Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 12.09.2018 - PS 30/18 Barnehage - tilstand og muligheter

Saksbehandler : Frode Kvittem

Arkivref : 2018/8811 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 12.09.2018 30/18
Formannskap 18.09.2018  
Kommunestyre 24.09.2018  

 

Rådmannens innstilling:  

 1. Kommunestyret tar betraktningene i rapport om kommunale barnehager til etterretning.
 2. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre prosess for beslutning om struktur for kommunale barnehager for beslutning i kommunestyret våren 2019.
 3. Strukturutredning skal bygge på SSBs middelalternativ, men også ha fleksibilitet for kostnadseffektiv sterkere vekst.
 4. Pedagogisk kapasitet og kvalitet, driftsrasjonalitet i tjenesteproduksjonen og kostnadseffektivitet i drift av lokaler og arealer er spesielt viktige vurderingsmomenter.
   

Vedlegg:

 1. Barnehage - tilstand og muligheter
 2. Rapport barnehager Arcon 
 3. LCC-kalkyle
 4. Generell oppgradering til TEK 10
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Kommunestyret i Verdal vedtok den 12.12.2016 i kommunestyresak PS 106/16 pkt.18 følgende:

Modernisering av bygg
Rådmannen bes om å legge frem et nytt utbyggings- og moderniseringsprogram for bygningsmassen i oppvekstsektoren i forbindelse med utredning av fremtidig oppvekststruktur, hvor investeringer på rehabilitering av bygg sees i et langsiktig perspektiv, og hvor lønnsomheten ved slike investeringer vurderes over byggenes livsløp.

I forbindelse med kommunestyresak PS 56/17 Skolestruktur og forskriftsendring 2017 - ble følgende skrevet om barnehager:

4.7 Barnehager
Når det gjelder barnehager vil disse vurderes bygningsmessig jf. pkt 18 i PS 106/16 i forhold til hvilken struktur rådmannen legger i sitt forslag til skolestruktur. En helhetlig struktur må vurderes i forholdet barnehage og skole. Det må gjennomføres en egen prosess og utarbeides en sak på lik linje med skolestruktursaken, som legger opp til en grundig gjennomgang av barnehagestruktur både bygningsmessig, organisatorisk, samfunnsmessig og pedagogisk. Dette gjøres ikke i denne utredningen.

For å forberede en prosess med vurderinger rundt struktur på barnehageområdet er det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag i form av en utredning knyttet til barnehageområdet. Denne utredningen skal si noe om relevant regelverk og hvilke ordninger som er gjeldende på barnehagefeltet per dato. Dette er samlet i et kapittel som har fått navnet «Status på barnehageområdet». I tillegg vil det i samme kapittel informeres om hvordan barnehagemarkedet i Verdal er for øyeblikket, og det vil pekes på hva vi kan si ut fra SSB sine framskrivinger. I tillegg vil utredningen si noe om hva som er tilstand på byggene i våre kommunale barnehager, og den vil peke på noen mulighetsrom knyttet til endringer innenfor den kommunale strukturen. Det understrekes at dette ikke er fullstendige analyser og kalkyler, men de viser retning og rammer for ulike scenario. Den økonomiske siden ved dem er belyst, og det vil også avslutningsvis komme noen refleksjoner rundt barnehagens posisjon i lokalsamfunnet og pedagogiske aspekter ved barnehage.

For å utarbeide denne utredningen ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av:

 • Bjørn Erik Haug – Teknisk drift
 • Marte Bakken Leistad – Samfunnsplanlegger/Folkehelsekoordinator
 • Helge Holthe – Økonomisjef
 • Anneli Bjørsmo - styrerrepresentant fra en av de kommunale barnehager
 • Anne Haugskott-Bjugan – Barnehagemyndighet – sekretærfunksjon i denne sammenheng
 • Kristin Gomo Hallem – Virksomhetsleder barnehager
   

Denne arbeidsgruppen har jobbet med å ferdigstille dette kunnskapsgrunnlaget våren 2018, og det kommunale foreldreutvalget har blitt orientert om det pågående arbeidet.

Følgende moment belyses i utredningen:

 • Status på barnehageområdet 2018
 • Teknisk tilstand på kommunale barnehagebygg
 • Mulige scenarioer og økonomiske sider ved dem
 • Samfunnsmessige konsekvenser ved eventuelle endringer i barnehagestruktur
 • Pedagogiske aspekter ved barnehage
   

Vurdering:
Den vedlagte rapporten er utarbeidet som et grunnlagsdokument for beslutning om videre framdrift, slik at denne beslutningen kan tas på et omforent kunnskapsgrunnlag i kommunestyret. Rapporten er altså ikke et grunnlag for å beslutte endring i struktur, men grunnlag for å beslutte videre framdrift.

Det er ikke samme prosesskrav for endring av en kommunal barnehagestruktur som for endring av skolestruktur, men like fullt viktig at en utredningsprosess er åpen og gir beslutningstakere (kommunestyret) lik kunnskap. Antall kommunale barnehager og disses beliggenhet er en ren kommunal beslutning i en markedssituasjon, i motsetning til en skolestrukturbeslutning.

Rapporten er statusorientert, med noen scenariobetraktninger. Det er status og de ulike scenarioene (og evt. mulige kombinasjoner av disse) som må utredes videre for beslutning om eventuell endret barnehagestruktur.

Rapporten beskriver også utviklingen i barnetall for alderen 0-5 år de siste årene, og vi ser tydelig den lavere fødselsraten kommunen har hatt de siste årene. Dette finnes naturligvis også igjen i antall barn i barnehager, men gir også utfordringer med å gi god framskrivning for de neste årene. Rådmannen mener vi med utgangspunkt i middel-alternativet vil ha det beste utgangspunktet, og i verste fall være sikret at en eventuell ny struktur tar høyde for en positiv vekst.
 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.09.2018 14:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS