Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 18.11.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 18.11.2015
Tid           : 09:00 - 11:40
Til stede  : 9 representanter

   
 
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 55/15 Godkjenning av møteprotokoll 26.10.2015 Protokoll
PS 56/15 Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 57/15 Høringsuttalelse fra Verdal kommune "Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister" Saksframlegg Protokoll
PS 58/15 Valg av kommunale representanter (eier-representanter) i samarbeidsutvalgene ved kommunale barnehager for perioden 2015-2019  Saksframlegg Protokoll
PS 59/15 Valg av nye representanter til skolenes samarbeidsutvalg og skole-miljøutvalg (SU og SMU) for perioden 2015-2019  Saksframlegg Protokoll
PS 60/15 Styringsgruppe for sentralidrettsanlegget  Saksframlegg Protokoll
 PS 61/15 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 18.11.2015
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan DNA Leder Ja  
Vigdis Haldorsen SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen DNA Medlem Ja  
Bjørn Holmli DNA Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei Lotte Holthe Kjesbu møtte som vara 
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Marit Anna Morken SP Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Bård Storhaug  FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Anne Kari Haugdal Kommunalsjef velferd  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

 

PS 055/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.11.2015

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 26. oktober 2015 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 26. oktober 2015 godkjennes.
   
    
 

PS 056/15 Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.11.2015

BEHANDLING: 
Ap v/Trine Reitan fremmet følgende forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Verdal kommune tas til orientering.

Ved votering ble AP v/Trine Reitan sitt forslag enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Rådmannens forslag til Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Verdal kommune tas til orientering.
 
   
      
   

PS 057/15 Høringsuttalelse fra Verdal kommune "Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister"
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.11.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:   
Komité mennesker og livskvalitet i Verdal kommune avgir høringsuttalelse slik den framkommer i saksutredningen.
 

  

PS 058/15 Valg av kommunale representanter (eier-representanter) i samarbeidsutvalgene ved kommunale barnehager for perioden 2015-2019
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.11.2015

BEHANDLING: 
AP/H/Krf v/Trine Reitan og SP/SV/V/Frp/MDG/Uavh.repr. v/Vigdis Haldorsen fremmet følgende felles forslag:

Som kommunale representanter (eier-representanter) i samarbeidsutvalgene ved kommunale barnehager for perioden 2015-2019 velges:

 • Forbregd-Lein barnehage, Andev. 1. Pål Sverre Fikse, SP
 • Reinsholm barnehage, Reinsholm. Marit Anna Morken, SP
 • Vinne barnehage, Åkerv. 1. Anne Segtnan; SP
 • Ørmelen barnehage, Feldmakerv. 16. Lotte Holte Kjesbu, H
 • Kanutten barnehage, Flåttaenget 38. Kristoffer Nicolaysen, AP
 • Leksdal barnehage, Sendesv. 151. Anne Gudrun K Lyngsmo, AP
   

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:   
Som kommunale representanter (eier-representanter) i samarbeidsutvalgene ved kommunale barnehager for perioden 2015-2019 velges:

 • Forbregd-Lein barnehage, Andev. 1. Pål Sverre Fikse, SP
 • Reinsholm barnehage, Reinsholm. Marit Anna Morken, SP
 • Vinne barnehage, Åkerv. 1. Anne Segtnan; SP
 • Ørmelen barnehage, Feldmakerv. 16. Lotte Holte Kjesbu, H
 • Kanutten barnehage, Flåttaenget 38. Kristoffer Nicolaysen, AP
 • Leksdal barnehage, Sendesv. 151. Anne Gudrun K Lyngsmo, AP
   

  

PS 059/15 Valg av nye representanter til skolenes samarbeidsutvalg og skole-miljøutvalg (SU og SMU) for perioden 2015-2019
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.11.2015

BEHANDLING: 
AP/H/Krf v/Trine Reitan og SP/SV/V/Frp/MDG/Uavh.repr. v/Vigdis Haldorsen fremmet følgende felles forslag:

Som kommunale representanter til skolenes samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg (SU og SMU) for perioden 2015-2019 velges:

 1. Garnes oppvekstsenter (skole og barnehage) Birgitte S. Dillan, SP
 2. Leksdal skole Siri-Gunn Vinne, SP
 3. Ness oppvekstsenter (skole og barnehage) Bjørn Hojem, V
 4. Stiklestad skole Kim Tommy Nessemo, SP
 5. Verdalsøra barneskole Marit Voll, SP
 6. Verdalsøra ungdomsskole Dagny Okkenhaug, Krf
 7. Vinne skole Berit Nessø, Ap
 8. Volden skole Terje Rennemo, Ap
 9. Vuku oppvekstsenter (skole og barnehage) Inger Åse Evenmo, Ap
 10. Ørmelen skole Tor Ove Nesset, H
   

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Som kommunale representanter til skolenes samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg (SU og SMU) for perioden 2015-2019 velges:

 1. Garnes oppvekstsenter (skole og barnehage) Birgitte S. Dillan, SP
 2. Leksdal skole Siri-Gunn Vinne, SP
 3. Ness oppvekstsenter (skole og barnehage) Bjørn Hojem, V
 4. Stiklestad skole Kim Tommy Nessemo, SP
 5. Verdalsøra barneskole Marit Voll, SP
 6. Verdalsøra ungdomsskole Dagny Okkenhaug, Krf
 7. Vinne skole Berit Nessø, Ap
 8. Volden skole Terje Rennemo, Ap
 9. Vuku oppvekstsenter (skole og barnehage) Inger Åse Evenmo, Ap
 10. Ørmelen skole Tor Ove Nesset, H
   

 

PS 060/15 Styringsgruppe for sentralidrettsanlegget   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.11.2015

BEHANDLING: 
Utdelt i møtet:

 • E-post datert 17.11.15 fra Pål Sverre Fikse til komitéleder Trine Reitan, ordfører Bjørn Iversen, komitémedlem Vigdis Haldorsen og virksomhetsleder kultur, Ingvild Aasen.
   

SP v/Vigdis Haldorsen fremmet følgende utsettelsesforslag:
Ber om at sak 60/15 utsettes med begrunnelse i framlagt e-post fra Pål Sverre Fikse til bl.a. komitéleder og saksbehandler.
Ved votering falt utsettelsesforslaget med 4 mot 5 stemmer.

Sp v/Vigdis Haldorsen fremmet følgende alternative forslag til første kulepunkt:

 • 1 representant fra Komité mennesker og livskvalitet
 • 1 representant fra Verdal kommune
   

Votering:
Det ble først votert alternativt mellom SP v/Vigdis Haldorsen sitt forslag til første kulepunkt og rådmannens forslag. Rådmannens forslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

Det ble så votert over rådmannens forslag til andre kulepunkt. Enstemmig vedtatt.

Til slutt ble det votert over rådmannens forslag til siste kulepunkt og de to siste avsnittene. Enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget skal ha følgende sammensetning:

 • 2 representanter fra Verdal kommune (hvor en defineres som leder og den andre som sekretær)
 • 2 representanter fra den som drifter anlegget
 • 1 representant fra Verdal idrettsråd
   

Rådmannen delegeres ansvar for å oppnevne to representanter fra kommunen til styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget.

Driftsavtalen justeres i henhold til dette når ny avtale inngås

  

  

PS 061/15 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.11.2015

BEHANDLING: 
Rådmannen v/kommunalsjef helse:
Orienterte om status for mottak og bosetting av flyktninger i Verdal kommune (vil bli fast orientering i komitéen framover).

Repr. Bjørn S. Hojem:
Status for innføring av nytt system for trygghetsalarmene?
Rådmannen v/kommunalsjef helse svarte.

Repr. Trine Reitan:
Har administrasjonen strategi for hvordan kommunen skal få ned utgiftene til spes.ped.undervisning?
Rådmannen v/kommunalsjef helse svarte.
 
 
    Til toppen av siden

Publisert: 13.08.2015 13:51 Sist endret: 19.11.2015 08:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS