Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 18.11.15 - PS 57/15 Høringsuttalelse fra Verdal kommune "Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister"

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2015/5320 - /H00

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 18.11.2015 57/15

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Komité mennesker og livskvalitet i Verdal kommune avgir høringsuttalelse slik den framkommer i saksutredningen.
 

Vedlegg: 
Høringsnotat – forslag til lovendringer "Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister"

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Helse og omsorgsdepartementet sendte "Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister" ut på høring 7.september 2015, med høringsfrist 7.desember 2015.

Regjeringen vil skape pasientenes og brukerens helse- og omsorgstjenester. Pasientens og brukerens behov skal settes i sentrum for utvikling og endring av helse- og omsorgstjenestene. De kommunale helse- og omsorgstjenestene skal være utformet slik at de møter pasientenes og brukernes behov og ønsker, og bidrar til god helse og mestring. Dette er bakgrunnen for at regjeringen foreslår endringer i Helse og omsorgstjenesteloven.

Regjeringens samlede forslag innebærer:

 • Vesentlig styrking av rettighetene til omsorgstrengende i praksis
 • Vil forplikte kommunene sterkere enn i dag til å innfri de pliktene de har
 • Vil tydeliggjøre at alle med omsorgsbehov skal få en vurdering om rette omsorgsnivå som ikke er knyttet til kommunens kapasitet der og da
 • Vil gjennom åpenhet om både kriterier for tildeling og ventelister, legge et sterkere press på kommunene
   

I høringsnotatet er det foreslått følgende lovendringer:

 • Retten til sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorg
 • Regjeringen vil innføre nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, og forslår hjemmel for å gi slike nasjonale kriterier.
 • Inntil nasjonale kriterier er på plass foreslår Regjeringen at pasient og bruker gis rett til vedtak om vedkommende oppfyller kommunale kriterier for langtidsopphold i sykehjem
   

Retten til sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorg
Regjeringens forslag til lovendringer, drøfter ulike konsekvenser av de foreslåtte endringene, se høringsutkast. Utkast til lovtekst i pasient- og brukerrettighetsloven:
§ 2-1e Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.
Pasient eller bruker har rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendig og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
Pasient eller bruker som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, men som oppfyller kriteriene for tildeling av langtidsopphold etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2a, har rett til vedtak om dette.

Pasientrettighetsloven § 2-7 andre ledd skal lyde:
For vedtak om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6 bokstavene a til d, 3-6 og 3-8, som forventes å vare lenger enn to uker, gjelder likevel reglene i forvaltningsloven kapittel IV og V med de særlige bestemmelsene som følger av loven her. Tilsvarende gjelder for vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2a.

Utkast til lovtekst i helse- og omsorgstjenesteloven:
§ 3-2 a Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.
Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester

Kriterier og ventelister
Kommunen skal gi forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal også regulere hvordan kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som ville vært best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen etter en helhetlig vurdering finner det forsvarlig at vedkommende kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. [Kongen gir i forskrift bestemmelser om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.] (Merknad: Vil ikke tre i kraft før forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten er evaluert, sannsynligvis i 2019.) Kommunen skal føre ventelister over pasienter og brukere som venter på langtidsopphold etter andre ledd.

I høringsnotatet sies det at behandlende leges vurdering skal vektlegges. Dersom behandlende lege skal ha mulighet til å overprøve kommunens beslutning, vil lovforslaget måtte forutsette at behandlende lege har svært god kunnskap til kommunenes organisering av tjenestetilbudet.

Vurdering:
Dagens lov gir ingen ubetinget rett for den enkelte søker til en bestemt type tjeneste, f.eks. sykehjemsplass. I forarbeidene til ny Helse og omsorgslov Prop.91 L (2010-2011) punkt 259.5.2, er det presisert at bruker- og pasientrettighetsloven §2-1 a andre ledd skal tolkes slik at pasienten og bruker har krav på «Nødvendig hjelp med en forsvarlig standard, basert på en individuell helsefaglig og /eller sosialfaglig vurdering av behov». Oppsummert kan vi si at dagens praksis er slik at retten til å få plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester inntrer når kommunen ikke kan gi forsvarlige tjenester i hjemmet.

Verdal kommune mener at denne rettigheten langt på vei er forankret i gjeldende lovverk, Pasientrettighetsloven «§3-1 pasientenes og brukerens rett til medvirkning» og helse -og sosialtjenestelovens §§ 4-1, 3-2, «forsvarlighet og kommunens ansvar for helse -og omsorgstjenester». Som det fremgår i nevnte lover har kommunen en plikt til å rådføre seg med pasienten når det fattes vedtak om tjenester, og at tjenestene er forsvarlige. Om det etter en vurdering konkluderes med at forsvarlig tjeneste er tilbud om plass ved sykehjem, er Verdal kommune av den oppfatning at «krav om plass i sykehjem» allerede er uttalt i dagens lovverk. Slik sett vil ikke de foreslåtte endringene medføre vesentlige endringer av dagens praksis i Verdal kommune.

Om kriterier vil bidra til økt kvalitet og mer likeverdige tjenester, er uklart. Å styre tildelingspraksis etter nasjonale kriterier må, kan få store konsekvenser for kommunene i og med at dagens utforming av tjenestetilbudene / lokale forhold i kommunene er svært ulik. Av den grunn mener Verdal kommune at det kan være uhensiktsmessig å utarbeide nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Dersom behandlende lege skal ha mulighet til å overprøve kommunens beslutning, vil lovforslaget måtte forutsette at behandlende lege har svært god kunnskap til kommunenes organisering av tjenestetilbudet. Dette vil være krevende både for legene og det kommunale tjenesteapparatet.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.11.2015 14:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS