å innfri, og med den tydeliggjorte plikten til samarbeid kan forhåpentligvis kvaliteten i overgangen bli enda bedre.
   

Samlet sett stiller Verdal kommune seg positiv til alle de tre endringsforslagene i lov om barnehager, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning, men da under forutsetning av at krav om bemanningsnorm og pedagognorm fullfinansieres for kommunene.
 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.10.2017 13:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS