Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 20.09.2017 - PS 35/17 Historiske markeringer i 2018 i Verdal

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2017/6313

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite mennesker og livskvalitet 20.09.2017 35/17
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret slutter seg til de vurderinger som er gjort om kommunal medvirkning til de tre historiske markeringene i 2018: 300 årsmarkering for karolinernes hærtog i Trøndelag, 125 år siden Verdalsraset og 110 år siden Paul Okkenhaug ble født.
 2. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide kostnadene i tråd med perspektivene i denne saken i budsjett for 2018 med inntil kr 500.000,-. Kommunal medvirkning i prosjektene innebærer engangskostnader, slik at disposisjonsfond kan benyttes som finansieringskilde.


Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:

I 2018 er det tre historiske hendelser som det er naturlig at markeres i Verdal.


1. 300 årsmarkering for karolinernes hærtog i Trøndelag

Det vises til tidligere behandlinger i Komite mennesker og livskvalitet om planer for denne markeringen, sist som orientering i møte 19.10.2016.

Siden den gang er det jobbet videre med å etablere samarbeidspartnere og konkretisere aktuelle tiltak. Rådmannen oppnevnte i februar i år ei koordineringsgruppe bestående representanter fra:

 • Verdal historielag
 • Foreningen til bevaring av de værdalske befestninger
 • Det nordenfjeldske dragoners corps
 • Kulturtjenesten (som har leder- og sekretæransvar)


Koordineringsgruppen fikk følgende mandat:

 • Ha en samlet oversikt over det som planlegges gjennomført i Verdal.
 • Samordne og koordinere arrangement og tiltak som ønskes gjennomført i Verdal.
 • Stimulere aktører i lokalsamfunnet til aktivitet opp mot markeringen.
 • Være kommunens kontaktpunkt mot aktører i Trøndelag og Jamtland
 • Sørge for «overordnet» informasjon og markedsføring av karolinermarkeringen

Det er etablert dialog med samarbeidsparter som har vært med å ideutvikle tiltak som er aktuelle å gjennomføre:

 

Kommunal andel

Utgivelse av hefte om karolinernes hærtog i Verdal
Et hefte som samler tidligere skrevne artikler samt noe nyskrevet stoff. Dette er en ide om et hefte etter mal «Jamtlandsvegen 150 år» som ble gitt ut i 2015.
Ansvar: Verdal historielag i samarbeid med Kulturtjenesten

Kr 50.000

Teateroppsetningen «Pistolpojken» etter manus av Hans Rotmo
Styggdalsnemda har rettighetene til manuset og jobber med å få satt opp stykket høsten 2018. Arena er ikke bestemt.
Ansvar: Styggdalsnemnda

Kr 150.000

Mattradisjoner
«Gjenstandene forteller» på SNK sist i september 2018:
-Hverdagsliv på 1700-tallet (innledning ved Verdal Historielag)
-Mat på 1700-tallet (demonstrasjon, foredrag og smaksprøver)
-Funn i Karolinernes fotspor over fjellet.
Ansvar: Verdal historielag/Kulturtjenesten i samarbeid med Stiklestad nasjonale kultursenter

Kr 10.000

Foredrag
Onsdagstreff på SNK 31. januar 2018. «Jämter og Trøndere i krig og fred gjennom 350 år», samt et eller flere arrangement på Verdal bibliotek.
Foredragsholdere fra Verdal og regionen.
Ansvar: Verdal historielag i samarbeid med SNK/Verdal bibliotek

Kr 20.000

I karolinernes fotspor. Tur til Melbyvollen/Grønningen i Verdal
Området var siste leirplass for karolinerhæren før de kom ned til Inndalen og Stene skanse/Levring. Det blir lagt opp til tur med et historisk foredrag ved Grønningen i Verdal.
Ansvar: Kulturtjenesten i samarbeid med Verdal historielag ogVerdal idrettsråd

Kr 10.000

Vardetenning på Våttåhaugen
Siste gang vardene ble brukt som varslingssystem var høsten 1718.
Det planlegges et arrangement med kort foredrag og demonstrasjon av vardebygging, når de ble brukt og hvorfor.
Ansvar: Kulturkontoret i samarbeid med De værdalske befestninger og Nordenfjelske dragoners korps

Kr 15.000

Militærhistorisk musikk
Datidens militærmusikk og overføring mellom folkemusikk og militærmusikk. Arrangere og framføre musikk for den besetningen som ble brukt i militær sammenheng på tidlig 1700-tall.
Ansvar: Kulturtjenesten i samarbeid med korpsmusikanter

Kr 15.000

Markedsføring

Kr 30.000

Sum

Kr 300.000


Dette er fortsatt ideer som er under utvikling, og det tas forbehold om endringer i innholdet.


2. 125 år siden Verdalsraset

Rådmannen mener det er naturlig at det blir gjort en markering av at det i 2018 er 125 år siden raset rammet Verdal.

Til hundreårsmarkeringen av Verdalsraset i 1993 ble Verdalsoratoriet skrevet med tekst av hans Rotmo og musikk av Asgeir Skrove. Verket har blitt framført flere ganger, sist i 2013. I forbindelse med den siste oppsetningen ble det etablert en forening bestående av kor og korps som var involvert i produksjonen. Foreningen Verdalsoratoriet hadde produksjonsansvaret i 2013, og de er villig til å gjøre også i 2018. Den gang bidro kommunen med kostnaden til produksjonsledelse i 20% stilling i 5 måneder.

Det foreslås at kommunen bidrar med tilsvarende også denne gangen, kr 150.000.


3. 110 år siden Paul Okkenhaug ble født

Fra Paul Okkenhaug-selskapet SA har det kommet søknad om tilskudd til planlegging og gjennomføring av Paul Okkenhaugåret 2018.

De har i søknaden beskrevet 3 planlagte hovedaktiviteter gjennom året:

2. februar 2018: Spelet konsertante i Levanger kirke med Trondheim Symfoniorkester, Olsokkoret og solistene Eir Inderhaug og Kjetil Støa mfl.

Regi: Arnulf Haga

9. juni 2018: Konsert i Sjøparken Levanger med fremføring av Levanger kantaten med janitsjarkorps, stort sammensatt kor og solist Maja Skille.

28. oktober 2018 i Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Bestillingsverk av Gjermund Larsen, konsert med musikk av Paul Okkenhaug med lokalt sammensatt orkester og lokale mannskor og solist Runa Hestad Jensen. Her vil Okkenhaugprisen bli utdelt. 

Det søkes Verdal kommune om tilskudd på kr 50.000.


Vurdering:

 

Alle de tre hendelsene som er beskrevet er hendelser av regional og nasjonal betydning. Rådmannen mener derfor at det er naturlig at de markeres og at kommunen bidrar til det.

Karolinerhærens inntog er kanskje den største menneskelige katastrofen Verdals og regionens befolkning har blitt utsatt for. Dette er godt dokumentert gjennom dødstall i kirkebøker og militærhistoriske dokumenter. Det er ønskelig å sette spesielt fokus på de menneskelige lidelsene som krig medfører. 

Verdalsraset er en av de største naturkatastrofer i Norge i nyere tid. Verdalsoratoriet er et dramatisk verk som på en gripende måte illustrerer hendelsen natta mellom 18. og 19. mai i 1893 og er således en god måte å formidle historien til nye generasjoner.

Både Verdalsoratoriet og karolinermarkeringen forutsettes å foregå i nært samarbeid med frivilligheten. Ved at frivilligheten engasjeres er det mulig å få til brede markeringer med forholdsvis begrensede økonomiske ressurser. Samtidig kan samhandlingen mellom frivillige aktører og kommunen fungere som stimuli i frivillighetsarbeidet og videreutviklingen av kulturkommunen Verdal.

Paul Okkenhaug var en betydningsfull komponist for Verdal, først og fremst gjennom komponeringen av musikken til Spelet om Heilag Olav. Spelet, med Okkenhaug sin musikk, er et viktig og uvurderlig bidrag for utviklingen av Verdals rike kulturliv.

Både med at Spelmusikken planlegges framført i konsertversjon og at avslutningsarrangementet planlegges lagt til Stiklestad, vil markeringen ha en sterk forankring i Verdal. Rådmannen mener derfor at Verdal kommune bør støtte arrangementene med det beløpet det er søkt om, kr 50.000.

Til sammen er det stipulert kostnader for alle tre markeringene på kr 500.000.
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.09.2017 09:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS