Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité mennesker og livskvalitet 14.02.18

Utvalg:     Komité mennesker og livskvalitet
Møtested: Ungdommens hus - Panzer
Dato:        14.02.2018
Tid:          09:00 - 12:30
Til stede: 9 representanter. Repr. Einar Olav Larsen ble innvilget permisjon før orienteringen om Ungdataundersøkelsen. Til stede 8 representanter.

Før ordinær saksbehandling ble det orientert om:

 • Virksomhetsområdet Integrering og mangfold v/virksomhetsleder Anne Grete Wold Olsen.
  Se vedlegg.
 • Møllegata voksenopplæring v/rektor Torbjørn Nordvoll.
 • Samarbeidsprosjektet «Ungt introløp» med Verdal videregående skole v/integreringskoordinator Rune Gjelvold.
   

Etter orienteringene var det omvisning på skolen.

Etter at sakene var behandlet orienterte kommunalsjef oppvekst om resultatet fra Ungdataundersøkelsen – den delen som gjaldt ungdomsskolen.
Se vedlegg.
  
 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 05/18 Godkjenning av møteprotokoll 17.01.2018  Protokoll
PS 06/18 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 07/18 Barnefattigdom 2018 - prioritering av søknader Saksframlegg Protokoll
PS 08/18 Endring mandat samarbeidsutvalg for bo og helsetunene i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 09/18 Andre saker - Protokoll

  

Oppmøte mennesker og livskvalitet 14.02.2018
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan AP Leder Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Bjørn Holmli AP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Nei Geir Singstad møtte som vara
Trude Holm SP Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Nei Einar Olav Larsen møtte som vara 
Bård Storhaug  FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

PS 005/18 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.02.2018

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 17. januar 2018 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                         
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 17. januar 2018 godkjennes.
                
    
 

PS 006/18 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.02.2018

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                  
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering.
     
      
  

PS 007/18 Barnefattigdom 2018 - prioritering av søknader  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.02.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                  
VEDTAK: 

 1. Søknad nr. 48937 fra Verdal kommune – Samordning av fritids- og ferietiltak – inkludering og deltagelse i meningsfylt fritid og ferie for barn og unge fra levekårsutsatte familier.
 2. Søknad nr. 50170 fra Verdal Sanitetsforening og Verdal kommune – Sommerjobb for ungdom.
 3. Søknad nr. 47508 fra Verdal kommune i samarbeid med frivillige lag og foreninger - faste gratis aktivitetstilbud for barn og unge.
 4. Søknad nr. 49640 fra Frivillig Verdal - Feriegleder for barneskolebarn
 5. Søknad nr. 49634 fra Frivillig Verdal – Ferieaktiviteter for Ungdom
   

     
           

PS 008/18 Endring mandat samarbeidsutvalg for bo og helsetunene i Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.02.2018

BEHANDLING: 
Mandatet for Samarbeidsutvalg for bo og helsetunene i Verdal kommune endres slik det er foreslått:
Det ble først votert over endringsforslaget fra AP v/Arild K. Pedersen. Enstemmig vedtatt.

Det ble så votert samlet over vedtatt endringsforslag og rådmannens forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK: 
Mandatet for Samarbeidsutvalg for bo og helsetunene i Verdal kommune endres slik det er foreslått:

 • Ivareta medvirkning og innflytelse fra brukerne.
 • Bidra til god kvalitet på tjenestene for brukerne innenfor institusjonens økonomiske rammer.
 • Ta initiativ til, bidra til å få gjennomført velferds- og trivselstiltak for brukerne.
 • Fungere som høringsinstans i saker som direkte eller indirekte angår brukerne.
 • Være rådgivende organ for ledelsen.
   

    
           

PS 009/18 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet -14.02.2018

BEHANDLING:  

 • Repr. Trine Reitan:
  Minnet om hjemmesida for Verdal kommune - informasjon om aktiviteter for barn og unge.
  Kommunalsjef oppvekst tar dette med seg videre.
 • Repr. Bård Storhaug:
  Midler til lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Er dette gjort kjent bl.a. barnehager og skoler slik at de vet at det kan søkes? Er søknader om prosjektmidler o.l. lagt til én ansatt i kommunen?
  Bård sender info til sekr. for Trafikksikkerhetsutvalget i Verdal kommune, Oddvar Govasmark.
  Når det gjelder søknader på prosjektmidler ble kommunalsjef Frode Kvittem oppfordret til å ta med seg videre innspillene som kom.
   

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 19.02.2018 07:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS