Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité mennesker og livskvalitet 12.09.18

Utvalg:     Komité mennesker og livskvalitet
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        12.09.2018
Tid:          09:00 
Til stede:  

 
Pasient og brukerombudet i Trøndelag v/Vibeke Morken og Lone Augnes var i møtet og orienterte om sine oppgaver og mandat.
Se presentasjonen som ble brukt her.
   

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 27/18 Godkjenning av møteprotokoll 15.08.2018  Protokoll
PS 28/18 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 29/18 Kravspesifikasjon for anbud - planlagt bruk av institusjonsplassene i det nye Bo- og behandlingssenteret Saksframlegg Protokoll
PS 30/18 Barnehage - tilstand og muligheter Saksframlegg Protokoll
PS 31/18 Status og kvalitetsmelding for grunnskolen 2017  Saksframlegg Protokoll
PS 32/18 Andre saker - Protokoll

  

Oppmøte mennesker og livskvalitet 12.09.2018
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan AP Leder Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Nei Siv Engelin møtte som vara
Bjørn Holmli AP Medlem Nei Lotte Holthe Kjesbu møtte som vara
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Bård Storhaug  FRP Medlem Nei Einar Olav Larsen møtte som vara 

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

PS 027/18 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 12.09.2018

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 15. august 2018 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                             
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 15. august 2018 godkjennes.
                     
    
 

PS 028/18 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 12.09.2018

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatet tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                
VEDTAK:  
Referatet tas til orientering.
 
         
      
  

PS 029/18 Kravspesifikasjon for anbud - planlagt bruk av institusjonsplassene i det nye Bo- og behandlingssenteret
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 12.09.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
                     
INNSTILLING: 
Kommunestyret i Verdal tar saken til etterretning.
       

               

PS 030/18 Barnehage - tilstand og muligheter  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 12.09.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret tar betraktningene i rapport om kommunale barnehager til etterretning.
 2. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre prosess for beslutning om struktur for kommunale barnehager for beslutning i kommunestyret våren 2019.
 3. Strukturutredning skal bygge på SSBs middelalternativ, men også ha fleksibilitet for kostnadseffektiv sterkere vekst.
 4. Pedagogisk kapasitet og kvalitet, driftsrasjonalitet i tjenesteproduksjonen og kostnadseffektivitet i drift av lokaler og arealer er spesielt viktige vurderingsmomenter.
   


   
                

PS 031/18 Status og kvalitetsmelding for grunnskolen 2017  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 12.09.2018

BEHANDLING: 
AP v/Trine Reitan fremmet følgende tilleggsforslag til nye pkt. 2 og 3:

2. Alle rektorene skal sette konkrete og målbare mål for sin skole på nasjonale prøver for å tilkjennegi ambisjonene på vegne av skolen.

3. Det skal i Verdalsskolene settes av tid til gode læringsprosesser for elever og personal når det gjelder innføring av nye digitale plattformer.

Votering:
Det ble først votert over AP v/Trine Reitan sitt forslag til tilleggspkt. 2. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over AP v/Trine Reitan sitt forslag til tilleggspkt. 3. Enstemmig vedtatt.
Til slutt ble det votert samlet over vedtatte tilleggspunkt og rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING:  

 1. Status og kvalitetsmelding for Verdalskolen 2017 tas til orientering.
 2. Alle rektorene skal sette konkrete og målbare mål for sin skole på nasjonale prøver for å tilkjennegi ambisjonene på vegne av skolen.
 3. Det skal i Verdalsskolene settes av tid til gode læringsprosesser for elever og personal når det gjelder innføring av nye digitale plattformer
   


   
                

PS 032/18 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet -12.09.2018

BEHANDLING: 
Ingen saker.
    
  
     Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 12.09.2018 21:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS