Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité mennesker og livskvalitet 20.09.17

Utvalg:     Komité mennesker og livskvalitet
Møtested: Møterommet i 3. etasje, Herredshuset
Dato:        20.09.2017
Tid:          09:00 - 12:20
Til stede:  9 representanter. Repr. Siri-Gunn Vinne ble innvilget permisjon etter sak 33/17. Til stede 8 representanter

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 31/17 Godkjenning av møteprotokoll 16.08.2017  Protokoll
PS 32/17 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 33/17 Orienteringer Saksframlegg Protokoll
PS 34/17 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Saksframlegg Protokoll
PS 35/17 Historiske markeringer i 2018 i Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 36/17 Orientering om Panzer/Ungdommens hus Saksframlegg Protokoll
PS 37/17 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 20.09.2017
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan DNA Leder Ja  
Vigdis Haldorsen SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen DNA Medlem Nei Lotte Holthe Kjesbu møtte som vara
Bjørn Holmli DNA Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Dagny Okkenhaug KRF Medlem Ja  
Siri Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Bård Storhaug  FRP Medlem Nei Mona Helene Sand møtte som vara

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalfssekretær  

 

 

PS 031/17 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.09.2017

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte i komite Mennesker og livskvalitet 16. august 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                    
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i komite Mennesker og livskvalitet 16. august 2017 godkjennes.
 
            
    
 

PS 032/17 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.09.2017

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
«Referatet tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK:  
Referatet tas til orientering.
 
  
      
  

PS 033/17 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.09.2017

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder oppvekst, Lars Einar Karlsen, orienterte om:

 • KS Læringsnettverk.
   
  Har deltatt i et læringsnettverk sammen med andre kommuner i Midt-Norge. Målet er å lære av hverandre i fht god samhandling i fht barn og unge.
   
  Deltagere er:
  - Ada Rotmo fra Helsestasjonen
  - Vigdis Moa fra PPT
  - Birgitte Singstad fra Barneverntjenesten
  - Anne Haugskott – Bjugan – Barnehagene
  - Trude Holm – Skolen
  - Ragnhild Aunsmo – kommuneoverlege
  - Geir Olsen – Verdal Videregående skole
   
  Virksomhetsleder oppvekst leder arbeidet i det som kalles «forbedringsteamet».
   
  Samlinger i desember 2016, mars 2017, september 2017 og avsluttes i desember 2017.
   
  Fokuset/formålet i nettverket har hele tiden vært på:
  - Å utvikle gode forløp eller samhandling innad i kommunen og mellom kommune og BUP,
  - Å basere utviklingen av fremtidens tjenester på tilbakemeldinger fra barn og unge – det har vært et stort fokus på barn og unges stemmer.
  - Økt kompetanse på samhandling gjennom samarbeid med kompetansemiljøene.
   
  Har kommet et stykke på vei gjennom arbeidet, har fått etablert samhandling mellom kommunen og BUP. Har nå BUP-møter én gang pr måned.
  Mener å ha enda et stykke å gå som kommune i å ta barn og unge på alvor i utviklingen av tjenestene – enkelte tjenester er kommet langt, mens det på andre områder er et stykke å gå.
  Dette settes det nå fokus på, skal jobbe med tjeneste innovasjon - hvordan settes barnekonvensjonen ut i livet.
 • Modellkommunearbeid
  Se vedlagte presentasjon.

Kommunalsjef helse og velferd, Anne Kari Haugdal, orienterte om:

 • Dag, lærings- og mestringstilbud – statusgjennomgang.
  Se vedlagte presentasjon.
 • Verdal kommune sitt svar til Fylkesmannen i N-T på gitt lovbrudd:
  «Verdal kommune sikrer ikke gjennom sin styringsaktivitet at fare for svikt i tildeling av langtidsopphold i sykehjem forhindres».
  Se vedlagte presentasjon.
 • Helsebygg – statusgjennomgang.
  Se vedlagte presentasjon.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK:  
Saken tas til orientering.

        
  

PS 034/17 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.09.2017

BEHANDLING:  
Repr. Siri-Gunn Vinne ble innvilget permisjon. Til stede: 8 representanter.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 
Status- og kvalitetsmelding for Verdalsskolen 2016 tas til orientering.

  

PS 035/17 Historiske markeringer i 2018 i Verdal   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.09.2017

BEHANDLING:  
Repr. Lotte Kjesbu spurte om sin habilitet da hun er medlem av arbeidsutvalget i Styggdalsnemnda.
Ved votering ble repr. Lotte Kjesbu enstemmig erklært habil. Jfr. Forvaltningsloven § 6, 1. ledd.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret slutter seg til de vurderinger som er gjort om kommunal medvirkning til de tre historiske markeringene i 2018: 300 årsmarkering for karolinernes hærtog i Trøndelag, 125 år siden Verdalsraset og 110 år siden Paul Okkenhaug ble født.
 2. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide kostnadene i tråd med perspektivene i denne saken i budsjett for 2018 med inntil kr 500.000,-. Kommunal medvirkning i prosjektene innebærer engangskostnader, slik at disposisjonsfond kan benyttes som finansieringskilde.

 
   

PS 036/17 Orientering om Panzer/Ungdommens hus   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.09.2017

BEHANDLING:  
Virksomhetsleder kultur, Ingvild Aasen, og daglig leder ved Panzer, Peer Taraldsen, var i møtet og svarte på spørsmål.

Komité mennesker og livskvalitet fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

 1. Den framlagte rapporten om driften på Ungdomshuset Panzer tas til orientering.
  Komité mennesker og livskvalitet konstaterer med tilfredshet at Ungdommens Hus ser ut til å lykkes med å bli en arena for og en ramme rundt en del eventpregede arrangementer.
 2. Komité mennesker og livskvalitet ber rådmannen komme tilbake med nærmere beskrivelse på hvordan Panzer bedre kan følge opp den brede bestillingen fra Verdal kommune med en sterkere forankring i kommunens helhetlige satsing på forebyggende arbeid, med sosialfaglig forankring, integreringsfaglig forankring og kulturfaglig forankring.
   
  I det videre arbeidet prioriteres en utvidelse av åpningstiden og en markert økning i den egen genererte aktiviteten, jfr økt ressurstilgang fra inneværende skoleårs begynnelse.
 3. Rådmannen bes legge fram en oversikt over ungdomsarbeid som foregår i kommunen og vurdere om det er hensiktsmessig med en mest mulig helhetlig organisering av dette.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og Komité mennesker og livskvalitet sitt alternative forslag ble komitéens forslag enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 

 1. Den framlagte rapporten om driften på Ungdomshuset Panzer tas til orientering.
  Komité mennesker og livskvalitet konstaterer med tilfredshet at Ungdommens Hus ser ut til å lykkes med å bli en arena for og en ramme rundt en del eventpregede arrangementer.
 2. Komité mennesker og livskvalitet ber rådmannen komme tilbake med nærmere beskrivelse på hvordan Panzer bedre kan følge opp den brede bestillingen fra Verdal kommune med en sterkere forankring i kommunens helhetlige satsing på forebyggende arbeid, med sosialfaglig forankring, integreringsfaglig forankring og kulturfaglig forankring.
   
  I det videre arbeidet prioriteres en utvidelse av åpningstiden og en markert økning i den egen genererte aktiviteten, jfr økt ressurstilgang fra inneværende skoleårs begynnelse.
 3. Rådmannen bes legge fram en oversikt over ungdomsarbeid som foregår i kommunen og vurdere om det er hensiktsmessig med en mest mulig helhetlig organisering av dette.

 
  

PS 037/17 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.09.2017

BEHANDLING:  
Ingen saker.

     Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 05.02.2021 09:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS