Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 18.10.2017 - PS 42/17 Nytt helsebygg

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2017/1129 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite mennesker og livskvalitet 18.10.2017 42/17
Formannskapet    

 

Rådmannens innstilling:
Formannskapet i Verdal tar rådmannens redegjørelse for hva programmeringsprosessen inneholder av aktiviteter til orientering.
 
Vedlegg:

 1. Framdriftsplan
 2. Prosesskisse
   

Saksopplysninger:
Disse prosessene pågår i arbeidet med programmering av nytt helsebygg:

 1. Forskningssøknad:
  11.oktober 2017 sendes det forskningssøknad knyttet til søknad om forprosjektmidler i HELSEVEL programmet i Norges forskningsråd med fokus på dementes orientering i bygg. Dette er kvalifiseringsmidler som skal benyttes til å søke om forskningsmidler til et hovedprosjekt. Prosjektet forventes å bidra til at erfaringer skal kunne omsettes både i lokale prosjekter og i større strategiske samarbeid og gi en merverdi både knyttet til beboers livskvalitet og kommunenes ressursbruk. Vi forventer at hovedprosjektet vil gi kunnskap om design av omsorgsfasiliteter som vil gi beboerne høyere livskvalitet og samtidig bedre kanalisere arbeidsbelastningen for ansatte.
   
 2. Brukermedvirkning:
  Det legges opp til brukermedvirkning på flere nivå.
   
  a) Innspill fra brukere av velferdstilbud i omsorgstjenesten i dag, hva er deres erfaringer?
   
  b) Lokalbefolkningen som vil bli kommende berørte; målgruppen er i utgangspunktet alle innbyggere (naboer, barnebarn, barn, venner av pasienter, øvrige brukere av helsebygget). Det er gjennomført orientering i kommunestyret 25.09.17 og temakveld 26.09.17. Det legges opp til temamøte 24.10.17 HUNT data v/professor Steinar Krogstad og 05.12.17 Helsebygg Sintef/NTNU v/Karin Høyland. Temamøtene tapes og legges ut på kommunens hjemmeside slik at den blir tilgjengeliggjort for alle som er interessert.
   
  c) Kommende primærbrukere det vil si innbyggere i alderen 65 – 85 år. Prosjektleder Siri Bakken vil gjennomføre semistrukturerte intervju med innbyggere på ulike steder i kommunen i løpet av oktober/november d.å.
   
  d) Prosjektbrukergruppe for funksjonsprogrammering er igangsatt, og vil foregå fram til midten av desember.
   
 3. Stedsanalyse.
   
  a) Bynivå: byrom, funksjoner, mennesker – hvordan utvikle prosjektet til å bidra godt inn i Verdal lokalsamfunn?
   
  b) Tomt: Eksisterende bebyggelse, topografi, omkringliggende bebyggelse, trafikk mv. Volumstudier starter i oktober.
   
 4. Prosessverktøy.
   
  a) Reguleringsprosess. Pål Gauteplass i Norconsult arbeider med planprogram som sendes ut på høring ultimo oktober for vedtak i slutten av januar 2018.
   
  b) Tekniske, økonomiske, lov- og vedtaksmessige og framdriftsmessige rammer følges opp fortløpende.
   
  c) Det gjennomføres møte med Husbanken 16.10.17 for å avklare helsebyggets tilskuddsrammer.
   
  d) Kunnskap om og utvikling av planlagt organisering av det nye bygget med tanke på fleksibilitet og driftseffektivitet.
   
 5. Ekskursjon.
  Det gjennomføres ekskursjon til demenslandsbyen «De Hogwayk» i Nederland 19.oktober 2017.
   

Det legges opp til jevnlige muntlige orienteringer i kommunestyremøter av prosjektleder Siri Bakken. Samspillsgruppa har møter hver 14.dag i oddetallsuker. Etablering av referansegrupper skjer i november/desember 2017.

Rådmannen vil legge fram sak for kommunestyret i januar 2018 hvor beskrivelser av hva helsebygget skal inneholde av tjenester utover 89 institusjonsplasser, 43 omsorgsboliger med heldøgns bemanning og produksjonskjøkken blir lagt fram for beslutning.

Vurdering:
Innhold og framdrift i programmeringen av det nye helsebygget i Verdal kommune er i samsvar med rådmannens bestilling til samspillsgruppa og prosjektlederne.
 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.10.2017 13:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS