Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 12.09.2018 - PS 29/18 Kravspesifikasjon for anbud - planlagt bruk av institusjonsplassene i det nye Bo- og behandlingssenteret

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2018/4302 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 12.09.2018 29/18
Formannskap 18.09.2018  
Kommunstyre 24.09.2018  

 

Rådmannens innstilling:  
Kommunestyret i Verdal tar saken til etterretning.
 
Vedlegg:
Høringssvar fra Verdal Eldreråd 03.09.18.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger:
Rådmannen legger fram denne saken for kommunestyret for å orientere om hva som legges til grunn i kravspesifikasjonen for det helsebygget med tanke på fordelingen av korttids- og langtidsplasser. I det følgende blir det gjort rede for de ulike typer plasser.

 1. Typer institusjonsopphold
  Det er bruk for kommunale institusjonsplasser med ulike formål. Hva som er formålet med et institusjonsopphold bør være avklart ved oppstart i samråd med pasient/bruker og pårørende.
  De ulike oppholdstypene har ulike formål og formalia, og de stiller ulike krav til utforming, kompetanse og bemanning i institusjonen. I det følgende er opphold kategorisert og nærmere beskrevet etter disse kravene.
   
  Ved alle opphold i institusjon må man søke å avklare hva som er viktig for pasienten/brukeren på kort og litt lengre sikt både når det gjelder medisinske forhold, funksjonsmessige muligheter og sosiale behov.
   
  For å få best mulig funksjon i institusjonen er det nyttig å dele den i avdelinger etter hva som er hovedinnhold i oppholdene for pasientene som er der. For eksempel er det lettere for både pasient og personell å ha fokus på aktivitet hvis alle pasientene har økt fysisk funksjonsevne som mål, og det er lettere å gjennomføre strukturerte vurderinger hvis alle brukerne i en avdeling er på utredningsopphold.
   
  Langtidsopphold
  Opphold uten sluttdato der pasient eller brukerens helsetilstand og behov for helse- og omsorgstjenester gjør at det ikke er sannsynlig av vedkommende vil flytte hjem eller få tilbud om lavere grad av helse- og omsorgstjenester», jf lokal forskrift §3.
   
  Plassene må være tilrettelagt for demente. Dette betyr ikke at de er forbeholdt demente, men det som er tilrettelagt for demente er også funksjonelt for de som ikke er demente.
   
  I avdelinger for langtidsopphold er det viktig at opplevelsen av et hjem tilpasses hver enkelt beboer. Innenfor kategorien langtidsplass er det også behov for ulike tilpasninger i avdelingene. Ved planlegging av institusjoner er det likevel viktig at avdelingene bygges så fleksible at de kan benyttes til korttidsopphold dersom behovene endres.
   
  Ordinær plass
  For beboere som har behov for langtidsplass, men ikke spesielle behov utover dette.
   
  Skjermet plass
  For beboere som mister funksjonsnivå hvis de uroes for mye, og som trenger å avgrense inntrykk fra omgivelsene.
   
  Forsterket plass for demens eller psykiatri
  For beboere som trenger ekstra tilpassede omgivelser og som forstyrrer andre. De kan også trenge begrensninger i hvor de kan ferdes.
   
  Korttidsopphold
  Disse klassifiseres i dag i undertyper som har ulike formelle ordninger med hensyn til egenbetaling. Ulike oppholdstyper har forskjellig kompetansebehov. Felles for alle er at oppholdet er avgrenset i tid.
  Dette betyr at pasient/bruker vil være tilgjengelig i en begrenset periode for kartlegging og observasjon av funksjonsnivå, medisinsk tilstand og effekt av ulike tiltak. Effekten av slike opphold er avhengig av den faglige kvaliteten i avdelingene.
   
  Avlastningsopphold
  Denne typen opphold tildeles i definert tidsperiode av hensyn til pårørende/omsorgspersonene rundt brukeren. Under oppholdet gis brukeren den hverdagslige omsorgen han/hun trenger, men det gjøres ikke helsefaglig vurdering/tiltak.
   
  Utredningsopphold
  I et utredningsopphold gjennomføres følgende:
  - kartlegging av medisinsk, sosial og praktisk tilstand
  - utprøving av ulike tiltak
  - planlegging av innsats framover med hensyn til tilpasninger av bosituasjon, oppfølging av medisinsk tilstand, rehabiliteringsplan mm.
   
  Behandlingsopphold
  Behandlingsopphold er tidsbegrensede og målrettede, og hovedoppgaven er å optimalisere/stabilisere pasientens medisinske tilstand og avklare hvor mye og hvilken omsorgsinnsats han/hun har behov for etter behandlingsoppholdet.
   
  Eldre har ofte flere sykdommer samtidig og er ofte det vi kaller multisyke. Innenfor geriatri er det en del oppgaver kommunehelsetjenesten kan ivareta like godt som spesialisthelsetjenesten.
   
  Rehabiliteringsopphold
  Her forutsettes det at pasientens medisinske tilstand i stor grad er avklart. Sosiale vaner og ønsker må kartlegges og behandlingsopplegget innrettes slik at pasienten gjenvinner så mye som mulig av sitt tidligere funksjonsnivå.
   
  Lindrende behandling og omsorg
  Aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Målet med behandlingen er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende.
   
  Skjematisk oversikt:
  Skjematisk oversikt
   
   
 2. Framskrevet behov for korttidsplasser 2018-2040
  Korttidsplass i sykehjem er altså for personer som i en overgangsperiode har omfattende pleiebehov som følge av akutt svikt eller sykdom, eller som i en overgangsperiode trenger utredning/behandling/trening/-gjenopptrening eller avlastning.
   
  Det er ingen statlig vedtatt norm for dekningsgrad knyttet til institusjonsplasser (Innovasjon i omsorg NOU 2011:11). Når det gjelder dekningsgrad av korttidsplasser er det beskrevet måltall knyttet til at minimum 15-20 % av de totale plassene bør benyttes til korttidsopphold (framtidig Helsehus i Nittedal kommune viser Agenda Kaupang), samt mål om dekningsgrad på 3,5-4 % av antall eldre 80+ (Bærum kommune).
   
  Selv om det ikke finnes en statlig norm for dekningsgrad av institusjonsplasser kan det være nyttig at kommunen definerer egne mål for dette. Dekningsgrad vil også være avhengig av hvor godt tilbudene i omsorgstrappa forøvrig er bygd ut, hjemmetjenestens kompetanse, geografiske avstander / bosettingsmønster etc.
   
  Nok korttidsplasser er viktig for å kunne gi nødvendig tilbud til brukere og pårørende knyttet til rehabilitering, behandling, kartlegging, oppfølging etter sykehusopphold og avlastning slik at de kan bo i egen bolig lengst mulig.
   
  Et måltall knyttet til antall eldre 80+ er mer konstant enn om det knyttes til andel av heldøgns plasser da dette blir knyttet til hvordan den totale kapasiteten på heldøgns plasser prioriteres utbygd.
   
  Samtidig må en også beregne inn at innbyggere under 80 år også har behov for korttidsplasser (veksten for helse- og omsorgstjenester er størst i aldersgruppen 18-67 år).
   
  I tabellene under er det beregnet antall korttidsplasser etter 2 modeller;
  - dekning på 3,5 – 4 % av antall eldre 80+ (demografisk utvikling)
  - dekning med 15 – 20 % av antall heldøgns plasser (knyttet til et framskrevet behov for plasser og avhengig av en prioritert utbyggingstakt)
   
  Det siste måltallet vil være avhengig av hvilken dekningsgrad som velges for antall heldøgns plasser. Det er beregnet 20%, 25% og 27% dekning med heldøgns plasser knyttet til 80+ i perioden 2018 til 2040.
  Fordeling korttidsplasser
   
   

Medvirkning.
Eldrerådet i Verdal har hatt saken til høring, og uttaler i sitt høringssvar at de støtter rådmannens vurderinger. Eldrerådet ønsker fleksibel bruk av plassene og forutsetter at antallet langtidsplasser kan økes ved faktisk behov. Eldrerådet ønsker at langtidsplasser for personer med demens så langt det er mulig ligger på bakkeplan.

Referansegruppa for det nye helsebygget gir ulike råd og innspill til samspillsgruppa i spørsmålet om fordeling av plassene. Flere mener dette er et faglig spørsmål som fagfolk har best kompetanse til å utrede og vurdere. Representantene for pensjonistforeningene Verdal pensjonistlag, Utdanningsforbundet Verdal Pensjonistlag, Fagforbundet Verdal Pensjonistgruppe og Pensjonistforeningen Aker Verdal/Kværner Verdal har gitt konkrete råd om fordeling av plasser, at langtidsplasser bygges på bakkeplan, møterom med plass til 150 mennesker, desentralisert dagtilbud for mennesker med demens med kapasitet for minst 260 brukere.

Vurdering:
Rådmannen henviser til kommunestyresak PS 31/16 pkt.2 der det legges til grunn for ny helhetlig vurderinger for kapasitetsøkning for omlag 25 % dekning med heldøgns omsorgsplasser i kommunen for perioden 2025-2035.

Kommunestyret vedtok i PS 45/18 at det nye helsebygget skal bestå av institusjonsplasser i fase 1, tilsammen 132 plasser jf PS 31/16. Det pågående programmeringsarbeidet for det nye helsebygget har ut fra faglige vurderinger lagt til grunn at det er hensiktsmessig med avdelinger på 32 plasser (4 poster á 8 beboerrom) til beboere med behov for langtids botilbud. I avdeling med korttidsplasser vurderes det at antall beboerrom pr post kan økes til 9 eller 10 som utgjør en avdeling på 36 plasser. Her er det blant annet lagt til grunn at korttidsavdeling krever annen type kompetanse og en noe høyere bemanningsressurs da en slik avdeling vil ha mer samhandling med sykehus, hjemmetjenester, pårørende, fastleger etc. for å koordinere overgangene til pasientene. Et slikt tilbud har mye å bety for pasientflyten innenfor helse- og omsorgstjenesten, og er en viktig del av en tiltakskjede som kan bidra til å dempe behovet for sykehjemsplasser og gi brukerne mulighet til å bo lengre i eget hjem.

Det vil ved oppstart planlegges at 36 av de 132 plassene brukes som korttidsplasser som dekker behovene for rehabilitering, palliasjon, behandling, utredning og avlastning. For å kunne dekke det videre behovet for antall korttidsplasser i henhold til prognosene om framskrevet demografi vil det være nødvendig å ha en fleksibilitet i bygget til å kunne ta i bruk flere av plassene til korttidsplasser fra 2025 og fram mot 2040. Dette må gjennomføres samtidig med videre prioritert utbygging av heldøgns omsorgsplasser for å unngå at korttidsplassene blir belagt med brukere som trenger varig tilbud om heldøgns omsorg.

Medvirkning i arbeidet er etter rådmannens vurdering ivaretatt, og i denne saken vurderer rådmannen de råd og innspill som er relevant for saken som omhandler bruken av plassene i Bo- og behandlingssenteret. Perspektivet Verdal Eldreråd har om fleksibel bruk av plassene er delvis i samsvar med de faglige tilrådingene som er gitt. Ut fra rådmannens vurdering er det behov for at fleksibiliteten i bruken av plassene går begge veger alt etter pasientenes behov. Byggetrinn 2 vil også ha betydning for hvordan institusjonsplassene disponeres i det nye Bo- og behandlingssenteret.

Rådene om å ha langtidsplassene til personer med demens på bakkeplan, er viktig. Hvordan dette løses handler blant annet om hva som er mulig med tanke på bruken av tomteareal og god utnyttelse av arealet i huset. Planløsningen som velges skal sikre at kommunens ressurser utnyttes best mulig fram i tid ut fra de behov innbyggerne til enhver tid har. Et viktig moment i tillegg til dette, er hvordan kommunens kravspesifikasjon i anbudet løses av tilbyderne. Det kan finnes løsninger som ivaretar dette på måter som vi ikke ser i dag, og av den grunn vurderer rådmannen det som viktig å være åpen for ulike løsninger under anskaffelsesprosessen. Samspillsgruppa legger opp til møte med referansegruppa for råd og innspill i løpet av anskaffelsesprosessen hvor dette er ett av flere relevante tema.

Rådmannen vurderer at de faglige tilrådingene på bruk av plasser gir den nødvendige fleksibilitet for å kunne gi innbyggerne et bo- og behandlingstilbud som kreves ut fra de demografiske endringene kommunen står overfor. Dette legges til grunn i det videre arbeidet med utarbeidelse av kravspesifikasjon som følger anbudsdokumentene.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.09.2018 13:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS