Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 18.11.15 - PS 60/15 Styringsgruppe for Sentralidrettsanlegget på Ørmelen

Saksbehandler: Ingvild Aasen

Arkivref : 2012/7759 - /D11

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 18.11.2015 60/15

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget skal ha følgende sammensetning:

 • 2 representanter fra Verdal kommune (hvor en defineres som leder og den andre som sekretær)
 • 2 representanter fra den som drifter anlegget
 • 1 representant fra Verdal idrettsråd
   

Rådmannen delegeres ansvar for å oppnevne to representanter fra kommunen til styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget.

Driftsavtalen justeres i henhold til dette når ny avtale inngås.

Vedlegg: 
Avtale mellom Verdal kommune og Verdal idrettslag om drift av idrettsanlegg, datert 11.12.12.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Sentralidrettsanlegget på Ørmelen har vært i kommunal eie siden 1991. Før den tid eide Verdal idrettslag (Verdal il) anlegget. Anlegget har helt siden overdragelsen vært driftet av Verdal il. Driften av anlegget har vært forankret i driftsavtaler med 3-4 års varighet.

I 2009 konkluderte Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) med at Verdal kommune foretok ulovlig direkte anskaffelse da kommunen tildelte driftingen til Verdal il.

Anskaffelsen «Drift av sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal videregående skole» for perioden 2013-2015 var derfor ute på åpen anbudskonkurranse. Verdal il ble tildelt oppdraget. I henhold til avtaledokumentet kan avtalen forlenges med et år. Dette er gjort.

I henhold til driftsavtalen skal det være ei styringsgruppe som skal ivareta følgende oppgaver:
«Styringsgruppen skal behandle de generelle driftsvilkår og bruk av sentralidrettsanlegget med utgangspunktet i tinglyst overtakelsesavtale fra 1989. Styringsgruppen skal involveres i planlegging av rehabilitering og videreutvikling av anlegget. Styringsgruppen avholder møter for å behandle ordinære saker etter behov. Utviklingsplaner og forslag til investeringer oversendes Verdal kommune.»

Styringsgruppen har hatt følgende sammensetning:

 • 2 representanter fra Verdal kommune, oppnevnt av Komite mennesker og livskvalitet
 • 1 representant fra Verdal kommune, rådmannen
 • 1 representant fra Verdal il
 • 1 representant fra Verdal idrettsråd
   

I møter hvor forslag til investeringer, videreutvikling av anlegget og behov for større vedlikeholdsarbeider har blitt diskutert har gruppen blitt utvidet med banemester, en representant for Verdal il og en representant for Teknisk drift, Verdal kommune.

Vurdering: 
Helt siden anlegget ble kommunalt og styringsgruppen ble opprettet har de to kommunale representantene vært politikere. Dette er en tradisjon som har blitt videreført selv om politiske strukturer og delegasjoner har blitt endret. I forhold til den gang dette systemet ble etablert er det i dag et mye tydeligere skille mellom administrative og politiske oppgaver og saksprosesser. De politiske representantene som oppnevnes kommer lett i en vanskelig dobbeltrolle. Først er de med i utviklings- og utredningsarbeid for ett anlegg for i neste omgang å være med å ta beslutning i de politiske organene hvor det gjerne skal gjøres prioriteringer opp mot en større helhet. Dette har også blitt bekreftet av representantene som satt forrige periode.

Det er viktig fortsatt å ha ei styringsgruppe for anlegget men det foreslås at det delegeres til rådmannen å oppnevne kommunale representanter fra administrasjonen.
Det foreslås ei styringsgruppe med følgende sammensetning:

 • 2 representanter fra Verdal kommune (hvor en defineres som leder og den andre som sekretær)
 • 2 representanter fra den som drifter anlegget
 • 1 representant fra Verdal idrettsråd
   

Driftsavtale justeres i henhold til dette når ny avtale inngås

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.11.2015 07:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS