Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 20.09.2017 - PS 34/17 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Saksbehandler : Frode Kvittem

Arkivref : 2017/6199

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite mennesker og livskvalitet 20.09.2017 34/17
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

Status- og kvalitetsmelding for Verdalskolen 2016 tas til orientering.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Opplæringsloven § 13-10 sier at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen, og at rapporten skal drøftes av skoleeier – det vil si kommunestyret.

St.meld. nr. 31 2007-2008: Kvalitet i skolen punkt 4.5.3. Krav til årlig tilstandsrapport, sier innledningsvis: Det er viktig at de øverste styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til den delen av grunnopplæringen som de er ansvarlig for, slik at de har mulighet til å følge opp utviklingen i denne sektoren på en god måte.

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det følger av Ot.prp. nr. 55 (2008-2009), at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne.

I fjorårets rapport var følgende å lese: Det planlegges også en endring på neste års tilstandsrapport for skole. Det vil være naturlig at rapporten følger skoleåret, og at den bygger på underliggende lokale årsrapporter skrevet ved hver enkelt enhet. I tillegg er ambisjonen å utforme rapporten slik at den i større grad inviterer politikerne til å ta stilling til ulike utfordringer innen skole.

Det er derfor årets tilstandsrapport har fått både ny form og nytt navn. Bakgrunnen for malen og endringen er at Verdal kommune for 2 år siden kjøpte en digital løsning som heter Conexus Insight, og gjennom denne digitale plattformen systematiseres alle kommunens data i en samlet database. Dette gjør det enklere å gjennomføre systematisk analyse- og refleksjonsprosesser knyttet til data, både på klasse-, skole og kommunenivå. Som et ledd i å bruke Conexus Insight er årets tilstandsrapport bygd opp ut fra en mal som er tilfredsstiller alle formelle krav knyttet til den tradisjonelle tilstandsrapporten, men den inneholder også noen nye moment som bl.a. foreldrenes utdanningsnivå, kartleggingsprøver med mer. Bakgrunnen for å endre navn på dokumentet er et ledd i å skape vitalitet rundt tenkningen med dokumentet. Kvalitet kan bestandig bedres eller alternativt beholdes, mens en tilstand langt på vei representerer noe mer statisk og passivt.

Vurdering:

Som status- og kvalitetsmeldingen viser er kommunens arbeid med å omstille ressurser fra spesialundervisning til mer tilpasset opplæring fortsatt utfordrende, og blir fortsatt viktig å følge dette feltet med gode arbeidsprosesser framover.

Resultater på nasjonale prøver, eksamensresultat og grunnskolepoeng i 2016 er også lagt fram. Fra og med 2014 ble resultatene på nasjonale prøver publisert med en ny skala, og det er derfor ikke mulig å kjøre tidsserier på slike resultat på mer enn 3 år. Tidligere har det vært lagt opp til sammenligninger med både fylkes- og landssnitt, men i og med at det snart vil foregå en sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag utelates nå sammenligninger med fylket.

Status- og kvalitetsmeldingen forteller om flere tiltak for å bedre resultatet i grunnskolene. Men, skal elevene lære, må de også trives, ha et godt læringsmiljø, oppleve mestring, få gode læringsfremmende vurderinger og gis anledning til å medvirke. Resultatene fra elevundersøkelsene viser mange gode signal i forhold til det som skjer i grunnskolene i Verdal nå. Våre langsiktige satsinger knyttet til læringsmiljø skal derfor videreføres for å underbygge gode psykososiale læringsmiljø på alle skoler.

Grunnskolepoengutviklingen er fortsatt positiv, og dette oppleves som viktig siden dette representerer en mer helhetlig kvalitetsindikator knyttet til grunnskolen.

Det er et mangfoldig arbeid som gjennomføres i skolene, og status- og kvalitetsmeldingen kan ikke omfatte alt, men forhåpentligvis vil den gi et relativt godt bilde av tilstanden i grunnskolen i Verdal.

I tillegg er målet med den nye formen på meldingen at den skal være et grunnlag for videre refleksjoner, arbeid, prioriteringer og ikke minst gode diskusjoner.
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.02.2021 08:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS