Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 23.05.2018 - PS 19/18 Søknad om fritak fra vervet som politisk representant i samarbeidsutvalget ved Ørmelen barnehage

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2018/7110 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 23.05.2018 19/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:  
Søknaden fra Lotte Kjesbu om fritak fra vervet som kommunal representant i samarbeidsutvalget ved Ørmelen barnehage for resten av valgperioden 2015-2019 etterkommes ikke.
 
Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger:
I Lov om barnehager § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg, heter det:
"For å sikre samarbeidet med barns hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldre/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.
Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget."

I komité ML sitt møte 18.11.15, under sak 58/15, ble Lotte Kjesbu oppnevnt som kommunal representant i samarbeidsutvalget ved Ørmelen barnehage for valgperioden 2015-2019.

Lotte Kjesbu søker nå om fritak fra sitt verv for resten av valgperioden 2015-2019. Søknaden er begrunnet med jobbsituasjonen. Et fritak medfører at det må velges nytt medlem for resten av valgperioden.

Samarbeidsutvalget ved Ørmelen barnehage har hatt ett møte i 2016 og ett møte i 2017. Basert på det finner rådmannen det vanskelig å tilrå fritak, men kjenner ikke det videre innhold i begrepet jobbsituasjon og hvilke problemstillinger det kan ligge i dette. Dette må eventuelt avklares i komiteens arbeid med saken. Saken legges derfor fram med utgangspunkt i at søknad om fritak ikke etterkommes.
 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.05.2018 07:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS